928/2018. NVB határozat - a Magyar Kétfarkú Kutya Párt által benyújtott fellebbezés tárgyában

A Nemzeti Választási Bizottság

928/2018. számú határozata

 

A Nemzeti Választási Bizottság a Magyar Kétfarkú Kutya Párt [1115 Budapest, Thallóczy Lajos utca 26. mfszt. 1., képviseli: Kovács Gergely (a továbbiakban: Beadványozó)] által benyújtott fellebbezés tárgyában – 14 igen és 6 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 05. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság 57/2018. (IV. 14.) határozatát helybenhagyja.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2018. április 23-án 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

[Az első fokon eljárt választási bizottság döntése és az azt megalapozó tényállás]

[1]           A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 294. § (2) bekezdése alapján „az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság a szavazóköri jegyzőkönyvek alapján, legkésőbb a szavazást követő hatodik napon megállapítja a választás egyéni választókerületi eredményét”.

[2]          Fenti hatáskörében eljárva a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 05. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (a továbbiakban: OEVB) 57/2018. (IV. 14.) határozatával megállapította Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye 05. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületében az országgyűlési képviselők 2018. évi választása egyéni választókerületi eredményét.

II.

[A fellebbezés tartalma]

[3]          Beadványozó a határozat ellen 2018. április 17-én 15 óra 30 perckor, elektronikus úton nyújtott be fellebbezést. Beadványában hivatkozott Nyírkércs 001. sz. szavazókörében a szavazás napján történt jogszabálysértésre, amellyel kapcsolatban kifogást terjesztett elő, és a jogorvoslati eljárás jelenleg is folyamatban van.

[4]          Álláspontja szerint a kérdéses szavazókörben a megjelent választópolgárok számához képest 12-vel több egyéni választókerületi szavazólap volt az urnában megtalálható, míg a pártlistás szavazólapból a pártlistára szavazó, megjelent választópolgárok számánál 12-vel kevesebb volt az urnában. Ebből okszerűen lehet arra következtetni, hogy a szavazatszámláló bizottság a jelzett választópolgároknak két egyéni szavazólapot adott ki. Ezzel jelentősen megnőtt az egyéni jelöltekre leadott érvénytelen szavazatok száma, illetve érdemi számú választópolgár nem adhatta le pártlistás szavazatát. Összességében álláspontja szerint az OEVB döntése sérti a választások tisztaságának Ve. 2. § (1) bekezdésében foglalt alapelvét.

III.

[A Nemzeti Választási Bizottság döntése és jogi indokai]

[5]          A fellebbezés nem megalapozott.

[6]          Beadványozó korábbi kifogását elutasító OEVB határozatot a Nemzeti Választási Bizottság 774/2018. NVB határozatával megváltoztatta, és a szavazólapok kiadásával kapcsolatos jogsértést megállapította. A Bizottság más jogkövetkezmény megállapításáról nem rendelkezett. A határozat elleni bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet a Kúria jelen ügy tárgyalásáig nem bírálta el.

[7]          A Bizottság következetes álláspontja szerint a bármely okból érvénytelen szavazólapok magas száma miatt a szavazás megismételtetése vagy az eredmény felülvizsgálata szoros választási eredmény mellett sem indokolt, ha a szavazatszámlálást, a szavazólapok érvénytelenítését szabályszerűen végezték. A szavazólapok érvénytelenítése során a Ve. 197. §-át a szavazókörben megfelelően alkalmazták, arányosan levonva a többleteket minden egyéni jelölttől, így érdemi befolyással a választás eredményére az érvénytelen szavazatok nem voltak.

[8]          A fellebbezésben összesen került megjelölésre 12 egyéni választókerületi többletszavazat és 12 hiányzó pártlistás szavazat. Ugyanakkor a választókerületben a mandátumot szerző és a második helyen végzett jelölt közötti különbség 12.397 szavazat.

[9]          A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja továbbá, hogy külön eljárást csak az urnába helyezett lepecsételt többlet szavazólapokra rendel el a Ve., a hiányzó szavazólapokkal kapcsolatban jogsértés egyértelműen nem bizonyítható, mert minden választáson általánosan előforduló jelenség, hogy a választópolgárok egy része a szavazólapot urnába helyezés helyett a szavazókörből elviszi.

[10]       Az ügyben a szavazatszámláló bizottság szándékos jogsértésére nem merült fel bizonyíték, csak az megállapítható, hogy a szavazókörben az urnába a megjelentek számánál több lepecsételt szavazólap került.

[11]       Mindezek alapján a Nemzeti Választási Bizottság a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.

IV.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

[12]       A határozat a Ve. 43. §-án, 197. §-án, 231. § (5) bekezdés a) pontján, 241. §-án, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1), (2) és (5) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2018. április 20.

 

                                                                                                            

                                                                                         Prof. Dr. Patyi András

                                                                                a Nemzeti Választási Bizottság

                                                                                                       elnöke