9/2000. (V. 29.) OVB határozat Az Országos Választási Bizottság a FIDESZ Magyar Polgári Párt Budapesti Választmányának elnöke által a Fővárosi Választási Bizottság 2/2000. (V. 24.) FVB határozata ellen benyújtott kifogás tárgyában

Az Országos Választási Bizottság
9/2000. (V. 29.) OVB határozata

Az Országos Választási Bizottság a FIDESZ Magyar Polgári Párt Budapesti Választmányának elnöke által a Fővárosi Választási Bizottság 2/2000. (V. 24.) FVB határozata ellen benyújtott kifogás tárgyában meghozta a következő

határozatot:

Az Országos Választási bizottság a Fővárosi Választási Bizottság 2/2000. (V. 24.) FVB határozata rendelkező részének második bekezdését akként változtatja meg, hogy megállapítja: Földiák András képviselői mandátumról való a lemondása 2000. május 22-én vált joghatályossá; ez a kezdőpont tekintendő a képviselői mandátum megüresedése időpontjának. A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 115. § (2) bekezdésében meghatározott, a megüresedett mandátum betöltésére vonatkozó 30 napos bejelentési határidő ettől a naptól számítandó.

Az Országos Választási Bizottság a Fővárosi Választási Bizottság 2/2000. (V. 29.) FVB határozata rendelkező részének harmadik – Földiák András megüresedett mandátumának Szőke László részére történő kiadásáról szóló – bekezdését megsemmisíti.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül a Legfelsőbb Bírósághoz címzett kifogást lehet benyújtani az Országos Választási Bizottságnál. A kifogást úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2000. június 1-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban jogi képviselet kötelező.

INDOKOLÁS

I.

A FIDESZ Magyar Polgári Párt és a Magyar Demokrata Fórum az 1998. évi önkormányzati választásokon, a fővárosi közgyűlés tagjainak választása során közös listát indított, amelynek 16. helyén Földiák András jutott mandátumhoz.

A Fővárosi Választási Bizottsághoz 2000. május 22-én érkezett meg dr. Mitnyan Györgynek, a FIDESZ Magyar Polgári Párt Budapesti Választmányának elnökének kérelme és mellékletei.

A kérelemben dr. Mitnyan György bejelentette, hogy Földiák András fővárosi képviselői mandátumáról 1997. november 17-én lemondott, és erre tekintettel – hivatkozva a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 1990. évi LXIV. törvény 53. § (3) bekezdésére, valamint a FIDESZ Magyar Polgári Párt és a Magyar Demokrata Fórum Budapesti Elnökségeinek 1998. augusztus 25-én kelt megállapodására – kérte, hogy a Fővárosi Választási Bizottság a megüresedett mandátumot a közös lista 36. helyén szereplő Hont Andrásnak adja ki. A kérelemhez a következő mellékleteket csatolta:

1.Földiák András 1999. november 17-én kelt lemondó nyilatkozata,

2.Hont András 1999. november 19-én kelt elfogadó nyilatkozata,

3.a FIDESZ Magyar Polgári Párt Országos Választmánya elnökének 1999. december 9-én kelt levele,

4.a FIDESZ Magyar Polgári Párt Budapesti Választmányának 2000. január 19-én kelt határozata,

5.a FIDESZ Magyar Polgári Párt és a Magyar Demokrata Fórum Budapesti Elnökségeinek 1998. augusztus 25-én kelt megállapodása,

6.a FIDESZ Magyar Polgári Párt és a Magyar Demokrata Fórum Budapesti Választmányai elnökeinek 2000. április 14-én, a Fővárosi Választási Bizottság elnökéhez címzett bejelentése.

