925/2014. NVB határozat - G. P. magánszemély által benyújtott kifogás tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság
925/2014. számú határozata
 
A Nemzeti Választási Bizottság G. P. magánszemély (a továbbiakban: beadványozó) által benyújtott kifogás tárgyában meghozta a következő
határozatot:
A Nemzeti Választási Bizottság a kifogásnak részben helyt ad az alábbiak szerint.
A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy az ATV Zrt. médiaszolgáltató a Magyar Szocialista Párt, az Együtt – a Korszakváltók Pártja, a Demokratikus Koalíció, a Párbeszéd Magyarországért Párt és a Magyar Liberális Párt jelölő szervezeteket népszerűsítő politikai reklámok közzétételével megsértette a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 147/F. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezését, egyben a jogsértőt eltiltja a további jogsértő tevékenység folytatásától. A Nemzeti Választási Bizottság a jogsértőt kötelezi továbbá, hogy jelen határozat rendelkező részét annak közlésétől számított három napon belül, a jogsértő közléssel azonos napszakban és ahhoz hasonló módon tegye közzé. A Nemzeti Választási Bizottság az ATV Zrt. médiaszolgáltatót 1.015.000 (azaz egymillió-tizenötezer) forint bírság megfizetésére kötelezi.
A bírság összegének megfizetését átutalással kell teljesíteni a Nemzeti Választási Iroda 10032000-00333616-00000000 számú bankszámlaszámára jelen határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül. A közlemény rovatban fel kell tüntetni a bírságot kiszabó határozat számát, továbbá a bírságot kiszabó választási bizottság székhelytelepülésének, azaz Budapest megnevezését. A bírság – annak meg nem fizetése esetén – adók módjára behajtandó köztartozásnak minősül, amelyet a Nemzeti Választási Iroda megkeresésére az állami adóhatóság szed be.
A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja továbbá, hogy a videofelvételek készíttetője az impresszum hiánya miatt megsértette a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 2. § (1) bekezdés e) pontját, valamint a videofelvételek tekintetében alkalmazni rendelt, a médiaszolgáltatókról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény vonatkozó szabályait. A Nemzeti Választási Bizottság a kiadványt készíttető ismeretlen személyt eltiltja a kifogásban megjelölt videofelvételek impresszum nélküli további terjesztésétől.
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben, vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. április 4-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
 
Indokolás
I.
Beadványozó 2014. március 30-án kifogást nyújtott be, melyben előadta, hogy az ATV Zrt. médiaszolgáltató 2014. március 30-án 14 óra 30 perckor „Rendkívüli egyenes beszéd” c. műsorában közvetítette a Magyar Szocialista Párt, az Együtt – a Korszakváltók Pártja, a Demokratikus Koalíció, a Párbeszéd Magyarországért Párt és a Magyar Liberális Párt jelölő szervezetek választási gyűlését. Beadványozó előadta, hogy a közvetítés során a médiaszolgáltató számos, a hivatkozott jelölő szervezeteket érintő politikai reklámot tett közzé, melyek internetes elérhetőségét kérelmében megjelölte.
A beadványozó véleménye szerint a megjelölt videofelvételek nem tartalmazzák a szerkesztésre és a kiadásra vonatkozó legfontosabb adatokat. Beadványozó véleménye szerint a hivatkozott jelölő szervezetek a felvételek impresszum nélküli terjesztése miatt megsértették a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 2. § (1) bekezdés e) pontját, valamint a videofelvételek tekintetében alkalmazni rendelt, a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) vonatkozó rendelkezéseit. Beadványozó hivatkozott továbbá arra a tényre, hogy az ATV Zrt. a Ve. 147/F. § (1) bekezdése alapján a Nemzeti Választási Bizottsággal nem közölte politikai reklám közzétételének szándékát, ennél fogva nem jogosult politikai reklám megjelenítésére.
Beadványozó fentiek szerint, impresszum hiányára való hivatkozással kéri jogszabálysértés megállapítását, valamint a Magyar Szocialista Párt, az Együtt – a Korszakváltók Pártja, a Demokratikus Koalíció, a Párbeszéd Magyarországért Párt és a Magyar Liberális Párt jelölő szervezetek további jogszabálysértéstől való eltiltását.
Beadványozó indítványozza továbbá a Ve. 147/F. § (1) bekezdése megsértésének megállapítását, az ATV Zrt. médiaszolgáltató további jogszabálysértéstől való eltiltását, a Nemzeti Választási Bizottság határozata rendelkező részének közzétételét, valamint a hivatkozott médiaszolgáltatóval szemben 55.825.000, azaz ötvenmillió-nyolcszázhuszonötezer forint bírság kiszabását.
Beadványozó 2014. március 31-én kifogását kiegészítette, mely szerint az abban megjelölt műsorszám az alábbi linken elérhető az ATV honlapján: http://www.atv.hu/videok/video-20140331-rendkivuli-egyenes-beszed-2014-03-30. A műsorszámban a kifogásolt médiatartalom 36 perc 27 másodpercnél, 46 perc 29 másodpercnél, 57 perc 48 másodpercnél, illetve 1 óra 08 perc 50 másodpercnél látható.
 
