91/2019. NVB határozat - dr. Czeglédy Csaba Adrián, a Demokratikus Koalíció európai parlamenti képviselőjelöltje mentelmi ügye tárgyában

A Nemzeti Választási Bizottság
91/2019. számú határozata

 

A Nemzeti Választási Bizottság dr. Czeglédy Csaba Adrián, a Demokratikus Koalíció európai parlamenti képviselőjelöltje mentelmi ügye tárgyában – 9 felfüggesztés és 8 fenntartás melletti szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság dr. Czeglédy Csaba Adrián európai parlamenti képviselőjelölt mentelmi jogát a Szegedi Törvényszék 1.B.139/2019/43. számú indítványával érintett ügyben fenntartja.

A határozat ellen jogorvoslatnak helye nincs.

Indokolás

I.

[1]            A Szegedi Törvényszék 1.B.139/2019/43. számú, 2019. április 26-án kelt végzésével az Európai Parlament magyarországi képviselőinek jogállásáról szóló 2004. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Epjtv.) 12. § (7) bekezdése alapján a Nemzeti Választási Bizottság elnökéhez fordult a bűnszervezetben elkövetett, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntette és más bűncselekmények elkövetése miatt dr. Czeglédy Csaba Adrián és társai elleni indult büntetőügyben a 2018. december 16. napja óta bűnügyi felügyelet hatálya alatt álló dr. Czeglédy Csaba Adrián európai parlamenti képviselőjelölt mentelmi jogának felfüggesztése iránt.

[2]            A Szegedi Törvényszék indítványát azzal indokolta, hogy a Csongrád Megyei Főügyészség 2.B.1202/2015/624. számú vádiratával dr. Czeglédy Csaba Adrián vádlottal szemben különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntette, folytatólagosan elkövetett hamis magánokirat felhasználásának vétsége, valamint különösen nagy vagyoni hátrányt okozó, üzletszerűen és társtettesként elkövetett gazdasági csalás bűntette miatt emelt vádat. A vádirat alapján a Szegedi Törvényszék előtt 1.B.139/2019. szám alatt büntetőeljárás indult.

[3]            A Szegedi Törvényszék indítványában rögzítette, hogy dr. Czeglédy Csaba Adrián meghatalmazott védője 2019. április 23-án és 24-én bejelentette, a Csongrád Megyei Főügyészség 2019. április 24-én átiratában jelezte a bíróság részére, hogy a Nemzeti Választási Bizottság 51/2019. számú határozatával dr. Czeglédy Csaba Adriánt az Európai Parlament tagjainak 2019. május 26. napjára kitűzött választásán a Demokratikus Koalíció által állított lista 36. helyén szereplő jelöltjeként 2019. április 22-én jogerősen nyilvántartásba vette. A képviselőjelölt nyilvántartásba vétele okán beálló mentelmi joga a vele szemben folyamatban lévő büntetőeljárás lefolytatásának akadályát képezi.

II.

[A Nemzeti Választási Bizottság döntése és jogi indokai]

[4]            Az Epjtv. 10. § (1) és (2) bekezdése alapján az európai parlamenti képviselőt megilletik az Európai Közösségek egységes Bizottságának létrehozásáról szóló 1965. április 8-i szerződés mellékletét képező, az Európai Közösségek kiváltságairól és mentességeiről szóló kiegészítő jegyzőkönyvben foglalt kiváltságok és mentességek. Az európai parlamenti képviselőt az országgyűlési képviselővel azonos mentelmi jog illeti meg. Az Epjtv. 11. §-a szerint az európai parlamenti képviselők választásán jelöltként igazolt személyt a mentelmi jog szempontjából úgy kell tekinteni, mintha európai parlamenti képviselő lenne.

[5]            Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ogytv.) 74. § (3) bekezdése alapján a mentelmi jog felfüggesztésére irányuló indítványt a vádirat benyújtásáig a legfőbb ügyész, azt követően, illetve magánvádas, pótmagánvádas ügyben a bíróság terjeszti elő a házelnökhöz.

[6]            Az Epjtv. 12. § (7) bekezdése értelmében az európai parlamenti képviselő-választáson jelöltként igazolt személy mentelmi jogának felfüggesztéséről a Nemzeti Választási Bizottság határoz. Az indítványt a Nemzeti Választási Bizottság elnökéhez kell benyújtani.

[7]            A Nemzeti Választási Bizottság a mentelmi jog felfüggesztésére irányuló eljárást az Epjtv. III. Fejezetében foglalt törvényi rendelkezések megfelelő alkalmazásával, valamint a Bizottság ügyrendjének 14. §-a alapján folytatta le. A Bizottság az eljárás során lehetőséget biztosított a mentelmi jog felfüggesztésére irányuló indítvánnyal érintett dr. Czeglédy Csaba Adrián személyes nyilatkozattételére.

[8]            A Nemzeti Választási Bizottság úgy foglalt állást, hogy dr. Czeglédy Csaba Adrián európai parlamenti képviselőjelölt mentelmi jogát fenntartja.

[9]            Tekintettel arra, hogy az Epjtv. 10. § (2) bekezdése alapján az európai parlamenti képviselőt az országgyűlési képviselővel azonos mentelmi jog illeti meg, az országgyűlési képviselő vonatkozásában pedig az Országgyűlés mentelmi ügyben hozott döntésével szemben a törvény nem biztosít jogorvoslatot, a jogorvoslat lehetősége erre vonatkozó speciális rendelkezés hiányában az európai parlamenti képviselőjelölt vonatkozásában is kizárt.

III.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

[10]         A határozat az Epjtv. 10-12. §-ain és az Ogytv. 74. § (3) bekezdésén alapul.

Budapest, 2019. május 7.

                                                                                                            

                                                                                                            

                                                                                                 Dr. Rádi Péter

                                                                                  a Nemzeti Választási Bizottság

                                                                                                       elnöke