913/2014. NVB határozat - a Budapest 8. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Iroda képviseletében dr. Papp Csilla irodavezető által benyújtott fellebbezés tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság
913/2014. számú határozata
 
A Nemzeti Választási Bizottság a Budapest 8. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Iroda képviseletében dr. Papp Csilla irodavezető (a továbbiakban: beadványozó) által benyújtott fellebbezés tárgyában meghozta a következő
határozatot:
A Nemzeti Választási Bizottság a Budapest 8. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság 63/2014. (III. 28.) számú határozata ellen benyújtott fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben, vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. április 2-án 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
Indokolás
I.
Jobbik Magyarországért Mozgalom (a továbbiakban: Jobbik) jelölő szervezet 2014. március 21-én jelentette be szavazatszámláló bizottságba delegált tag megbízását a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 30. § (1) bekezdése alapján Budapest 8. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Iroda (a továbbiakban: OEVI) vezetőjénél. Az OEVI által lefolytatott ellenőrzés során megállapítást nyert, hogy Győző Gyula jelölt bejelentett lakcíme nem egyezik a központi nyilvántartásban szereplő adatokkal, ezért az OEVI vezetője 29/2014. számú (III.24) határozatában – hivatkozva a Ve. 32. § (3) bekezdésére – a szavazatszámláló bizottság tagja megbízásának visszautasításáról döntött.
Jobbik jelölő szervezet 2014. március 27-én a Budapest 8. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsághoz (a továbbiakban: OEVB) fellebbezést nyújtott be, melyben kérte az OEVI vezetője határozatának megváltoztatását és Győző Gyula jelölt szavazatszámláló bizottságba történő delegálásának elfogadását. A Jobbik jelölő szervezet fellebbezésében előadta, hogy Győző Gyula jelölt lakcím nélküli, mely tény az „Összeférhetetlenségi és elfogadó nyilatkozaton” szerepel, a „Megbízás” nyilatkozaton megjelölt cím csak értesítési cím.
II.
Az OEVB 63/2014. (III. 28.) számú határozatában a fellebbezésnek helyt adva elfogadta Győző Gyula jelölt Jobbik által szavazatszámláló bizottságba történő delegálását. Az elsőfokon eljárt bizottság álláspontja szerint, mivel a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának igazolása szerint Győző Gyula jelölt nem rendelkezik érvényes lakcímmel, irreveláns, hogy megbízásában milyen lakcímet tüntetett fel.
Az OEVB 63/2014. (III. 28.) számú határozatával szemben az OEVI képviseletében dr. Papp Csilla irodavezető a Nemzeti Választási Bizottságnak címzett fellebbezést nyújtott be, melyben előadta, hogy a Ve. 30.§ (3) bekezdése alapján a magyarországi lakcím kötelező tartalmi elemnek minősül, azonban az OEVI által lefolytatott ellenőrzés során megállapítást nyert, hogy Győző Gyula jelölt csak település szintű lakcímmel rendelkezik. Fentiek alapján beadványozó álláspontja szerint az OEVI határozata nem volt jogszabálysértő, így kéri fellebbezésének helybenhagyását.
III.
A Nemzeti Választási Bizottság álláspontja szerint a jogorvoslati kérelem érdemi elbírálásra nem alkalmas az alábbiak szerint.
 
A Ve. 221. § (1) bekezdése szerint a választási bizottság elsőfokú határozata ellen a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet fellebbezést nyújthat be. A Ve. 224. § (3) bekezdés c) pontja szerint a fellebbezésnek tartalmaznia kell jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a kérelem benyújtójának bírósági nyilvántartásba-vételi számát.
 
A Nemzeti Választási Bizottság a hivatkozott jogszabályi rendelkezés alapján megállapítja, hogy jogorvoslati kérelmet kizárólag bírósági nyilvántartásba-vételi számmal rendelkező szervezet nyújthat be. Budapest 8. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Iroda nem minősül jogi személynek, így bírósági nyilvántartásba-vételi számmal nem rendelkezik.
 
A Ve. 231. § (1) bekezdése szerint a fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha azt nem a 221. § (1) bekezdés szerinti jogosult nyújtott be.
 
A Ve. 75. § (1) bekezdés c) pontja alapján a választási irodák többek között ellátják a választási bizottságok titkársági feladatait, döntésre előkészítik a választási bizottságok hatáskörébe tartozó ügyeket. Figyelemmel a szavazás napján történő autóbuszos személyszállítás egyes kérdéseiről szóló 3/2014. számú NVB iránymutatásban kifejtett jogi álláspontra, a Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a választási eljárás során a választási irodák a Ve.-ben és egyéb, választásokra irányadó jogszabályokban előírt feladatokat hajtják végre a Nemzeti Választási Iroda elnökének központi irányítása mellett. Mindezek alapján csak a hivatkozott jogszabályi rendelkezésekben előírt feladatok tekinthetők a választási iroda tevékenységének, minden egyéb tevékenység – jelen esetben a választási bizottság hivatkozott határozata ellen fellebbezés benyújtása – nem tartozik a választási irodák hatáskörébe.
 
A Nemzeti Választási Bizottság a fentiekben rögzített indok alapján – a Ve. 231. § (1) bekezdés a) pontjára hivatkozva – a rendelkező részben foglaltaknak megfelelően határozott.
III.
A határozat a Ve. 75. § (1) bekezdésén, a 221. § (1) bekezdésén, a 224. § (3) bekezdésén, a 231. § (1) bekezdés a) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. §-án, a 223. §-án, a 224. §-án, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
Budapest, 2014. március 30.
 
                                                                          Dr. Patyi András
                                                              a Nemzeti Választási Bizottság
                                                                                  elnöke