919/2018. NVB határozat - a Magyar Kétfarkú Kutya Párt, Ecseki Virág Boglárka képviselőjelölt és Csányi Tamás képviselőjelölt által benyújtott fellebbezések tárgyában

A Nemzeti Választási Bizottság

919/2018. számú határozata

 

A Nemzeti Választási Bizottság a Magyar Kétfarkú Kutya Párt [1115 Budapest, Thallóczy Lajos utca 26. mfszt. 1., képviseli: Kovács Gergely (a továbbiakban: Beadványozó1)], Ecseki Virág Boglárka képviselőjelölt (a továbbiakban: Beadványozó2) és Csányi Tamás képviselőjelölt (a továbbiakban: Beadványozó3) által benyújtott fellebbezések tárgyában – 15 igen és 10 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 04. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság 76/2018. (IV. 14.) számú határozatát helybenhagyja.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2018. április 23-án 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

[Az első fokon eljárt választási bizottság döntése és az azt megalapozó tényállás]

[1]          A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 294. § (2) bekezdése alapján „az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság a szavazóköri jegyzőkönyvek alapján, legkésőbb a szavazást követő hatodik napon megállapítja a választás egyéni választókerületi eredményét”.

[2]          Fenti hatáskörében eljárva a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 04. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (a továbbiakban: OEVB) 76/2018. (IV. 14.) határozatával megállapította Jász-Nagykun-Szolnok Megye 04. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületében az országgyűlési képviselők 2018. évi választása egyéni választókerületi eredményét.

II.

[A fellebbezések tartalma]

[3]           Beadványozó1 a hivatkozott jogorvoslati eljárásban és jelen fellebbezésében Kengyel 004. számú szavazókörében kifogásolta, pártlistás szavazólapból az egyéni szavazólapokból a megjelent választópolgárok számánál 10-zel több, míg a pártlistás szavazólap 10-zel kevesebb volt az urnában”. A korábbi jogorvoslatban a Nemzeti Választási Bizottság 786/2018. NVB határozatával megállapította, hogy Kengyel 004. számú Szavazókör Szavazatszámláló Bizottsága azzal, hogy a szavazáson megjelent tíz választópolgár részére nem egy egyéni választókerületi szavazólapot és egy pártlistás szavazólapot adott, át megsértette a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 257. § (1) bekezdését. A Bizottság további jogkövetkezmény alkalmazását nem tartotta okszerűnek.

[4]          Beadványozó1 véleménye alapján, mivel a választópolgárok érdemi részének nem volt lehetősége pártlistás szavazat leadására, illetve jelentős számú választópolgár egyéni szavazata érvénytelenítésre került, összességében a támadott OEVB eredményhatározat sérti a Ve. 2. (1) bekezdés a) pontjában foglalt választások tisztasága alapelvet.

[5]          Beadványozó2 2018. április 17-én 15 óra 39 perckor nyújtotta be fellebbezését. Ebben előadta, hogy a választókerületben két szavazókörben kiugróan magas volt az érvénytelen szavazatok aránya. Törökszentmiklós 15. szavazókörben 107 listás érvénytelen szavazat volt, amely a megjelentek számához képest (521 fő) 20,54%, továbbá Martfű 01. szavazókörben az érvénytelen listás szavazatok száma 10, amely a megjelentek 2,12%-a.

[6]          Úgy véli, Martfű 01. szavazókörben elírás történt, mert a Lehet Más a Politika jelöltjeként 14 szavazatot kapott, míg pártlistája 0 szavazatot. Elírást vélelmez, melynek felülvizsgálatát kéri. Álláspontja szerint önmagában a kiugróan magas érvénytelenségi arány valószínűsít tévesen kiosztott szavazólapokat vagy a pecsét hiányát a szavazólapon, és az egyéni és listás szavazóköri eredmények összevetése igazolja, hogy a szavazólapok kiosztása a Ve. 257. § (1)-(1a) bekezdések megsértésével történt. Ezzel kapcsolatban Megjelöli ismét Törökszentmiklós 15. sz. szavazókört, ahol a megjelentekhez képest 17 egyéni szavazólap hiányzott és a listás szavazólapok többlete ugyanakkor szintén 17. Kéri az OEVB döntésének megváltoztatását, és az érintett szavazatok újraszámlálásának elrendelését.

[7]          Beadványozó3 fellebbezését 2018. április 17-én 15 óra 29 perckor nyújtotta be. A választás egyéni választókerületi eredménye elleni fellebbezés mellett támadja:

- Cibakháza 01., 02., 03. sz,

- Csépa 01. sz.

- Tiszaföldvár 01. sz.

- Kunszentmárton 04., 07., 09. sz.

