921/2014. NVB határozat - a Jobbik Magyarországért Mozgalom jelölő szervezet által a 2014. április 6. napjára kitűzött országgyűlési képviselő – választásra megbízott külképviseleti megfigyelők nyilvántartásba vétele tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság
921/2014. számú határozata
 
A Nemzeti Választási Bizottság a Jobbik Magyarországért Mozgalom jelölő szervezet által a 2014. április 6. napjára kitűzött országgyűlési képviselő – választásra megbízott külképviseleti megfigyelők nyilvántartásba vétele tárgyában meghozta a következő
határozatot:
A Nemzeti Választási Bizottság a Jobbik Magyarországért Mozgalom által a 2014. április 6. napjára kitűzött országgyűlési képviselő – választásra bejelentett külképviseleti megfigyelőket jelen határozat mellékletét képező dokumentumban foglaltak szerint nyilvántartásba veszi.
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. április 2-án 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
 
Indokolás
I.
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 5. § (1)-(3) bekezdései szerint a külképviseletekre a jelöltet állító jelölő szervezetek, valamint a független jelöltek külképviseletenként és jelölő szervezetenként (független jelöltenként) legfeljebb két megfigyelőt bízhatnak meg. A közös jelöltet állító jelölő szervezetek együttesen jogosultak legfeljebb két megfigyelő megbízására. Külképviseleti megfigyelő csak a központi névjegyzékben szereplő választópolgár lehet és nyilvántartásba vételéről a Nemzeti Választási Bizottság dönt.
Fenti jogszabályi rendelkezések alapján a Jobbik Magyarországért Mozgalom, mint a Nemzeti Választási Bizottság által jogerősen nyilvántartásba vett, pártlistát állító jelölő szervezet a törvényes határidőn belül harmincöt fő külképviseleti megfigyelőt jelentett be.
A Nemzeti Választási Bizottság megállapította, hogy a jelölő szervezet által bejelentett külképviseleti megfigyelők közül A. Sz. M. és F.-B. K. J. esetében a bejelentés során megadott név a központi névjegyzék adataitól jelentősen eltér, így bejelentésük a törvényes feltételeknek nem felel meg, mely okán nevezetteket a Nemzeti Választási Bizottság nem veszi nyilvántartásba.
A Nemzeti Választási Bizottság a központi névjegyzék adatai alapján megállapította, hogy a további harminchárom külképviseleti megfigyelő bejelentése a törvényes feltételeknek megfelel, a központi névjegyzék adatai alapján választójoggal rendelkeznek, így nyilvántartásba vételüknek akadálya nincs. A külképviseleti megfigyelők nyilvántartásba vétele a központi névjegyzékben szereplő adataik szerint történik.
A fentiek alapján a Nemzeti Választási Bizottság a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.
II.
A határozat a Ve. 3. § 9. pontján, az 5. §-án, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1)-(2) és (5) bekezdésein, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
Budapest, 2014. március 30.
 
 
                                                                          Dr. Patyi András
                                                              a Nemzeti Választási Bizottság
                                                                                  elnöke