930/2014. NVB határozat - az Összefogás Párt képviseletében eljáró Pásztorné Kovács Krisztina által benyújtott fellebbezés tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság
930/2014. számú határozata
 
A Nemzeti Választási Bizottság az Összefogás Párt képviseletében eljáró Pásztorné Kovács Krisztina (a továbbiakban: beadványozó) által benyújtott fellebbezés tárgyában meghozta a következő
határozatot:
A Nemzeti Választási Bizottság a Vas Megyei 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (a továbbiakban: OEVB) 36/2014. (III. 28.) számú határozatát részben megváltoztatja és az Összefogás Párt terhére kiszabott 200.000 Ft összegű bírság kiszabását mellőzi.
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben, vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. április 4-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
Indokolás
I.
Horváth Zoltán a LEHET MÁS A POLITIKA (a továbbiakban: LMP) képviselőjelöltje 2014. március 25-én kifogást nyújtott be az OEVB-hez a Szombathely Huszár utca 3. szám alatti LMP iroda falára kihelyezett választási plakát tárgyában. Kifogást tevő sérelmezte, hogy az Összefogás Párt és az Új Magyarország Párt választási plakátjainak kihelyezésére az ingatlan tulajdonosának hozzájárulás nélkül került sor. Mindez sérti a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 144. § (4) bekezdésében foglaltakat, ezzel sérültek a Ve. 2. § (1) bekezdés a), c) és e) pontjai. Kérte a jogsértés megállapítását, a jogsértő tevékenységtől való eltiltását és bírság kiszabását.
Az OEVB 36/2014. (III. 28.) számú határozatával a kifogásnak hely adott, továbbá megállapította, hogy az Összefogás Párt és az Új Magyarország Párt a jogsértő módon kihelyezett plakátokkal megsértette a Ve. 2. § (1) bekezdés a), c) és e) pontjában foglaltakat, a két jelölő szervezetet eltiltotta a jogszabálysértéstől és mindkét pártot 200.000-200.000 Ft összegű bírsággal sújtotta.
Beadványozó 2014. március 29-én fellebbezést nyújtott be, melyben az OEVB határozat megváltoztatását, a jogszabálysértés és a bírság megállapításának mellőzését kérte. Álláspontja szerint nem igazolható az a tény, hogy az Összefogás Párt aktivistái helyezték volna ki a plakátokat és az sem, hogy az LMP használatában van az ingatlan és milyen jogcímen.
II.
A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a fellebbezés részben alapos.
A Nemzeti Választási Bizottság álláspontja szerint a kifogás mellékleteként csatolt fényképfelvétel alapján egyértelműen megállapítható, hogy az Összefogás Párt plakátjai az LMP, mint az országgyűlési választásokra jogerősen nyilvántartásba vett jelölő szervezet használatában lévő ingatlan falára kerültek kihelyezésre. A Ve. 144. § (4) bekezdése szerint épület falára, kerítésre plakátot elhelyezni kizárólag a tulajdonos, a bérlő, illetőleg - állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan esetén - a vagyonkezelői jog gyakorlójának hozzájárulásával lehet.
A kifogással érintett épület ajtaján az LMP logója és a párt Vas megyei szervezetének elérhetőségei szerepelnek. Az LMP képviselőjelöltjének kifogásba előadott nyilatkozat alapján egyértelműen megállapítható, hogy sem az LMP Vas megyei szervezete, sem az ingatlan tulajdonosa nem adott hozzájárulást választási plakátok kihelyezésére.
Mindezekre tekintettel a Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy az Összefogás Párt plakátjai – a tulajdonos vagy a bérlő engedélye nélkül – jogsértő módon kerültek kihelyezésre.
Bírság kiszabására a Ve. 218. § (1) bekezdés d) pontja szerint a választási kampány szabályainak megsértése esetén van lehetőség. A Nemzeti Választási Bizottság tekintettel az e tárgykörben kialakult eddigi gyakorlatára és az elkövetett jogsértés csekély súlyára, illetve annak kis területi kiterjedtségére a bírság kiszabását mellőzte.
Fentiekre tekintettel a Nemzeti Választási Bizottság a 36/2014. (III. 28.) számú határozatát – hivatkozva a Ve. 231. § (5) bekezdés b) pontjára – a rendelkező részben foglaltaknak megfelelően döntött.
IV.
A határozat a Ve. 144. § (4) bekezdésén, a 218. § (1) bekezdés d) pontján, a 219. § (1) bekezdésén, a 231. § (5) bekezdés b) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. §-án, a 223. §-án, a 224. §-án, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, 39. § (3) bekezdés d) pontján, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
Budapest, 2014. április 1.
 
                                                                          Dr. Patyi András
                                                              a Nemzeti Választási Bizottság
                                                                                  elnöke