A fenti okirati bizonyítékok alapján a Fővárosi Választási Bizottság 2/2000. (V. 29.) FVB határozatában a képviselői hely megüresedésének időpontjaként 1999. november 17-ét állapította meg. Ebből következően a megüresedett mandátum betöltésére vonatkozó 2000. május 22-én érkezett bejelentést – a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 4. § (3) bekezdése és 115. § (2) bekezdése alapján – elkésettség miatt elutasította: a közös listán megüresedett képviselői hely betöltésére vonatkozó nyilatkozatot 1999. december 17-éig lehetett volna benyújtani.

A határozat ellen dr. Mitnyan György, a FIDESZ Magyar Polgári Párt Budapesti Választmányának elnöke 2000. május 26-án kifogást nyújtott be. Kifogásában arra hivatkozik, hogy a „lemondás csupán akkor abban az esetben és időpontban tekinthető joghatályos lemondásnak, amennyiben az a Fővárosi Választási Bizottság részére hitelt érdemlő módon benyújtásra kerül. Minden más álláspont nyilvánvaló jogbizonytalanságot eredményez mivel az általános jogelvek szerint is egy nyilatkozat, – így a lemondás is – mindaddig visszavonható, ameddig az nem jut hitelt érdemlő módon az ügyben eljáró hatóság tudomására. … Jelen esetben Földiák András lemondását nem a Fővárosi Választási Bizottsághoz nyújtotta be, így az csupán 2000. május 22-én került benyújtásra az illetékes választási bizottsághoz.”

Kérelmében hivatkozott továbbá az Alkotmányból és a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvényből következő analógiákra is.

II.

A kifogás az alábbiak szerint alapos.

A helyi önkormányzati képviselők lemondását jogszabály nem szabályozza. A lemondás egyoldalú, címzett nyilatkozat, amelynek hatályosulásához az szükséges, hogy megérkezzen ahhoz a szervhez, illetve olyan szervhez, amelynek a választási jogszabályok értelmében közjogi rendelkezési jogosultsága és kötelezettsége van a megüresedő mandátum betöltése tekintetében. Ha a lemondás olyan szervnek jut tudomására, amely az előbbiek szerint a mandátum betöltése felől – közjogi jogosítottság hiányában – intézkedni nem tud, nem tekinthető joghatályos lemondásnak.

A képviselői mandátum a fentiek szerint akkor tekinthető közjogi értelemben megüresedettnek, amikor az a választási bizottság hivatalos tudomására jutott. Jelen esetben a rendelkezésekre álló iratokból megállapíthatóan ez a nap 2000. május 22.

A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 115. § (2) bekezdése szerint: ha a fővárosi listáról megválasztott képviselő kiesik, helyére a jelölő szervezet a megüresedéstől számított 30 napon belül jelentheti be az új képviselőt.

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 1990. évi LXIV. törvény 26. § (1) bekezdése, a Ve. 49. § (2) bekezdése és 149. § g) pontja értelmében a közös listát állító jelölő szervezetek egy jelölő szervezetnek minősülnek. A Ve. 115. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot a jelölő szervezetek képviselői közösen vagy külön-külön ugyan, de egybehangzóan tehetik meg.

III.

A Fővárosi Választási Bizottság határozatának az a része, amelyben Földiák András megüresedett mandátumát Szőke László részére kiadni rendelte, a fentiek szerint törvénysértő. Ezért a Fővárosi Választási Bizottság 2/2000. (V. 24.) FVB határozatának ezt a rendelkezését az Országos Választási Bizottság megsemmisítette. A mandátum kiadásáról a Ve. 33. § (2) bekezdés g) pontja alapján a Területi Választási Bizottságnak kell döntenie.

A határozat a Ve. 115. § (2) bekezdésén, 79. §-ának (1) bekezdésén, a jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve. 77. §-ának (2) és (3) bekezdésén, 78. §-ának (1) és (4) bekezdésén, valamint 80. §-ának (4) bekezdésén alapul.

Budapest, 2000. május 29.

Dr. Jutasi György s.k.
az Országos Választási Bizottság
elnökhelyettese