- Mezőtúr 01. sz.

- Tiszapüspöki 02. sz.

- Törökszentmiklós 03., 06., 12., 15., 16. sz.

- Kengyel 04. sz. szavazóköri eredményeket.

[8]          A választókerületi eredmény elleni fellebbezésében a fenti szavazókörökre ismerteti az érvénytelen pártlistás és egyéni szavazólapok számát. Állítja, okkal vélelmezhető, hogy a szavazólapok kiosztásakor a szavazatszámláló bizottság nem a törvényi kötelezettségnek megfelelően járt el, és törvényi kötelezettséget a szavazatok megszámlálásakor, utólag érvényesítette a szavazatok egységes levonásával. Így a választópolgároknak nem volt lehetőségük teljes körűen élni választójogukkal. Mindez sérti a szavazólapok kiosztásának Ve. 257. § (1)-(1a) bekezdésében foglalt szabályát, és a választási eljárás egyes alapelveit. Kéri az OEVB határozatának megváltoztatását, a választás megismételtetését a fenti szavazókörökben.

[9]          Az egyes szavazóköri eredményeket érintő fellebbezéseiben Beadványozó3 indokolásának egységesített részében ismét kitér a szavazólapok helytelen kiosztására azzal az adattal alátámasztva, hogy választókerületben 24 szavazókörben jelentős számú, 3% feletti érvénytelen listás szavazatot jegyzőkönyveztek, ebből 11 szavazókör nemzetiségi szavazást is bonyolított. A nemzetiségi szavazók állítása szerint részben nem tudták gyakorolni választójogukat, részben olyan szavazólapot kaptak, amire nem voltak jogosultak.

[10]       Beadványozó3 ezen felül az egyes szavazókörökhöz az alábbi tényállásokat írja, amelyekre fellebbezéseit alapozza:

[11]       Cibakháza 001. sz. szavazókör: „Az érvénytelen lebélyegzett szavazólapok száma 8 darab a listás szavazatok esetében, és 13 darab a jelöltek szavazólapja esetében. A pártlistára leadott szavazatok száma a jegyzőkönyv szerint 550, ebből érvényes 537, érvénytelen nincs, a nemzetiségi szavazatok száma 15, érvényes 10, érvénytelen nincs.

[12]       Cibakháza 002. sz. szavazókör: „kiugróan magas az érvénytelen szavazólapok száma, mely 11 darab a listás szavazatok esetében, és 12 darab a jelöltek szavazólapja esetében. A nemzetiségi esetében a jegyzőkönyv 31 nemzetiségi listás lebélyegzett szavazólapot tartalmaz, ebből érvényes 14, de az érvénytelenek száma 0”.

[13]       Cibakháza 003. sz. szavazókör: „kiugróan magas az érvénytelen lebélyegzett szavazólapok száma”, illetve sérelmezi, hogy 5 listás szavazólap többlet került az urnába, 10 egyéni pedig hiányzik.

[14]       Csépa 001. sz. szavazókör: „8 szavazólappal több volt az urnában a szavazókörben szavazóként megjelentek számánál, valamint szintén kiugróan magas az érvénytelen lebélyegzett szavazólapok száma, mely 58 darab. Ugyanezen szavazókörben nemzetiségi szavazóként 5 fő megjelent”.

[15]       Tiszaföldvár 001. sz. szavazókör: „kiugróan magas az érvénytelen lebélyegzett szavazólapok száma, mely 25 darab a listás szavazatok esetében, és 8 darab a jelöltek szavazólapja esetében”.

[16]       Kengyel 004. sz. szavazókör: „kiugróan magas az érvénytelen lebélyegzett szavazólapok száma, mely 52 darab a jelöltek szavazólapja esetében, valamint plusz 10 lebélyegzett szavazólapot találtak az urnában.”

[17]       Kunszentmárton 004. sz. szavazókör: „kiugróan magas az érvénytelen lebélyegzett szavazólapok száma, mely 39 darab a listás szavazatok esetében, és 33 darab a jelöltek szavazólapja esetében, valamint 4 listás és 5 egyéni szavazólap többletként került az urnába”.

[18]       Kunszentmárton 007. sz. szavazókör: „kiugróan magas az érvénytelen lebélyegzett szavazólapok száma, mely 23 darab a listás szavazatok esetében, és 3 darab a jelöltek szavazólapja esetében”.

[19]       Kunszentmárton 009. sz. szavazókör: Előadása szerint a rendelkezésére álló, a választás napján kötelezően kézzel kitöltendő jegyzőkönyv a szavazás eredményét, egyéb lényeges adatait nem tartalmazza, a rovatok üresek. Az szszb tagjai ugyanakkor a megfelelő helyen azt kézjegyükkel látták el, továbbá a jegyzőkönyvön szerepel még, hogy az szszb a szavazatokat 4 alkalommal számolta meg. A „valasztas.hu” honlapon a jegyzőkönyv ennek ellenére teljes, azon minden rovat számadatokat tartalmaz.

