903/2018. NVB határozat - a Demokratikus Koalíció által benyújtott fellebbezés tárgyában

A Nemzeti Választási Bizottság

903/2018. számú határozata

 

A Nemzeti Választási Bizottság a Demokratikus Koalíció (1132 Budapest, Victor Hugo utca 11-15.) által benyújtott fellebbezés tárgyában – 18 igen és 0 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság 73/2018. (IV.16.) számú határozata ellen benyújtott fellebbezést elutasítja.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2018. április 22-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

[Az első fokon eljárt választási bizottság döntése]

 1.  A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (a továbbiakban: OEVB) 73/2018. (IV.16.) számú kijavító határozatában az alaphatározat, azaz a 72/2018. (IV.14.) választókerületi eredményt megállapító határozat meghozatalának dátumát 2018. április 15. napjára módosította.

[A fellebbezés tartalma]

 1. Beadványozó fellebbezésében a 73/2018. (IV.16.) számú kijavító OEVB határozatot támadja, mely ellen 2018. április 17-én 13 óra 37 perckor fellebbezést nyújtott be a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 221. § (1) bekezdése és a 241. § (2) bekezdése alapján. Kérte a sérelmezett határozat megváltoztatását és az egyéni választókerületben a Ve. 218. § (2) bekezdésének c) pontja alapján a szavazás megismételtetését. Jogszabálysértésként a Ve. 2. § (1) bekezdés a), c), f) pontja szerinti alapelveket, a 14. § (1) bekezdését, a 19. § (1) bekezdését, a 103. § (2) bekezdés b) pontját, a 203. § (1)-(2) bekezdéseit, a 250. §-át és a 269. § (4) bekezdését jelölte meg.
 2. Hivatkozott az NVB 753/2018. számú határozatára, amelyben rögzítésre került, hogy a választások hivatalos honlapja a szavazás napján és azt követően csökkentett üzemmódban működött, és a túlterheltség miatti leállás megakadályozás érdekében eltérő felületen, kevesebb szolgáltatást nyújtott. Előadta, hogy emiatt a szavazás napján volt olyan időszak, amikor nem lehetett mozgóurna iránti kérelmet elektronikus úton benyújtani, holott ezt a Ve. 91. § (1) bekezdése lehetővé teszi. Mindez pedig ellehetetlenítette a választókerületben a mozgóurna online igénylését.
 3. Előadta, hogy Budapest több kerületében a Ve. 78. §-a alapján, a Ve. 250. §-a szerinti átjelentkezők számára kijelölt szavazókörök nem voltak alkalmasak a nagyszámú átjelentkezéssel szavazó választópolgár fogadására, ami miatt a szavazás napján a szavazás 19.00 óra után is még órákig folytatódott. Emiatt pedig a Nemzeti Választási Iroda úgy döntött, hogy amíg nem fejeződik be mindenhol a szavazás, nem lehet nyilvánosságra hozni az eredményeket. Megítélése szerint ennek nem volt törvényes alapja, mert a Ve. 150. §-a csak az exit-poll eredmények nyilvánosságra hozatalát tiltja, az eredmény közlését nem. Emiatt sérült a Ve. 2. § (1) bekezdés f) pontja. Előadta továbbá, hogy ezzel egyidejűleg azonban a választási irodák nem tudták teljesíteni a Ve. 203. § (2) bekezdésében foglalt kötelezettségüket.
 4. Előadta továbbá, hogy egyes külképviseleteken nem volt annyi szavazófülke kialakítva, amely lehetővé tette volna a folyamatos szavazást, amely szintén akadályozta a választópolgárokat az alkotmányos jogaik gyakorlásában.
 5. Idézte a Ve. 203. § (1) bekezdését és megállapította, hogy egyes választókerületekben előfordult, hogy a szavazatszámláló bizottság tagjai nem lehettek jelen a szavazóköri jegyzőkönyvek adattartalmának az informatikai rendszerben való rögzítése során. Megítélése szerint ez az eljárás sérti a Ve. 14. § (1) bekezdését, ami a választási bizottságok jogállást rögzíti, valamint a 19. § (1) bekezdését, ami kimondja, hogy a választási bizottság tagjainak azonosak a jogai.
 6. Megítélése szerint a fellebbezésben rögzített jogsértések olyan súlyúak, olyan mértékben befolyásolták a választás eredményét, hogy a törvényes állapot helyreállítása csak a szavazás megismételtetésével orvosolható.

 

II.

[A Nemzeti Választási Bizottság döntése és jogi indokai]

 1. A fellebbezés nem megalapozott.
 2. A Ve. 50. § (2) bekezdése értelmében a kijavító határozat ellen nincs helye jogorvoslatnak, így fellebbezésnek sem.
 3. Mindezek alapján a Nemzeti Választási Bizottság a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.

III.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

 1. A határozat a Ve. 50. § (2) bekezdésén, 241. §-án, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1), (2) és (5) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2018. április 19.

 

 

                                                                                         Prof. Dr. Patyi András

                                                                                a Nemzeti Választási Bizottság

                                                                                                       elnöke