II.
A kifogás részben alapos az alábbiak szerint.
Az ATV Zrt., mint országos lineáris médiaszolgáltatást nyújtó médiaszolgáltató a Ve. 147/F. §-a alapján kizárólag abban az esetben közvetíthet politikai reklámot, amennyiben erre irányuló szándékát legkésőbb az országgyűlési képviselők választását megelőző ötvenedik napon közli a Nemzeti Választási Bizottsággal. A Bizottság megállapítja, hogy az ATV Zrt. nem jelezte politikai reklám közzétételének szándékát, ennél fogva nem jogosult politikai reklám közvetítésére.
 
A Nemzeti Választási Bizottság megtekintette az ATV Zrt. Rendkívüli Egyenes Beszéd c., 2014. március 30-án 14 óra 30 perckor kezdődő műsorszámát és megállapította, hogy abban – a Magyar Szocialista Párt, az Együtt – a Korszakváltók Pártja, a Demokratikus Koalíció, a Párbeszéd Magyarországért Párt és a Magyar Liberális Párt jelölő szervezetek választási gyűlésének közvetítését megszakítva – négy alkalommal kilenc darab, a hivatkozott jelölő szervezetek népszerűsítésére, a „kormányváltó összefogás jelöltjeire” való szavazásra ösztönző, azok emblémáját tartalmazó videofelvételek kerültek leadásra. A Bizottság mindezek alapján megállapítja, hogy a közvetített médiatartalom – annak tartalma alapján – politikai reklámnak minősül. A Bizottság rögzíti, hogy a politikai reklámok közzétételére magas nézettséggel járó napszakban, országos vételkörzetű médiaszolgáltatás keretében, 4 alkalommal került sor.
 
Az Mttv. 203. § 41. pontja alapján szerkesztői felelősség a médiatartalom kiválasztása és összeállítása során megvalósuló tényleges ellenőrzésért való felelősséget jelenti. A hivatkozott rendelkezés szerint az ATV Zrt., mint médiaszolgáltató szerkesztői felelősséget visel az általa leadott műsorszámok tartalmának megválasztására vonatkozóan, meghatározza azok összeállítását. Mindezek alapján a hivatkozott politikai reklámok közzétételére vonatkozóan az ATV Zrt. szerkesztői befolyást gyakorolt.
 
Fentiek alapján a Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy az ATV Zrt. médiaszolgáltató a Rendkívüli Egyenes Beszéd c. műsorszámában jelölő szervezeteket népszerűsítő politikai reklámok közzétételével megsértette a Ve. 147/F. § (1) bekezdését.
 
 
III.
A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja továbbá, hogy az Mttv. 203. § 22. d) pontja szerint a videofelvétel-készítés termékei kiadványnak minősülnek, ennek megfelelően azokon – az Mttv. 46. § (9) bekezdése alapján – fel kell tüntetni a szerkesztésre és a kiadásra vonatkozó legfontosabb adatokat.
 
A Nemzeti Választási Bizottság rögzíti, hogy a hivatkozott videofelvételeken nem került feltüntetésre a kiadó neve, székhelye, a kiadásért felelős személy, valamint a szerkesztésért felelős személy neve.
 
A Bizottság a fentiek alapján megállapítja, hogy a videofelvétel készítettője és terjesztője megsértette a Ve. 2. § (1) bekezdés e) pontjában foglalt jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás alapelvét, valamint az Mttv. 46. § (9) bekezdését, mivel a hivatkozott felvételek összeállítása során nem vette figyelembe az impresszum megjelenítésére vonatkozó törvényi rendelkezéseket.
 
A jogsértő személyének megállapítását illetően azonban a Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy arra vonatkozóan a beadványozó nem szolgáltatott elegendő bizonyítékot, így a jogsértés tényét a Magyar Szocialista Párt, az Együtt – a Korszakváltók Pártja, a Demokratikus Koalíció, a Párbeszéd Magyarországért Párt és a Magyar Liberális Párt jelölő szervezetek vonatkozásában nem tartja bizonyítottnak.
 
A Nemzeti Választási Bizottság a fentiekben rögzített indok alapján – a Ve. 218. § (2) bekezdés a), b) és d) pontjára hivatkozva – a rendelkező részben foglaltaknak megfelelően határozott.
  
 
 
IV.
A határozat a Ve. 2. § (1) bekezdés e) pontján, a 140. §-án, a 147/F.§ (1) bekezdésén, a 152. § (1) bekezdés c) pontján, a 218. § (2) bekezdés a), b) és d) pontján, a 219. § (1) bekezdésén, az Mttv. 46. § (9) bekezdésén, a 203. § 22. d) pontján, a 203. § 41. pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. §-án, a 223. §-án, a 224. §-án, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
 
Budapest, 2014. április 1.
 
 
                                                                          Dr. Patyi András
                                                              a Nemzeti Választási Bizottság
                                                                                  elnöke