915/2014. NVB határozat - dr. Dorosz Dávid egyéni képviselőjelölt által benyújtott fellebbezés tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság
915/2014. számú határozata
 
A Nemzeti Választási Bizottság a dr. Dorosz Dávid egyéni képviselőjelölt (a továbbiakban: beadványozó) által benyújtott fellebbezés tárgyában meghozta a következő
határozatot:
A Nemzeti Választási Bizottság a Pest Megyei 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (a továbbiakban: OEVB) 50/2014. (III.28.) számú határozatát megváltoztatja, a kifogást elutasítja.
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben, vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. április 2-án 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
Indokolás
I.
2014. március 26-án magánszemély kifogást nyújtott be az OEVB-hez. Álláspontja szerint beadványozó megsértette a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 2. § (1) bekezdés e) pontjában foglalt, jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás alapelvet. Beadványában kifejtette, ugyan beadványozó azon magatartása, hogy az őt ábrázoló plakátok villanyoszlopra kerültek kihelyezésre, nem ütközik a Ve. 144. §-ában foglalt kifejezett tiltó rendelkezésekbe, azonban a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (továbbiakban: Kkt.) 12. § (3b) pontja tilalmazza annak villanyoszlopon történő elhelyezését. Ezen okból állítása szerint sérül a fent hivatkozott választási alapelv, ezért kérte az OEVB-től a jogsértés tényének megállapítását és beadványozó eltiltását a további jogsértéstől.
Az OEVB 50/2014. (III.28.) számú határozatában a kifogásnak helyt adott és beadványozót eltiltotta a további jogsértéstől. Az OEVB álláspontja szerint a Kkt. 12. § (3b) bekezdése és a 224/2011. (X.21.) számú Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1. §-a – amely kiterjeszti a Rendelet hatályát a választási plakátokra is – alapján tilos plakát kihelyezése villanyoszlopra. Beadványozó magatartásával a jogkövető magatartást tanúsító jelölteket és jelölő szervezeteket hátrányos helyzetbe hozta.
II.
Beadványozó 2014. március 28-án fellebbezést nyújtott be az OEVB 50/2014. (III.28.) számú határozata ellen annak jogszabálysértő voltára hivatkozva, kérve a határozat megváltoztatását és a kifogás elutasítását. Fellebbezésében hivatkozott a Kúria KvK.II.37.307/2014/3 számú végzésére, amely szerint a választási plakátok elhelyezésére kizárólag a Ve. 144. §-ának a rendelkezései irányadók. Ezen okból a választási plakát elhelyezése megengedett, ha az nem ütközik a fent megnevezett jogszabályhely által nevesített tilalomba. Ezért a Rendelet által előírt korlátozások a választási plakátokra nem alkalmazhatók, így nem kerülhetett sor a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás alapelv sérelmére sem.
A Nemzeti Választási Bizottság hivatkozva Kúria 2014. március 17-én kelt Kvk.II.37.307/2014./3. számú és a 2014. március 19 kelt Kvk.III.37.355/2014/3. számú végzésére rögzíti, hogy a választási plakátok elhelyezésére a Ve. 144. §-a tartalmaz szabályokat. A választási plakát tekintetében a Ve. 144. § (3) bekezdése azt az általános szabályt rögzíti, hogy plakát a kampányidőszakban – a (4)-(7) bekezdésben meghatározott kivételekkel – korlátozás nélkül elhelyezhető. A Ve. 144. § (3) bekezdés helyes értelmezése szerint a választási plakát elhelyezésesére kizárólag a Ve. 144. §-ának rendelkezései az irányadóak. A választási szervek e rendelkezéseknek való megfelelést vizsgálhatják, míg a közúti közlekedési szabályokat, továbbá a reklámtáblák elhelyezésére vonatkozó rendeleti szabályokat nem alkalmazhatják, tekintve, hogy a Ve. 144. §-a egy zárt szabályrendszert alkot.
A választási szervek által alkalmazott Kkt. 12. § (3b) bekezdése a reklám célú berendezések esetében tiltja a villanyoszlopon való elhelyezést, de a Kkt. a reklám berendezés fogalmát nem határozza meg, így nem vonja szabályozási körébe a Ve. 144. §-a szerinti választási plakátot. A Rendelet 1. §-a ugyan kiterjeszti hatályát a választási plakátokra is, azonban a Ve. 144. § (4)-(7) bekezdései nem teszik lehetővé e rendelkezés alkalmazását.
Fentiekben kifejtett indokolásra tekintettel a Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a kifogást tevő által sérelmezett plakátok villanyoszlopon történő elhelyezése nem sérti a Ve. 144. §-át, továbbá a Ve. 2. § (1) bekezdés e) pontját sem, így emiatt a jogsértés választási eljárásban történő megállapítására és az attól való eltiltásra nem kerülhet sor. Mivel a kifogásolt magatartás a Ve. konkrét rendelkezéseit nem sérti, továbbá nem ütközik a választási alapelvekbe sem, a kifogás elutasításának van helye.
A Nemzeti Választási Bizottság a fentiekben rögzített indok alapján – a Ve. 231. § (5) bekezdés b) pontjára hivatkozva – a rendelkező részben foglaltaknak megfelelően határozott.
III.
A határozat a Ve. 2. § (1) bekezdés e) pontján, 144. §-án, 231. § (5) bekezdés b) pontján, a Kkt. 12. § (3b) pontján, a Rendelet 1. §-án, a Kúria Kvk.II.37.307/2014./3. és Kvk.III.37.355/2014/3. számú végzésén, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. §-án, a 223. §-án, a 224. §-án, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, 39. § (3) bekezdés d) pontján, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
Budapest, 2014. március 30.
 
 
 
                                                                          Dr. Patyi András
                                                              a Nemzeti Választási Bizottság
                                                                                  elnöke