[20]       Mezőtúr 001. sz. szavazókör: „kiugróan magas az érvénytelen lebélyegzett szavazólapok száma, mely 16 darab a jelöltek szavazólapja esetében, valamint 13 a listás szavazatok esetében”.

[21]       Törökszentmiklós 003. sz. szavazókör: „kiugróan magas az érvénytelen lebélyegzett szavazólapok száma, mely 38 darab a jelöltek szavazólapja esetében, valamint 4 plusz lebélyegzett szavazólapot találtak az urnában és 11 listás szavazólap hiányzik”.

[22]        Törökszentmiklós 006. sz. szavazókör: „kiugróan magas az érvénytelen lebélyegzett szavazólapok száma, mely 14 darab a listás szavazólapok esetében, és 10 darab a jelöltek szavazólapja esetében, valamint 3 szavazólap hiányzik”.

[23]       Törökszentmiklós 012. sz. szavazókör: „az érvénytelen lebélyegzett szavazólapok száma 14 darab a listás szavazatok esetében, és 6 darab a jelöltek szavazólapja esetében, valamint 4 egyéni szavazólap hiányzik, nemzetiségi szavazólapból 12 darabot találtak az urnában, 10 érvényes, érvénytelen 0”.

[24]        Törökszentmiklós 015. sz. szavazókör: „kiugróan magas az érvénytelen lebélyegzett szavazólapok száma, mely 107 darab a listás szavazólapok esetében, és 14 darab a jelöltek szavazólapja esetében. 17 pártlistára leadott többletszavazat és 17 egyéni jelöltre leadott hiány került jegyzőkönyvezésre”.

[25]       Törökszentmiklós 016. sz. szavazókör: „kiugróan magas az érvénytelen lebélyegzett szavazólapok száma, mely 15 darab a listás szavazólapok esetében, és 10 darab a jelöltek szavazólapja esetében”.

[26]       Tiszapüspöki 002. sz. szavazókör: „kiugróan magas az érvénytelen lebélyegzett szavazólapok száma, mely 17 darab a listás szavazólapok esetében, és 10 darab a jelöltek szavazólapja esetében”.

III.

[A Nemzeti Választási Bizottság döntése és jogi indokai]

[27]       A fellebbezések nem alaposak.

[28]       A Nemzeti Választási Bizottság a fellebbezések egy eljárásban való elbírálásáról döntött, mert ugyanazon választókerület választási eredményét megállapító határozat ellen nyújtották be őket, és érvelésükben visszatérően megjelent a szavazólapok téves kiosztása a szavazókörben, és emiatt az érvénytelen szavazólapok magas száma.

[29]       Beadványozó1 kizárólag Kengyel 004. sz. szavazókörre hivatkozik, és a tényállásra vonatkozó előadása és a szavazás megismétlésére vonatkozó kérelme is megegyezik Beadványozó3 előterjesztésével, a Bizottság ezeket a későbbiekben egységesen értékeli.

[30]       Beadványozó2 Martfű 001. sz. szavazókörében elírást vélelmez a pártlistás szavazóköri jegyzőkönyvben, azonban megállapítható, hogy 471 megjelent szavazó megjelent, 10 érvénytelen szavazólapot rögzített az szszb, és az egyes listákra leadott érvényes szavazatok száma 461. A jegyzőkönyv koherens, Beadványozó2 nem tudott bizonyítékot szolgáltatni arra, hogy egyéni szavazatinak és pártlistája szavazatainak különbsége nem választópolgári szavazatok megosztásából származott.

[31]       Beadványozó2 Törökszentmiklós 015. sz. szavazóköri tényállásra vonatkozó előadása és a szavazás megismétlésére vonatkozó kérelme is megegyezik Beadványozó3 előterjesztésével, a Bizottság ezeket a későbbiekben egységesen értékeli.

[32]       Beadványozó3 a szavazóköri a szavazóköri eredmények összesítésére és a választási eredmény megállapítására vonatkozó szabályok megsértésére utaló megállapításokat tett Cibakháza 001., Cibakháza 002., Törökszentmiklós 012. számú szavazóköröknél. Megállapításai szerint az érvényes és érvénytelen listás szavazólapok összege nem egyezik meg az urnában talált szavazólapok számával.

