931/2018. NVB határozat - dr. Temesváry Tibor képviselőjelölt fellebbezése tárgyában

A Nemzeti Választási Bizottság

931/2018. számú határozata

 

A Nemzeti Választási Bizottság dr. Temesváry Tibor képviselőjelölt (a továbbiakban: Beadványozó) fellebbezése tárgyában – 14 igen és 6 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság a Zala Megyei 02. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság 44/2018. (IV. 14.) határozatát helybenhagyja.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2018. április 23-án 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

[Az első fokon eljárt választási bizottság döntése és az azt megalapozó tényállás]

[1]           A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 294. § (2) bekezdése alapján „az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság a szavazóköri jegyzőkönyvek alapján, legkésőbb a szavazást követő hatodik napon megállapítja a választás egyéni választókerületi eredményét”.

[2]          Fenti hatáskörében eljárva a Zala Megyei 02. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (a továbbiakban: OEVB) 44/2018. (IV. 14.) határozatával megállapította Zala Megye 02. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületében az országgyűlési képviselők 2018. évi választása egyéni választókerületi eredményét.

II.

[3]          [A fellebbezés tartalma]

[4]          .Beadványozó a határozat ellen 2018. április 17-én 11 óra 52 perckor, elektronikus úton nyújtott be fellebbezést. Beadványában a Ve. 241. § (2) bekezdés b) pontja alapján a szavazóköri eredmények összesítésére és a választási eredmény megállapítására vonatkozó szabályok megsértését jelezte Hévíz 001. sz. és Hévíz 002. sz. szavazókörökben.

[5]          Véleménye szerint Hévíz 001. sz. szavazókörben 380-an jelentek meg szavazóként, 40 érvénytelen szavazat lett, amely 10,53%-os arány. A kiugróan magas érvénytelenségi arány valószínűsít valamilyen rendellenességet, mint pl. a pecsét elhelyezésének hiányát, vagy a szavazólapok kiosztásával kapcsolatban a Ve. 257. § (1)-(1a) bekezdéseinek sérelmét. Kéri ezért a szavazókörben a szavazatok újraszámlálását.

[6]          Leírja továbbá, hogy Hévíz 001. sz. szavazókörben az alábbiak jutottak tudomására:

[7]          „Egy választópolgár a fülkéből kilépve kettő borítékot hozott magával és azokat gyorsan az urnába dobta. A bizottsági tagok kérdésére az elnök ’elütötte’ azzal, hogy valószínűleg az előző szavazó bent ’felejtette’.” Ezt elképzelhetetlennek tartja, és mindenképpen jegyzőkönyvezni kellett volna, fennállt a láncszavazás lehetősége.

[8]          A fentiekből is következhetett, hogy az összeszámláláskor 5db plusz szavazat keletkezett. A szabályok szerint minden párttól levontak 5-5 szavazatot. Ilyen módon a levont 40 szavazatból 5 a Fidesztől, míg 35 az ellenzéki pártoktól került levonásra. Véleménye szerint „arányaiban ez az ügyeskedés 7-szer több szavazatot vont el az ellenzéktől, mint a Fidesztől.” Előadja még, hogy a mozgóurnás szavazás során idős, magatehetetlen személyektől gyűjtöttek szavazatot oly módon, hogy a kormánypárti szavazatszedő tag szóban és tevőlegesen is segítette a szavazó személyeket. Ez súlyosan sértette a szavazás titkosságát és befolyástól mentességét. Kéri ezek alapján az esetek kivizsgálását, a helyes választási eredmény megállapítását, ha szükséges a választás megismétlését.

III.

[A Nemzeti Választási Bizottság döntése és jogi indokai]

[9]          A fellebbezés nem megalapozott.

[10]       A Bizottság következetes álláspontja szerint a bármely okból érvénytelen szavazólapok magas száma miatt a szavazás megismételtetése vagy az eredmény felülvizsgálata szoros választási eredmény mellett sem indokolt, ha a szavazatszámlálást, a szavazólapok érvénytelenítését szabályszerűen végezték. A szavazólapok érvénytelenítése során a Ve. 197. §-át a szavazókörben megfelelően alkalmazták, arányosan levonva a többleteket minden listától, így érdemi befolyással a választás eredményére az érvénytelen szavazatok nem voltak.

[11]       A fellebbezésben összesen került megjelölésre 5 listás többletszavazat, amely érdemi különbséget a pártlistás eredményben nem okozott, hiszen Beadványozó előadásának is megfelelően, az valamennyi szavazatot szerző párttól egyforma mennyiségben került levonásra. A magasabb érvénytelenségi arány ugyanakkor az egyéni választókerületi szavazást egyáltalán nem is érintette.

[12]       Beadványozó a két hivatkozott szavazókör egyikében sem jelöl meg érdemi bizonyítékot saját tudomásán túl a szavazatszámláló bizottság vagy annak tagjai jogsértésére. Nyilatkozata jogsértés megállapításához szükséges konkrétumot nem tartalmaz, illetve részben olyan eljárást sérelmez, amelyet a többletszavazatok megléte esetén maga a Ve. ír elő a 197. §-ban.

[13]       Mindezek alapján a Nemzeti Választási Bizottság a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.

IV.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

[14]       A határozat a Ve. 43. §-án, 197. §-án, 231. § (5) bekezdés a) pontján, 241. §-án, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1), (2) és (5) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2018. április 20.

 

 

                                                                                                            

                                                                                         Prof. Dr. Patyi András

                                                                                a Nemzeti Választási Bizottság

                                                                                                       elnöke