933/2014. NVB határozat - a B. T. magánszemély által benyújtott fellebbezés tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság
933/2014. számú határozata
 
A Nemzeti Választási Bizottság a B. T. magánszemély (a továbbiakban: beadványozó) által benyújtott fellebbezés tárgyában meghozta a következő
határozatot:
A Nemzeti Választási Bizottság Békés Megyei 03. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság 32/2014. (III. 28.) számú határozatát megváltoztatja, a kifogásnak helyt ad és a jogsértőt eltiltja a további jogszabálysértéstől.
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. április 4-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
 
Indokolás
I.
A beadványozó 2014. március 25-én kifogást nyújtott be a Békés Megyei 03. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottságához (a továbbiakban: OEVB) Bod Tamás jelölt kampánytevékenységével kapcsolatban. Kifogásában előadta, hogy Bod Tamás facebook oldalán „egy narancs szerepel egy belevágott horogkereszttel”. Álláspontja szerint a facebook oldalon megjelenő képpel Bod Tamás a köznyugalom megzavarására alkalmas módon azt sejteti, hogy a FIDESZ – Magyar Polgári Szövetség egy náci párt, mely sérti a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 2. § (1) bekezdés e) pontjában foglalt jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás követelményét és a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) 335. §-ának rendelkezését. Mindezek alapján kérte, hogy az OEVB állapítsa meg a jogsértés tényét, tiltsa el a jogsértőt a további jogsértéstől és kötelezze a sérelmezett képnek az eltávolítására. Kifogásához csatolta a hivatkozott facebook oldal képének kinyomtatott változatát.
Az OEVB 32/2014. (III. 28.) határozatában a kifogást elutasította és hivatkozva a Kúria korábbi BH 131/2009. számú döntésére illetve az Alkotmánybíróság 14/2000. (V. 12.) számú határozatában foglaltakra megállapította, hogy a fasiszta és bolsevista szimbólumok terjesztése, nagy nyilvánosság előtti használata, illetve közszemlére tétele akkor alkalmas a köznyugalom megzavarására, ha annak társadalomra való veszélyessége fennáll. Ennek feltétele pedig az elkövető szándékának vizsgálata és értékelése, ugyanis különbséget kell tenni a szimbólumok egyfajta negatív kontextusban való alkalmazása és a szimbólumok „továbbélésének elősegítése, a köztudatban megtartása, népszerűsítése, minél nagyobb körben való elterjesztése” szándéka között. Az OEVB megállapította, hogy a kifogás alapjául szolgáló esetben Bod Tamás nem terjeszteni és népszerűsíteni kívánta a horogkeresztet, hanem a náci ideológiát elítélve kívánt párhuzamot vonni az általa ugyancsak elítélt két jelölő szervezet között. Az OEVB megállapította, hogy a beadványozó által kifogásolt tevékenységgel Bod Tamás célja egyértelműen az volt, hogy választási ellenfeleit negatív színben tüntesse fel azonban mindezt a kampányra vonatkozó szabályok betartása mellett tette, így tevékenysége a választási eljárás szabályait nem sértette meg, megjegyezte továbbá, hogy az esetleges személyiségi jogsértések miatti jogorvoslatok a választási eljárás jogorvoslati rendszerében nem érvényesíthetők.
II.
Az OEVB határozata ellen a beadványozó törvényes határidőn belül fellebbezéssel élt. A beadványozó fellebbezésében fenntartva a kifogásában kifejtett érvelését rögzítette, hogy az első fokon eljáró bizottság hibásan és tévesen értékelte az általa benyújtott bizonyítékot, a képen látható narancs egyértelműen a FIDESZ – Magyar Polgári Szövetségre utal, melyet egy horogkereszttel nácinak bélyegeztek, ami állítása szerint nem negatív kampány illetve véleménynyilvánítás, hanem a nácizmus eszméjével való vádolás. Álláspontja szerint a facebook oldalon közzétett kép, bár nem szavakkal, de tényt állított, ami azonban valótlan. Mindezek alapján kérte az elsőfokú döntés megváltoztatását, a jogsértés tényének megállapítását és a jogsértő további jogsértéstől való eltiltását.