[33]       A Nemzeti Választási Bizottság álláspontja szerint Beadványozó3 helytelenül értelmezi a szavazóköri jegyzőkönyv adatsorait. A szavazóköri jegyzőkönyv a listás szavazatoknál összesítő sorokat közöl egyrészt a pártlistára és a nemzetiségi listára leadott érvényes szavazatokról, másrészt (ha több nemzetiség is van a szavazókörben) a valamennyi nemzetiségi listára leadott szavazatokról. Ezek az összesítő sorok az érvénytelen szavazólapok számát nem tüntetik fel, azok az önálló sorokban megtalálható pártlistás szavazásnál és az egyes nemzetiségi listás szavazásoknál láthatók. Beadványozó3 által megjelölt jegyzőkönyvek a szavazás számadatait helyesen tartalmazzák.

[34]       A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a Kunszentmárton 009. számú szavazóköri fellebbezéséhez a megjelölt aláírt, de ki nem töltött jegyzőkönyvet Beadványozó3 nem csatolta, így ezt az állítását a Bizottság értékelni nem tudta. Mindemellett a választások hivatalos honlapján közzétételre került korábban a szavazókör hiánytalanul, kézzel kitöltött, aláírt, illetve szignókkal ellátott példányának szkennelt képe.

[35]       Beadványozó3 általánosságban és számos konkrét szavazókörnél hivatkozik az érvénytelen pártlistás és vagy „listás” szavazatok magas arányára, az érvénytelenség okától függetlenül. A Nemzeti Választási Bizottság álláspontja szerint Beadványozó3 nincs tisztában, vagy fellebbezésében összemossa a pártlistás és a nemzetiségi listás szavazás kérdéskörét. A pártlistás szavazással kapcsolatban rendre „kiugróan magas értékként” jelöl meg 10-15 darab érvénytelen szavazatot szavazókörönként. Ezen felül állításával szemben a megjelölt szavazókörök nagy többségében 3%-os arány alatt maradt az érvénytelen pártlistás szavazatok aránya. A nemzetiségi szavazás magasabb arányú érvénytelenségéből a pártlistás szavazásra semmilyen következtetést nem lehet levonni, vagy az érvénytelenségi adatokat átlagolni.

[36]       Beadványozók mindannyian hivatkoztak a szavazatszámláló bizottságok által a többlet szavazólapok miatt érvénytelenített szavazólapokra, kiemelten Kengyel 004. sz. és Törökszentmiklós 015. sz. szavazókörökkel kapcsolatban.

[37]       A Bizottság következetes álláspontja szerint a bármely okból érvénytelen szavazólapok magas száma miatt a szavazás megismételtetése vagy az eredmény felülvizsgálata szoros választási eredmény mellett sem indokolt, ha a szavazatszámlálást, a szavazólapok érvénytelenítését szabályszerűen végezték. A szavazólapok érvénytelenítése során a Ve. 197. §-át minden szavazókörben megfelelően alkalmazták, arányosan levonva a többleteket minden listától vagy jelölttől, így érdemi befolyással a választás eredményére az érvénytelen szavazatok nem voltak.

[38]       A fellebbezésekben összesen került megjelölésre 37 listás többletszavazat és 19 egyéni választókerületi többletszavazat. Ugyanakkor a választókerületben a mandátumot szerző és a második helyen végzett jelölt közötti különbség 1908 szavazat. Az egész választókerületben a bármely okból érvénytelen egyéni választókerületi szavazólapok száma is csak 844, amely szintén bőven elmarad a mandátumot szerző és a második helyezett jelölt szavazatszámának különbségétől.

[39]       A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja továbbá, hogy külön eljárást csak az urnába helyezett lepecsételt többlet szavazólapokra rendel el a Ve., a hiányzó szavazólapokkal kapcsolatban jogsértés egyértelműen nem bizonyítható, mert minden választáson általánosan előforduló jelenség, hogy a választópolgárok egy része a szavazólapot urnába helyezés helyett a szavazókörből elviszi.

[40]       Az ügyben a szavazatszámláló bizottságok szándékos jogsértésére nem merült fel bizonyíték, csak az megállapítható, hogy néhány szavazókörben az urnába a megjelentek számánál több lepecsételt szavazólap került.

[41]       Mindezek alapján a Ve. 241. § (2) a) és b) pontjában meghatározott jogsértések nem állnak fenn, így a fellebbezések megalapozatlansága miatt az OEVB határozat helybenhagyásának van helye.

IV.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

[42]       A határozat a Ve. 43. §-án, 231. § (5) bekezdés a) pontján, 241. §-ának (1)-(2) bekezdésein, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1), (2) és (5) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2018. április 20.

 

 

                                                                                                            

                                                                                         Prof. Dr. Patyi András

                                                                                a Nemzeti Választási Bizottság

                                                                                                       elnöke