927/2014. NVB határozat - dr. Zoboki Péter által benyújtott fellebbezés tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság
927/2014. számú határozata
 
A Nemzeti Választási Bizottság a dr. Zoboki Péter (a továbbiakban: beadványozó) által benyújtott fellebbezés tárgyában meghozta a következő
határozatot:
A Nemzeti Választási Bizottság a Budapesti 08. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság 56/2014. (III. 28.) számú határozata ellen benyújtott fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben, vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. április 4-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
Indokolás
I.
Magyar Szocialista Párt, Együtt – a Korszakváltók Pártja, Demokratikus Koalíció, Párbeszéd Magyarországért Párt, Magyar Liberális Párt jelölő szervezetek 2014. március 21-én jelentették be szavazatszámláló bizottságba delegált tag megbízását a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 30. § (1) bekezdése alapján Budapesti 08. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Iroda (a továbbiakban: OEVI) vezetőjénél. Az OEVI által lefolytatott ellenőrzés során megállapítást nyert, hogy Daróczi Attila jelölt adatai nem találhatók a központi nyilvántartásban, ezért az OEVI vezetője 21/2014. számú (III.24) határozatában – hivatkozva a Ve. 32. § (3) bekezdésére – a szavazatszámláló bizottság tagja megbízásának visszautasításáról döntött.
Magyar Szocialista Párt, Együtt – a Korszakváltók Pártja, Demokratikus Koalíció, Párbeszéd Magyarországért Párt, Magyar Liberális Párt jelölő szervezetek 2014. március 26-án a Budapest 8. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsághoz (a továbbiakban: OEVB) fellebbezést nyújtottak be, melyben kérték az OEVI vezetője határozatának megváltoztatását és Daróczi Attila jelölt szavazatszámláló bizottságba történő delegálásának elfogadását. Kérelmező fellebbezésében előadta, hogy Daróczi Attila jelölt választójogának fennállta a jelölő szervezet által átadott meghatalmazás alapján megállapítható lett volna, valamint a meghatalmazáson szereplő második keresztnév hiánya nyilvánvalóan nem tette a meghatalmazottat azonosíthatatlanná.
Az OEVB 56/2014. (III. 28.) számú határozatában a fellebbezésnek helyt adva elfogadta Daróczi Attila jelölt a Magyar Szocialista Párt, Együtt – a Korszakváltók Pártja, Demokratikus Koalíció, Párbeszéd Magyarországért Párt, Magyar Liberális Párt jelölő szervezetek által szavazatszámláló bizottságba történő delegálását. Az elsőfokon eljárt bizottság álláspontja szerint a személyi szám egy karakterének elírása nem adhat alapot a megbízás visszautasítására.
II.
Az OEVB 56/2014. (III. 28.) számú határozatával szemben beadványozó a Nemzeti Választási Bizottságnak címzett fellebbezést nyújtott be, melyben előadta, hogy a Ve. 30. § (3) bekezdésében deklarált kötelező tartalmi elemek egyike (személyi azonosító) helytelenül szerepelt a jelölő szervezetek által benyújtott megbízáson. Fentiek alapján beadványozó álláspontja szerint az OEVI határozata nem volt jogszabálysértő, így kérte a Nemzeti Választási Bizottságot, hogy a fellebbezésében foglaltaknak adjon helyt.
A Ve. 223. § (2) bekezdése szerint nem nyújthat be fellebbezést az ügyben eljárt választási bizottság és annak tagja. A Nemzeti Választási Bizottság a csatolt iratanyag alapján megállapította, hogy beadványozó az OEVB FIDESZ-KDNP által delegált tagja, aki az ügy megtárgyalásában és a határozat meghozatalában részt vett. A Ve. 231. § (1) bekezdés a) pontja szerint a fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha azt nem az arra jogosult nyújtotta be. Ezen okból a Nemzeti Választási Bizottság álláspontja szerint a fellebbezés érdemi vizsgálat nélküli elutasításának van helye.
A Nemzeti Választási Bizottság megjegyzi továbbá, hogy a Ve. 2. § (1) bekezdés e) pontjában foglalt jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlásnak, mint általános alapelvnek az a lényege, hogy a választási eljárás szereplőit megillető jogosultságok, így a jogorvoslathoz való jog gyakorlása, nem irányulhat a jog rendeltetésével össze nem egyeztethető célra, tekintettel arra, hogy az alanyi jogok gyakorlása akkor számíthat törvényi védelemre és elismerésre, ha az a jogosultság rendeltetésének, céljának megfelelően történik. A Nemzeti Választási Bizottság álláspontja szerint a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás sérelmét veti fel beadványozó azon magatartása, hogy az OEVB megbízott tagjaként – a Ve. kifejezett tiltó rendelkezése ellenére - fellebbezést terjesztett elő az OEVB által hozott határozattal szemben.
A Nemzeti Választási Bizottság a fentiekben rögzített indok alapján – a Ve. 231. § (1) bekezdés (a) pontjára hivatkozva – a rendelkező részben foglaltaknak megfelelően határozott.
III.
A határozat a Ve. 2. § (1) bekezdés e) pontján, 223. § (2) bekezdésén, 231. § (1) bekezdés a) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. §-án, a 223. §-án, a 224. §-án, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
Budapest, 2014. április 1.
 
 
 
                                                                          Dr. Patyi András
                                                              a Nemzeti Választási Bizottság
                                                                                  elnöke