911/2014. NVB határozat - E. J. magánszemély, valamint M. Z. magánszemély által benyújtott kifogás tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság
911/2014. számú határozata
 
A Nemzeti Választási Bizottság E. J. magánszemély, valamint M. Z. magánszemély (a továbbiakban: beadványozók) által benyújtott kifogás tárgyában meghozta a következő
határozatot:
A Nemzeti Választási Bizottság a kifogást érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben, vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. április 2-án 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
Indokolás
I.
Beadványozók 2014. március 27-én kifogást nyújtottak be, mivel állításuk szerint a Független Kisgazda – Földmunkás és Polgári Pártnak az országgyűlési képviselők 2014. évi általános választásán jelölő szervezetként történő nyilvántartásba vételére jogszabálysértő módon került sor azon okból, hogy a jelölő szervezet nem minősül a civil szervezetek bírósági nyilvántartásba bejegyzett szervezetnek, továbbá a Fővárosi Törvényszék előtt per van folyamatban 38.P.20.302/2011. szám alatt a jelölő szervezet elnökének, Hegedűs Péternek a képviseleti jogára is kihatóan, továbbá 28.P.25.157/2013. számon is folyamatban van egy eljárás a 2013. októberi változásbejegyzéssel szemben. Beadványozók előadták, hogy korábban a Fővárosi Törvényszék elmulasztotta tájékoztatni a Nemzeti Választási Irodát a fent hivatkozott, folyamatban lévő perről.
II.
A Ve. 14. § (1) bekezdése szerint a választási bizottságok a választópolgárok független, kizárólag a törvénynek alárendelt szervei, amelyeknek elsődleges feladata a választási eredmény megállapítása, a választások tisztaságának, törvényességének biztosítása, a pártatlanság érvényesítése és szükség esetén a választás törvényes rendjének helyreállítása. A Nemzeti Választási Bizottság álláspontja szerint ebből adódóan a választási bizottságok kizárólag olyan ügyekben járhatnak el, illetve kötelesek eljárni, amelyek a Ve. hatálya alá tartozó választásokhoz kapcsolódnak, azaz választási ügynek minősülnek. Beadványozók a benyújtott kifogásban a Független Kisgazda – Földmunkás és Polgári Párt jogszabálysértő működésére illetve annak bírósági nyilvántartásba-vétele kapcsán fennálló jogszabálysértő állapotra, valamint egy, a jelölő szervezet elnökének képviseletére is kiható, folyamatban lévő perre hivatkoztak. A Nemzeti Választási Bizottság a jelölő szervezetek nyilvántartásba vételekor vizsgálja a jelölő szervezet létezését és adatainak hitelességét a civil szervezetek bírósági nyilvántartásában a Ve. 133. § (1) bekezdése alapján, illetve folyamatosan figyelemmel kíséri, hogy a nyilvántartásban szereplő adatokban történt-e változás. A Nemzeti Választási Bizottság megjegyzi, hogy a vizsgálat illetve az adatok figyelemmel kísérése kizárólag a jelölő szervezetnek a közhiteles nyilvántartásban szereplő hatályos adataira vonatkozik, egy folyamatban lévő, jogerősen be nem fejeződött per ténye nem befolyásolja a jelölő szervezetként történő nyilvántartásba vételről hozott határozatot.
A fentiek alapján a Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy jelen esetben a Ve. rendelkezései nem állapítanak meg hatáskört sem számára, sem más választási bizottság számára, azaz jelen ügy nem minősül választási ügynek. Ezen okból a kifogás érdemi vizsgálat nélküli elutasításának van helye.
A Nemzeti Választási Bizottság megjegyzi továbbá, hogy a beadvány tartalmilag a jelölő szervezetnek az országgyűlési képviselők 2014. évi választásán történő nyilvántartásba vétele tárgyában 2014. január 23-án hozott 9/2014. számú NVB határozat ellen benyújtott fellebbezésnek tekinthető, ami – tekintettel a Ve. 224. § (2) bekezdésében foglalt, a benyújtására rendelkezésre álló három napos határidőre – elkésettnek minősül, ezért ezen okból is érdemi vizsgálat nélküli elutasításának lenne helye a Ve. 231. § (1) bekezdés b) pontja szerint.
A Nemzeti Választási Bizottság a Ve. 215. § d) pontja alapján - mely szerint a kifogást érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha annak elbírálása nem tartozik egyik választási bizottság hatáskörébe sem – a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.
III.
A határozat a Ve. 14. § (1) bekezdésén, 133. § (1) bekezdésén, 215. § d) pontján, 217. § (1) bekezdésén, 224. § (2) bekezdésén, 231. § (1) bekezdés b) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. §-án, a 223. §-án, a 224. §-án, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, 39. § (3) bekezdés d) pontján, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
Budapest, 2014. március 30.
 
 
 
                                                                          Dr. Patyi András
                                                              a Nemzeti Választási Bizottság
                                                                                  elnöke