926/2014. NVB határozat - az Együtt – a Korszakváltók Pártja képviseletében Szigetvári Viktor társelnök által benyújtott fellebbezés tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság
926/2014. számú határozata
 
A Nemzeti Választási Bizottság az Együtt – a Korszakváltók Pártja (a továbbiakban: beadványozó) képviseletében Szigetvári Viktor társelnök által benyújtott fellebbezés tárgyában meghozta a következő
határozatot:
A Nemzeti Választási Bizottság Bács-Kiskun Megyei 06. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (a továbbiakban: OEVB) 42/2014. (III. 28.) számú határozatát részben megváltoztatja akként, hogy a jogszabálysértés tényét megállapítja, azonban beadványozó eltiltását a szórólap terjesztésétől mellőzi.
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. április 4-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
Indokolás
I.
Magánszemély 2014. március 27-én kifogást terjesztett elő az Együtt – a Korszakváltók Pártja jelölő szervezettel szemben postaládájában talált, jogsértőnek tartott szórólap miatt. A szórólap egyik oldalán „ZSIGÓ MINDENT MEGSZAVAZOTT! MIATTA FIZETSZ TÖBBET!...”, a másik oldalán „VIGYÁZAT! Megérkezett Bajára Simicska és a Közgép Zrt. – 442,7 millió helyett 630,9 millióért építenek gyaloghidat!” tartalmú szöveg található.
Álláspontja szerint a szórólap valótlan tényállítás közlésével próbálja meg befolyásolni a szavazókat és a választás menetét, továbbá semmibe veszi a korábbi eltiltó határozatokat, ezáltal sérti a választási eljárásról szól 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 2. § (1) bekezdés a) és e) pontjában foglalt, a választások tisztasága és a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás választási alapelveket. A kifogáshoz csatolta a szórólapot is, kérte a jogsértés megállapítását és a jogsértő tevékenységtől való eltiltást.
Az OEVB a kifogásnak 42/2014. (III. 28.) számú határozatában helyt adott, megállapította a Ve. 2. § (1) bekezdés e) pontjában foglalt jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás alapelv és ezáltal a Ve. 2. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott esélyegyenlőség a jelöltek és jelölő szervezetek között alapelv sérelmét. Az OEVB határozatában beadványozót eltiltotta a kifogás tárgyát képező szórólap terjesztésétől.
II.
Beadványozó 2014. március 30-án 17 óra 59 perckor nyújtott be fellebbezést az OEVB határozata ellen, melyben kérte az OEVB határozat megváltoztatását és a kifogás elutasítását. Álláspontja szerint az OEVB határozata semmilyen arra vonatkozó bizonyítékot nem tartalmaz, hogy a kifogásolt szórólapot megbízásából eljáró személyek terjesztették volna. Álláspontja szerint az OEVB korábbi, 38/2014 (III. 20.) számú határozatának meghozatala óta nem folytatta a szórólap terjesztését, annak ellenére, hogy az a jogorvoslati eljárások eredményeképpen csak 2014. március 28-án emelkedett jogerőre.
A Nemzeti Választási Bizottság hivatkozva – az OEVB által is idézett – a Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága által a Kvk.III.37.183/2006/2. számú döntésében kifejtettekkel összhangban megállapítja, hogy a választási eljárásban részt vevő személyek kötelesek a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás alapelvét érvényre juttatni. A választásban érintettek akkor gyakorolják jóhiszeműen és rendeltetésszerűen a jogaikat, ha a választópolgárokat az őket érintő minden kormányzati és társadalmi kérdésben a valóságnak megfelelően tájékoztatják.
A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a kifogásolt szórólap Zsigó Róbert egyéni képviselőjelölt vonatkozásában olyan ténymegállapításokat, kijelentéseket tartalmaz, melyek tényszerűen és többszörösen eltérnek a valóságtól. A Nemzeti Választási Bizottság példaként említi, hogy nyilvánvalóan nem Zsigó Róbert az egyedüli okozója és felelőse annak, ha többet kell fizetni a tejért, kenyérét, húsért, vagy a benzinért. A Nemzeti Választási Bizottság álláspontja szerint továbbá a szórólapon található felszólítás „ADJ NEKI TE IS!!! FIZESSEN MEG ÉRTE!” magatartásra buzdító felszólítás, mely egyértelműen túllép a szabad véleménynyilvánítás határain. Mindezek alapján az OEVB helyesen állapította meg, hogy a kifogásolt szórólap sérti a Ve. hivatkozott alapelveit. A szórólapon található impresszum alapján az is megállapítható, hogy annak felelős kiadója beadványozó, felelős szerkesztője Szigetvári Viktor társelnök.
A Nemzeti Választási Bizottság megjegyzi, hogy azonos tartalmú szórólap ügyében 2014. március 24-én 866/2014 számon hozott határozattal megállapította annak jogszabálysértő voltát, amelyet a Kúria Kvk.III.37/380/2014/3. számú végzésével helybenhagyott.
A Nemzeti Választási Bizottság álláspontja szerint azonban az OEVB helytelenül nevezte meg beadványozót mint az érintett szórólap terjesztőjét, és tiltotta el a további jogsértésektől. A kifogás nem tartalmazott semmilyen bizonyítékot a tekintetben, hogy a kifogástevő által hivatkozott időpontban az érintett jelölő szervezet megbízásából helyezték el a szórólapot postaládájában. Az a tény, hogy egy plakát – beleértve a szórólapot is - formailag és tartalmilag egy adott jelölthöz, illetve jelölő szervezethez köthető, illetve annak elhelyezése egy adott jelölt vagy jelölő szervezet érdekében történt, még nem bizonyítja, hogy az érintett jelölő szervezet követte el a jogszabálysértést. Az elkövető és az a személy, akinek feltételezett érdekében a jogszabálysértő cselekményt elkövették nem feltétlenül azonos. A jogszabálysértés megállapításához vizsgálni kell azt is, hogy ténylegesen mely személy vagy szervezet helyezte el a szórólapot a kifogástevő postaládájában. Erre utaló bizonyítékot kifogástevő nem csatolt, az eljárás során egyéb módon sem merült fel olyan tény vagy bizonyíték, amely a szórólapot elhelyező személy vagy szervezet kilétére utalt volna. Mivel a terjesztés tekintetében a jogszabálysértés elkövetőjének személye nem állapítható meg, az érintett jelölő szervezet marasztalása nem megalapozott.
A Nemzeti Választási Bizottság a fentiekben rögzített indokok alapján – a Ve. 231. § (5) bekezdés b) pontjára hivatkozva – a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.
III.
A határozat a Ve. 2. § (1) bekezdés c) és e) pontján, a 231. § (5) bekezdés b) pontján, a Kúria Kvk.III.37.183/2006/2. számú döntésén, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1)-(2) és (5) bekezdésein, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
 
Budapest, 2014. április 1.
 
 
 
                                                                                              Dr. Patyi András
                                                                                a Nemzeti Választási Bizottság
                                                                                                       elnöke