III.
A fellebbezés az alábbiak miatt alapos.
A Nemzeti Választási Bizottság álláspontja szerint a választási eljárás valamennyi résztvevőjével szemben megfogalmazott törvényi követelmény, hogy érvényre kell juttatniuk a Ve. 2. § (1) bekezdésében foglalt alapelveket, köztük a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás alapelvét. Ez egyfajta általános kötelezettség a választási eljárás valamennyi résztvevőjével szemben, így a választási kampány során a választópolgárok támogatásáért versengő jelöltekkel és jelölő szervezetekkel szemben is. A kampány során a jelöltek és jelölő szervezetek különböző, a Ve. által kampányeszközként definiált eszközökkel, tevékenységgel kívánnak hatni a választópolgárokra támogatásuk, szimpátiájuk elnyerése érdekében. Ez a tevékenység azonban csak akkor egyeztethető össze a kampánytevékenység törvényben rögzített fogalmával, ha annak eszközei megfelelnek a Ve. alapelveinek.
Ahogyan azt az OEVB határozatában megállapította a Bod Tamás által a közösségi oldalán közzétett képen konkrétan nem jelenik meg a FIDESZ – Magyar Polgári Szövetség emblémája illetve neve, de a „narancs” a közéletben egyértelműen e jelölő szervezettel azonosítható jelkép. Ez az utalás még akkor is egyértelmű, ha a képen nem jelenik meg a jelölő szervezet neve vagy emblémája.
A Nemzeti Választási Bizottság megtekintve a kifogáshoz bizonyítékként csatolt képet és a felette található „Illúzió ne legyen: ha megkapargatjuk a felszínt, akkor valami ilyesmi tűnik elő” nyilatkozatot megállapította, hogy Bod Tamás, a Magyar Szocialista Párt, az Együtt – a Korszakváltók Pártja, a Demokratikus Koalíció, a Párbeszéd Magyarországért Párt és a Magyar Liberális Párt jelöltje olyan, a választói akart befolyásolására alkalmas kampányeszközt használt, mellyel egyértelműen azonosította a 2014. évi országgyűlési képviselőválasztáson jelölő szervezetként részt vevő demokratikus pártokat a nácizmus ideológiájával, mindezt egy olyan internetes oldalon, mely a választópolgárok nagy tömege által is megtekinthető.
A Nemzeti Választási Bizottság álláspontja szerint súlyosan sérti a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás alapelvét az, ha a jelölő szervezetek és a jelöltek kampánytevékenységük során egymást illetve ellenfeleiket önkényuralmi jelképek használatával, az a mögött húzódó ideológiával azonosítják széles körben megosztva illetve terjesztve ezt, esetlegesen a negatív kampány szabályainak és a szólásszabadság alkotmányos védelmet élvező alapjog égisze alatt.
A Nemzeti Választási Bizottság álláspontja szerint a Bod Tamás jelölt által közzétett kép és az ahhoz fűzött nyilatkozata egyértelműen túlmutat a szabad véleménynyilvánítás és a negatív kampány határain és az alkalmas a Ve. 2. § (1) bekezdés e) pontjában foglalt alapelv megsértésére. Mindezek alapján a Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy Bod Tamás a kifogásolt kép és a felette található nyilatkozatának a facebook közösségi oldalon való közzétételével megsértette a Ve. hivatkozott alapelvét és a jogsértőt eltiltja a további jogsértéstől.
A Nemzeti Választási Bizottság a Ve. 231. § (5) bekezdés b) pontjában foglalt jogkörében eljárva, jelen határozatban kifejtett indokolás alapján az OEVB határozatát megváltoztatja és a kifogásnak helyt ad.
IV.
A határozat a Ve. 2. § (1) bekezdés e) pontján, a 231. § (5) bekezdés b) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1)-(2) és (5) bekezdésein, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
Budapest, 2014. április 1.
 
 
                                                                                              Dr. Patyi András
                                                                                a Nemzeti Választási Bizottság
                                                                                                    elnöke