9/2001. (VIII. 21.) OVB határozat - a dr. I. T. és dr. B. T. által kezdeményezett országos népszavazás tárgyában

 

Az Országos Választási Bizottság
9/2001. (VIII.21.) OVB határozata

Az Országos Választási Bizottság a dr. I. T. és dr. B. T. által kezdeményezett országos népszavazás tárgyában meghozta a következő

határozatot:

Az Országos Választási Bizottság az aláírásgyűjtő ív és az azon szereplő kérdés hitelesítését megtagadja.

A határozat ellen a Magyar Közlönyben való közzétételétől számított 15 napon belül az Alkotmánybírósághoz címzett kifogást lehet benyújtani az Országos Választási Bizottságnál.

INDOKOLÁS

I.

Dr. I. T. és dr. B. T. 2001. augusztus 7-én aláírásgyűjtő ív mintapéldányát nyújtotta be az Országos Választási Bizottsághoz. A kérelmezők országos népszavazást kívánnak kezdeményezni a következő kérdésben:

„Egyetért-e azzal, hogy a népszavazás kezdeményezésére szolgáló aláírásgyűjtő íven egynél több kérdés is szerepelhessen?”

II.

Az Országos Választási Bizottság megvizsgálta, hogy a benyújtott aláírásgyűjtő ív, illetve az azon szereplő kérdés a 32/2001. (VII.11.) AB határozatra tekintettel hitelesíthető-e. Az Alkotmánybíróság e határozata az Alkotmány 2. § (1) és (2) bekezdéseire figyelemmel értelmezte a hitelesítésre vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket, s arra az álláspontra jutott, hogy a jogbiztonság érvényesülése megköveteli, hogy az aláírásgyűjtő íven egy kérdés szerepeljen. Az Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi XXXII. törvény (Abtv.) 27. §-ának (2) bekezdése kimondja, hogy „Az Alkotmánybíróság határozata mindenkire nézve kötelező”, így az Országos Választási Bizottság a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.

IV.

A határozat az Nsztv. 2. §-án, 10. §-án, a Ve. 117. §-án, az Abtv. 27. §-ának (2) bekezdésén, a jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve. 130. § (1) bekezdésén alapul.

Budapest, 2001. augusztus 21.

Dr. Máthé Gábor s.k.
az Országos Választási Bizottság
elnöke