92/2015. NVB határozat - az Országos Horvát Önkormányzatban a Magyarországi Horvátok Szövetsége listáján megüresedett képviselői mandátum betöltése tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság
92/2015. számú határozata
 
A Nemzeti Választási Bizottság az Országos Horvát Önkormányzatban a Magyarországi Horvátok Szövetsége listáján megüresedett képviselői mandátum betöltése tárgyában meghozta a következő
határozatot:
A Nemzeti Választási Bizottság az Országos Horvát Önkormányzatban megüresedett mandátumot a Magyarországi Horvátok Szövetsége listáján szereplő Kovács Milán részére kiadja.
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2015. május 10-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
Indokolás
I.
A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Nektv.) 102. § (1) bekezdés e) pontja szerint a nemzetiségi önkormányzati képviselő megbízatása megszűnik,ha a nemzetiségi önkormányzati képviselő arról lemond. Ugyanezen szakasz (2) bekezdése értelmében a nemzetiségi önkormányzati képviselő megbízatásának ezen okból történő megszűnése esetén a közgyűlés határozatban állapítja meg a képviselői megbízatás megszűnését.
Vizvári Zoltán Ákos az Országos Horvát Önkormányzat Közgyűléséhez intézett levelében, 2015. március 28. napjával képviselői mandátumáról lemondott, így az Országos Horvát Önkormányzatban fennálló képviselői megbízatása megszűnt. Az Országos Horvát Önkormányzat a lemondó nyilatkozatot 2014. március 28-án vette át. Az Országos Horvát Önkormányzat Közgyűlése 42/2015. (III. 28.) számú OHÖ határozatával megállapította a képviselői megbízatás megszűnését, melyről az Országos Horvát Önkormányzat 2015. március 30-án kelt levélben tájékoztatta a Nemzeti Választási Bizottságot. A Fővárosi Törvényszék 2015. április 24-én kelt tájékoztatása szerint a határozat ellen jogorvoslati kérelem nem érkezett, az jogerőssé vált. Ezen okból a mandátum kiadható.
A Nektv. 68. § (2) bekezdése szerint az országos listán mandátumhoz jutott nemzetiségi önkormányzati képviselő megbízatásának megszűnése esetén a mandátumot - a listán eredetileg is szereplő jelöltek közül - a listát állító nemzetiségi szervezet által megnevezett, ennek hiányában a listán soron következő jelölt szerzi meg.
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 207/A. §-a szerint, ha a listán megválasztott képviselő kiesik, helyére a jelölő szervezet legkésőbb a mandátum megüresedésétől számított harmincadik napon jelentheti be a választási bizottságnál a mandátumot szerző jelöltet.
Az országos listát állító Magyarországi Horvátok Szövetsége jelölő szervezet a Ve. 207/A. §-a szerinti 30 napos határidőn belül, a Nemzeti Választási Bizottsághoz 2015. április 9-én beérkezett levelében Kovács Milánt jelölte meg mandátumot szerző jelöltként, így a mandátumot a Nektv. 68. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a Nemzeti Választási Bizottság Kovács Milán részére adta ki.
II.
A határozat a Nektv. 68. §. § (2) bekezdésén, 102. § (1) bekezdés e) pontján és (2) bekezdésén, a Ve. 207/A §-án, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1)-(2) és (5) bekezdésein, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, a 43. § (7) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.
Budapest, 2015. május 7.
 
 
 
                                                                     Prof. Dr. Patyi András
                                                              a Nemzeti Választási Bizottság
                                                                                  elnöke