931/2014. NVB határozat - az Új Magyarország Párt képviseletében eljáró dr. Kaczmarski János ügyvéd által benyújtott fellebbezés tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság
931/2014. számú határozata
 
A Nemzeti Választási Bizottság az Új Magyarország Párt képviseletében eljáró dr. Kaczmarski János ügyvéd által benyújtott fellebbezés tárgyában meghozta a következő
határozatot:
A Nemzeti Választási Bizottság a Vas Megyei 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (a továbbiakban: OEVB) 36/2014. (III. 28.) számú határozata elleni fellebbezést éremi vizsgálat nélkül elutasítja.
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben, vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. április 4-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
Indokolás
I.
Horváth Zoltán az LMP képviselőjelöltje 2014. március 25-én kifogást nyújtott be az OEVB-hez a Szombathely Huszár utca 3. szám alatti LMP iroda falára kihelyezett választási plakát tárgyában. Kifogást tevő sérelmezte, hogy az Összefogás Párt és az Új Magyarország Párt választási plakátjainak kihelyezésére az ingatlan tulajdonosának hozzájárulás nélkül került sor. Mindez sérti a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 144. § (4) bekezdésében foglaltakat, ezzel sérültek a Ve. 2. § (1) bekezdés a), c) és e) pontjai. Kérte a jogsértés megállapítását, a jogsértő tevékenységtől való eltiltását és bírság kiszabását.
Az OEVB 36/2014. (III. 28.) számú határozatával a kifogásnak hely adott, továbbá megállapította, hogy az Összefogás Párt és az Új Magyarország Párt a jogsértő módon kihelyezett plakátokkal megsértette a Ve. 2. § (1) bekezdés a), c) és e) pontjában foglaltakat, a két jelölő szervezetet eltiltotta a jogszabálysértéstől és mindkét pártot 200.000-200.000 Ft összegű bírsággal sújtotta.
Beadványozó 2014. március 31-én 17 óra 25 perckor fellebbezést nyújtott be, melyben a bírság méltányos csökkentését kérte.
II.
A fellebbezés az alábbiak miatt érdemben nem vizsgálható.
A Ve. 10. § (1) bekezdése szerint a Ve-ben meghatározott határidők jogvesztők. A 10. § (3) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a határidő annak utolsó napján 16 órakor jár le.
A Ve. 224. § (2) bekezdése szerint a fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a megtámadott határozat meghozatalától számított harmadik napon megérkezzen a választási bizottsághoz. A Ve. 231. § (1) bekezdés b) pontja úgy rendelkezik, hogy a fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha elkésett.
A Nemzeti Választási Bizottság megállapította, hogy a fellebbezés a törvényes határidőn túl, 2014. március 31-én 17 óra 25 perckor érkezett meg az Országos Egyéni Választókerületi Választási Irodához. A fellebbezés benyújtására nyitva álló határidő 2014. március 31-én 16.00 órakor lejárt.
A Nemzeti Választási Bizottság megjegyzi továbbá, hogy dr. Kaczmarski János ügyvéd, mint jogi képviselő a fellebbezéshez meghatalmazást nem csatolt, ezáltal Új Magyarország Párt jelölő szervezet képviseletére jelen eljárásban nem jogosult.
A Nemzeti Választási Bizottság a rögzített indokok alapján a Ve. 231. §. (1) bekezdés b) pontja alapján a rendelkező részben foglaltaknak megfelelően határozott.
III.
A határozat a Ve. 10. § (1) és (3) bekezdésén, a 224. § (2) bekezdésén, a 231. § (1) bekezdés b) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. §-án, a 223. §-án, a 224. §-án, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, 39. § (3) bekezdés d) pontján, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
Budapest, 2014. április 1.
 
 
 
                                                                                              Dr. Patyi András
                                                                                a Nemzeti Választási Bizottság
                                                                                                       elnöke