932/2014. NVB határozat - R. Gy. magánszemély által benyújtott fellebbezés tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság
932/2014. számú határozata
 
A Nemzeti Választási Bizottság R. Gy. magánszemély (a továbbiakban: beadványozó) által benyújtott fellebbezés tárgyában meghozta a következő
határozatot:
A Nemzeti Választási Bizottság a Budapest 14. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (a továbbiakban: OEVB) 40/2014. (III. 28.) számú határozatát megváltoztatja, a kifogásnak részben helyt ad.
A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy Dunai Mónika, a FIDESZ-KDNP képviselőjelöltje a „Hírhozó” című újságban és a www.tizenhetedik.hu internetes portálon közzétett felhívásával megsértette a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 143/A. § (2) bekezdésében foglalt tilalmat.
A Nemzeti Választási Bizottság felhívja Dunai Mónika, a FIDESZ-KDNP képviselőjelöltjét, hogy az országgyűlési képviselők választásán, 2014. április 6. napján a kifogásolt kampánytevékenység folytatását mellőzze.
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben, vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. április 4-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
Indokolás
I.
A fellebbezést benyújtó magánszemély 2014. március 27-én kifogást nyújtott be a Budapest Főváros XVII. kerületi Önkormányzata által kiadott „Hírhozó” című újságban 2014. március 13-án (24. évfolyam 4. számában) és a 2014. március 27-én (24. évfolyam 5. számában) valamint a www.tizenhetedik.hu internetes portálon közzétett felhívás miatt. Kifogást tevő szerint Dunai Mónika, a FIDESZ-KDNP képviselőjelöltje által közölt hirdetés: „Újra indul a kampánybusz” jogsértő, ugyanis annak útvonala számos szavazókört érint. Előadta, hogy szerinte a hirdetményekben szereplő 2014. április 3-6. közötti buszos utazás a választópolgárok szervezett szállítását valósítja meg. Álláspontja szerint a kifogásában leírt buszos utazás szervezése sérti a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 2. § (1) bekezdés e) pontját vagyis a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás követelményét, valamint a Ve. 143/A. § (2) bekezdését a választópolgárok szállítására való nyilvános felhívás tilalmát. A kifogást tevő számos szavazókört megjelölt, melyeket álláspontja szerint érinteni fog az autóbusz.
Az OEVB a 2014. március 28-án tartott ülésén a 40/2014. (III. 28.) számú határozatával a kifogást elutasította és megállapította, hogy a sérelmezett cselekmény nem valósítja meg a szavazóhelyiséghez történő szervezett szállításra való felhívást, ugyanis a kampánybusz a menetrend szerint közlekedő buszok megállóit használva Rákosmente és Kőbánya igen nagy területén közlekedik. Az OEVB a becsatolt bizonyítékok alapján nem látta bizonyítottnak a szavazóhelyiségekhez törtnő szállításra történő felhívást.
Megállapította továbbá, hogy a bizonyítékok alapján az sem állapítható meg, hogy a választások napján a busz kampánytevékenységet fog-e folytatni a szavazókörök 150 méteres körzetében. Az OEVB álláspontja szerint a közleményből nem olvasható ki a szavazóhelyiségekhez történő szállításra történő felhívás, ezért jogszabálysértés nem valósul meg.
II.
Fellebbező 2014. március 29-én 15 óra 49 perckor fellebbezést nyújtott be, melyben kérte az első fokú határozat megváltoztatását, a jogszabálysértés megállapítását és kérte a jogszabálysértéstől való eltiltás 2014. április 6. napjára. Álláspontja szerint az OEVB a bizonyítékok téves mérlegelése alapján hozta meg döntését. Fellebbezésében kifejti, hogy a hirdetmény maga minősíti kampánybusznak a járatot, és oldalán a kampányszlogenek is jól láthatók. Álláspontja szerint a buszjárat a választások napján kampánytevékenységet folytat, mely keresztülhaladva a szavazóköröktől számított 150 méteres sugarú körön sérti a Ve. 143. §-át.
Fellebbező szerint ellentmondásos az OEVB határozat atekintetben, hogy indokolásában egyrészről kimondta azt, hogy a kifogásában kigyűjtött megállóhelyek önkényesen kiragadottak és egyben azt is, hogy a kifogás időelőttinek minősül. Kifejtette, hogy a nyilvános felhívással már megvalósult a Ve. 143/A. § (2) bekezdésének megsértése is.
III.
A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a fellebbezés alapos.
A Ve. 141. §-a szerint kampánytevékenység a kampányeszközök kampányidőszakban történő felhasználása és minden egyéb kampányidőszakban folytatott tevékenység a választói akarat befolyásolása vagy ennek megkísérlése céljából.
A Ve. 143/A. § (2) bekezdése a szavazóhelyiséghez történő szállításra vonatkozó nyilvános felhívás közzétételét és a szavazóhelyiséghez történő szállításra autóbuszos személyszállítás végezését is megtiltja.
Az újsághirdetés tartalma: „A XVII. kerületi Fidesz és Dunai Mónika képviselőjelölt szervezésében ingyenes nosztalgiabusz közlekedik választókerületi körjáratként március 27-30. és április 3-6. között Rákosmente és Kőbánya-Kertvárosban!” Az hirdetés tartalmazza továbbá a buszjáratok indulásának időpontjait és a tervezett irányát is. A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja továbbá, hogy fellebbező által megjelölt www.tizenhetedik.hu internetes oldalon „A kampánybusz csütörtökön indul” című cikk szerint a Fidesz-KDNP jelöltje ingyenes nosztalgia buszjáratot indít, melyre a menetrend szerint közlekedő autóbuszok megállóiban felszállva körbeutazható lesz a kerület.
A Nemzeti Választási Bizottság a becsatolt fényképfelvételeket és újsághirdetést is megtekintette és megállapította, hogy a megjelölt bizonyítékok alapján 2014. április 6-ára a kampánybuszos utazás szervezésére vonatkozó felhívás a Ve. 143/A. § (2) bekezdésében foglalt tilalmat sérti.
A Ve. 143/A. § (2) bekezdése a szavazóhelyiséghez történő autóbuszos személyszállítást egyértelműen megtiltja. A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a felhívásban foglalt kampánybusz útvonala számos szavazóhelyiséget magába foglaló épületet érint és azok közelében megállva közvetve elősegítheti a választópolgárok szavazóhelyiségekhez való eljutását. A fentiek alapján a Nemzeti Választási Bizottság felhívja Dunai Mónikát, hogy 2014. április 6. napján a kifogásolt kampánytevékenység folytatását mellőzze.
A Nemzeti Választási Bizottság egyebekben megjegyzi, hogy a szavazás napi jogsértésekkel kapcsolatos kérelmek elbírálására az illetékes bizottságnak kizárólag a szavazás napját követően van lehetősége, azért a jelen fellebbezést a Ve. 143. §-a vonatkozásában idő előttinek tartotta.
Fentiekre tekintettel a Nemzeti Választási Bizottság OEVB 40/2014. (III. 28.) számú határozatát – hivatkozva a Ve. 231. § (5) bekezdés b) pontjára – a rendelkező részben foglaltaknak megfelelően döntött.
IV.
A határozat a Ve. 141. §-án, a 143. §-án és a 143/A. § (1) bekezdésén, a 231. § (5) bekezdés b) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. §-án, a 223. §-án, a 224. §-án, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, 39. § (3) bekezdés d) pontján, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
Budapest, 2014. április 1.
 
 
 
                                                                          Dr. Patyi András
                                                              a Nemzeti Választási Bizottság
                                                                                  elnöke