927/2018. NVB határozat - K. A. által benyújtott fellebbezés tárgyában

A Nemzeti Választási Bizottság

927/2018. számú határozata

 

A Nemzeti Választási Bizottság a K. A. (a továbbiakban: Beadványozó) által benyújtott fellebbezés tárgyában – 19 igen és 1 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság a fellebbezést elutasítja.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2018. április 23-án 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

[A fellebbezés tartalma]

[1]           Beadványozó 2018. április 17-én 14 óra 50 perckor nyújtotta be fellebbezését a Somogy Megye 03. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (a továbbiakban: OEVB) eredményt megállapító döntése ellen a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban:Ve.) 241. § (2) bekezdés b) pontja alapján.

[2]           Előadja, Marcali település 007. számú szavazókörében 241 érvénytelen szavazólap volt, ami abból adódott, hogy a szavazólapokat nem a hivatalos pecséttel, hanem a jegyző pecsétjével látták el, amit egy hivatali dolgozó tévedésből adott át az SZSZB-nek a szavazás napján. Ezzel kapcsolatban az SZSZB delegált tagjának nyilatkozatát is csatolta. megítélése szerint ez olyan súlyos hiba, ami sérti a ve. 2. § (1) bekezdés a), c), és e) pontját.

[3]           Kéri, hogy a Nemzeti Választási Bizottság az OEVB határozatát változtassa meg és a fellebbezésével egyidejűleg benyújtott kifogásának is helyt adva, a Ve. 218. § (2) bekezdés c) pontja alapján semmisítse meg a szavazóköri eredményt és rendelje el a választás megismétlését Marcali település 007. számú szavazókörében.

II.

[A Nemzeti Választási Bizottság döntése és jogi indokai]

[4]            A fellebbezés érdemben nem vizsgálható.

[5]           Beadványozó jogorvoslati kérelmében bár többször is eredményt megállapító határozatot említ, azt konkrétan megjelölni, a határozat számára hivatkozással nem tudta.

[6]           Korábbi jogorvoslati indítvány alapján a Nemzeti Választási Bizottság észlelte, hogy Somogy megye 03. számú országgyűlési egyéni választókerületében az egyéni választókerület eredményét megállapító formális határozat elmaradása miatt a Ve. 242. § (1) bekezdése szerinti választási szerv hallgatása miatti eljárás lefolytatásának van helye.

[7]           A Bizottság ennek eredményeként 2018. április 18-án 800/2018. NVB határozatával pótolta az OEVB döntését. A Nemzeti Választási Bizottság hivatkozott határozata ellen, a jogorvoslati kioktatásban foglalt eljárásrend szerint bírósági felülvizsgálat iránti kérelemnek van helye.

[8]           A Bizottság hivatkozva a Kúria Kvk.II.37.501/2014/2. számú végzésében foglaltakra, megjegyzi, hogy az érvénytelen szavazatok átlagot meghaladó száma önmagában nem elegendő indok az egyéni választókerületi eredmény vizsgálatára, annak megsemmisítésére, a szavazás megismétlésének elrendelésére. A jogorvoslati kérelemben hivatkozott 241 szavazat érvénytelenné nyilvánításának megvolt a jogi indoka, így az érvénytelen szavazatoknak a kiemelkedő száma kellő magyarázatot kapott.

III.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

[9]           A határozat a Ve. 44. §-án, 221. § (2) bekezdésén, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1), (2) és (5) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2018. április 20.

 

                                                                                                            

                                                                                         Prof. Dr. Patyi András

                                                                                a Nemzeti Választási Bizottság

                                                                                                       elnöke