912/2014. NVB határozat - Dr. B. A. magánszemély által benyújtott fellebbezés tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság
912/2014. számú határozata
 
A Nemzeti Választási Bizottság Dr. B. A. magánszemély (a továbbiakban: beadványozó) által benyújtott fellebbezés tárgyában meghozta a következő
határozatot:
A Nemzeti Választási Bizottság a Borsod-Abaúj-Zemplén Megye 2. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság 46/2014. (III. 24.) számú határozatát helybenhagyja.
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben, vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. április 2-án 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
Indokolás
I.
Kifogást tevő 2014. március 21-én jogorvoslati kérelmet nyújtott be a Borsod-Abaúj-Zemplén Megye 2. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsághoz (a továbbiakban: OEVB), melyben előadta, hogy Sebestyén László képviselőjelölt kampánytevékenységével összefüggő fizetett hirdetések összértéke – a MIKOM Nonprofit Kft. hivatalos árlistája alapján – 13.219.000 Ft, mely érték túllépi az országgyűlési képviselők választása kampányköltségeinek átláthatóvá tételéről szóló 2013. évi LXXXVII. törvény (a továbbiakban: Kktv.) 7. § (1) bekezdésében meghatározott maximális keretet. Mindezek alapján Sebestyén László választási kampánytevékenysége sérti a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 2. § (1) bekezdésének a), b) és e) pontjában foglalt alapelveket.  Fentiek szerint kifogást tevő kérte jogszabálysértés megállapítását és Sebestyén László képviselőjelölt további jogszabálysértéstől való eltiltását, valamint a jelenleg aránytalanul használt reklámhordozók azonnali hatállyal történő eltávolítását.
Az OEVB 46/2014. (III. 24.) számú határozatával – hivatkozva a Ve. 215. § d) pontjára – a kifogást érdemi vizsgálat nélkül elutasította. Álláspontja szerint a kifogás a Kktv. rendelkezései sérelmének megállapítására irányul, mely nem választási bizottság hatáskörébe tartozik, így a Ve. 2. § (1) bekezdésében foglalt alapelvek sérelme sem állapítható meg a hatáskörrel rendelkező szerv határozatának jogerőre emelkedéséig.
II.
Beadványozó 2014. március 27-én a Nemzeti Választási Bizottságnak címzett fellebbezést nyújtott be az OEVB 46/2014. (III. 24.) számú határozata ellen. Kérelmező előadta, hogy kifogása érdemi vizsgálat nélkül történő elutasítása jogszabálysértő, mivel – álláspontja szerint, a Ve 208. §-a, 297. §-a és a Kktv. preambuluma alapján – az OEVB hatáskörrel rendelkezik a beadvány elbírálásához. Fentiek alapján kéri az OEVB határozatának megváltoztatását,jogorvoslati kérelmének érdemben való elbírálását.
III.
A Nemzeti Választási Bizottság álláspontja szerint az elsőfokon eljárt bizottság helytállóan állapította meg a tényállást és abból az alábbiak alapján is helyes jogi következtetést vont le.
 
A választási eljárásról szóló törvény nem biztosít hatáskört választási szervek számára a kampányköltségek felhasználásának ellenőrzésére vonatkozóan, míg az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény 5. § (11) bekezdés a) pontja a pártok gazdálkodásának törvényességi szempontok szerinti ellenőrzésére az Állami Számvevőszéket jelöli meg. A hivatkozott jogszabályi rendelkezés hatáskört kijelölő szabály, mely kizárólag az Állami Számvevőszéket hatalmazza fel a pártok gazdálkodásának, pénzügyi helyzetének ellenőrzésére vonatkozóan, más szerv e feladatkörben nem jogosult eljárni.
 
A Kktv. 9. § (2) bekezdése az alábbiak szerint rendelkezik: „a választásra fordított állami és a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvényben meghatározott más pénzeszközök felhasználását az Állami Számvevőszék a választást követő egy éven belül (…) ellenőrzi.” A Kktv. 9. § (4) bekezdése alapján a 7. §-ban foglalt, költési limitre vonatkozó rendelkezéseket megsértő jelölt, illetve jelölő szervezet köteles a 7. §-ban meghatározott, a választásra összesen fordítható összeg felett felhasznált összeg kétszeresét az Állami Számvevőszék felhívására 15 napon belül a központi költségvetés részére befizetni.
 
A pártok gazdálkodására, valamint a választási kampány költségeinek ellenőrzésére vonatkozó törvényi szabályozás alapján a Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a választási kampánytevékenységgel összefüggő kiadások felhasználásának ellenőrzésére irányuló jogorvoslati kérelem elbírálása nem választási szerv hatáskörébe tartozó feladat.
 
A Nemzeti Választási Bizottság a fentiekben rögzített indok alapján – a Ve. 231. § (5) bekezdés a) pontjára hivatkozva – a rendelkező részben foglaltaknak megfelelően határozott.
III.
A határozat a Ve. 215. § d) pontján, a 231. § (5) bekezdés a) pontján, a Kktv. 9. §-án, az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény 5. § (11) bekezdés a) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. §-án, a 223. §-án, a 224. §-án, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
Budapest, 2014. március 30.
 
                                                                          Dr. Patyi András
                                                              a Nemzeti Választási Bizottság
                                                                                  elnöke