928/2014. NVB határozat - dr. Zoboki Péter által benyújtott fellebbezés tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság
928/2014. számú határozata
 
A Nemzeti Választási Bizottság a dr. Zoboki Péter (a továbbiakban: beadványozó) által benyújtott fellebbezés tárgyában meghozta a következő
határozatot:
A Nemzeti Választási Bizottság a Budapesti 08. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság 63/2014. (III. 28.) számú határozata ellen benyújtott fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben, vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. április 4-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
Indokolás
I.
Jobbik Magyarországért Mozgalom (a továbbiakban: Jobbik) jelölő szervezet 2014. március 21-én jelentette be szavazatszámláló bizottságba delegált tag megbízását a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 30. § (1) bekezdése alapján Budapesti 08. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Iroda (a továbbiakban: OEVI) vezetőjénél. Az OEVI által lefolytatott ellenőrzés során megállapítást nyert, hogy Győző Gyula jelölt bejelentett lakcíme nem egyezik a központi nyilvántartásban szereplő adatokkal, ezért az OEVI vezetője 29/2014. számú (III.24) határozatában – hivatkozva a Ve. 32. § (3) bekezdésére – a szavazatszámláló bizottság tagja megbízásának visszautasításáról döntött.
Jobbik jelölő szervezet 2014. március 27-én a Budapest 8. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsághoz (a továbbiakban: OEVB) fellebbezést nyújtott be, melyben kérte az OEVI vezetője határozatának megváltoztatását és Győző Gyula jelölt szavazatszámláló bizottságba történő delegálásának elfogadását. A Jobbik jelölő szervezet fellebbezésében előadta, hogy Győző Gyula jelölt lakcím nélküli, mely tény az „Összeférhetetlenségi és elfogadó nyilatkozaton” szerepel, a „Megbízás” nyilatkozaton megjelölt cím csak értesítési cím.
Az OEVB 63/2014. (III. 28.) számú határozatában a fellebbezésnek helyt adva elfogadta Győző Gyula jelölt Jobbik által szavazatszámláló bizottságba történő delegálását. Az elsőfokon eljárt bizottság álláspontja szerint, mivel a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának igazolása szerint Győző Gyula jelölt nem rendelkezik érvényes lakcímmel, irreveláns, hogy megbízásában milyen lakcímet tüntetett fel.
II.
Az OEVB 63/2014. (III. 28.) számú határozatával szemben beadványozó a Nemzeti Választási Bizottságnak címzett fellebbezést nyújtott be, melyben előadta, hogy a Ve. 30.§ (3) bekezdése alapján a magyarországi lakcím kötelező tartalmi elemnek minősül, azonban az OEVI által lefolytatott ellenőrzés során megállapítást nyert, hogy Győző Gyula jelölt csak település szintű lakcímmel rendelkezik. Fentiek alapján beadványozó álláspontja szerint az OEVI határozata nem volt jogszabálysértő, így kérte a Nemzeti Választási Bizottságot, hogy a fellebbezésében foglaltaknak adjon helyt.
A Ve. 223. § (2) bekezdése szerint nem nyújthat be fellebbezést az ügyben eljárt választási bizottság és annak tagja. A Nemzeti Választási Bizottság a csatolt iratanyag alapján megállapította, hogy beadványozó az OEVB FIDESZ-KDNP által delegált tagja, aki az ügy megtárgyalásában és a határozat meghozatalában részt vett. A Ve. 231. § (1) bekezdés a) pontja szerint a fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha azt nem az arra jogosult nyújtotta be. Ezen okból a Nemzeti Választási Bizottság álláspontja szerint a fellebbezés érdemi vizsgálat nélküli elutasításának van helye.
A Nemzeti Választási Bizottság megjegyzi továbbá, hogy a Ve. 2. § (1) bekezdés e) pontjában foglalt jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlásnak, mint általános alapelvnek az a lényege, hogy a választási eljárás szereplőit megillető jogosultságok, így a jogorvoslathoz való jog gyakorlása, nem irányulhat a jog rendeltetésével össze nem egyeztethető célra, tekintettel arra, hogy az alanyi jogok gyakorlása akkor számíthat törvényi védelemre és elismerésre, ha az a jogosultság rendeltetésének, céljának megfelelően történik. A Nemzeti Választási Bizottság álláspontja szerint a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás sérelmét veti fel beadványozó azon magatartása, hogy az OEVB megbízott tagjaként – a Ve. kifejezett tiltó rendelkezése ellenére - fellebbezést terjesztett elő az OEVB által hozott határozattal szemben.
A Nemzeti Választási Bizottság a fentiekben rögzített indok alapján – a Ve. 231. § (1) bekezdés (a) pontjára hivatkozva – a rendelkező részben foglaltaknak megfelelően határozott.
III.
A határozat a Ve. 2. § (1) bekezdés e) pontján, 223. § (2) bekezdésén, 231. § (1) bekezdés a) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. §-án, a 223. §-án, a 224. §-án, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
Budapest, 2014. április 1.
 
 
 
                                                                          Dr. Patyi András
                                                              a Nemzeti Választási Bizottság
                                                                                  elnöke