89/2022. NVB határozat - a Veres Péter Kulturális Központ által benyújtott fellebbezés tárgyában

A Nemzeti Választási Bizottság

89/2022. számú határozata

 

A Nemzeti Választási Bizottság a Veres Péter Kulturális Központ (4060 Balmazújváros, Kossuth tér 18., a továbbiakban: Beadványozó) által benyújtott fellebbezés tárgyában – 5 igen és 1 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság a Hajdú-Bihar Megye 06. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság 5/2022. (II. 18.) számú határozatát helybenhagyja.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2022. február 26-án 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

[A kifogás tartalma és az első fokon eljárt választási bizottság döntése]

 1. Dr. Tiba István Csaba (a továbbiakban: Kifogástevő) mint a Hajdú-Bihar megye 6. számú választókerületben (a továbbiakban OEVK) induló, a FIDESZ – Magyar Polgári Szövetség és a Kereszténydemokrata Néppárt jelölő szervezetek közös egyéni képviselőjelöltje, 2022. február 15-én 9 óra 19 perckor elektronikus úton kifogást nyújtott be a Hajdú-Bihar Megye 06. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsághoz (a továbbiakban: OEVB) a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 208-209. §-ai alapján a Ve. 2. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt, a választás tisztaságának megóvása, c) pontjában foglalt esélyegyenlőség a jelöltek és a jelölő szervezetek között, és e) pontjában foglalt jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás alapelvek megsértése okán.
 2. Kifogásában előadta, hogy kifogásának benyújtása napján vette kézhez a Balmazújváros elnevezésű, Balmazújváros Város Önkormányzatának havi megjelenésű közszolgálati lapjának (a továbbiakban: önkormányzati lap) 2022. február havi számát. Rögzítette, hogy nevezett lap első és harmadik oldalán Balmazújváros polgármestere és egyben az OEVK-ban a Demokratikus Koalíció, Jobbik Magyarországért Mozgalom, Momentum Mozgalom, Magyar Szocialista Párt, LMP- Magyarország Zöld Pártja, és Párbeszéd Magyarországért Párt jelölő szervezetek közös egyéni jelöltjeként szintén nyilvántartásba vett Hegedüs Péter által írt cikk szerepel, amelynek címe „Lássuk tisztán a városi sportéletet”. Kifogástevő meglátása szerint a cikk – annak szerzője választási esélyeinek növelése és ezzel párhuzamosan Kifogástevő „befeketítése” érdekében – az alábbi valótlan tartalmú közléseket tartalmazta.
 3. A cikkben helytelenül szerepel, hogy a gazdasági szereplők által nyújtott sporttámogatás Balmazújvárosban nagyon alacsony. Kifogástevő álláspontja szerint a Balmazújváros Sport Kft. több, mint másfél milliárd forint összegű támogatást kapott a vállalkozásoktól, amely adat megtalálható az említett kft. és az önkormányzat honlapján is. Előadta továbbá, hogy a nevezett cikk valótlan állítást tartalmaz az önkormányzati apport mértékéről is, az ugyanis a cikk szerint 400.000.000 forint, a valóságban azonban 192.900.000 forint.
 4. Előadta továbbá, hogy valótlan a cikknek az az állítása is, hogy „törvénytelen eszközökkel két magáncég szerezte meg a közpénzen létrehozott vagyont”. Ennek körében rögzítette, hogy a Balmazújvárosi Football Club – mint egyesület – vett részt a Balmazújváros Sport Kft. felszámolója által kiírt nyilvános pályázaton, ahol 198.000.000 forintért vásárolta meg a Balmazújváros Sport Kft. vagyonát. Kifogástevő hangsúlyozta, hogy az említett egyesületnek egyesületi tagjai vannak és alapító okirata, illetve a törvényszéki nyilvántartásból lekérhető kivonata egyértelműen rögzíti, hogy nem magáncég és nem magáncélokra létrejött szervezet, hanem a köz javára ténykedik.
 5. Sérelmezte továbbá, hogy a cikk Kifogástevőről, illetve egy másik személyről további valótlanságot állít azáltal, hogy azt tartalmazza, fiktív bérleti szerződést kötöttek a sportlétesítményre. E körben azt hangsúlyozta, hogy a közel 8 hónapnyi önkormányzati finanszírozás elmaradása miatt csak az egyesület tudta működtetni, fenntartani a létesítményt, úgy, hogy az állami vagyon megóvása, karbantartása és a kötelező fenntartás, működtetés megvalósuljon. Közölte továbbá, hogy a 255/2014. (XI.19.) számú képviselő-testületi határozat a cikk állításával ellentétben csak az önkormányzat képviseletére hatalmazta fel Kifogástevőt, döntéshozatalra azonban nem.
 6. Kifogásához mellékelte az önkormányzati lap első és harmadik oldalát, Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 254/2019. (VIII. 05.) számú határozatát, 136/2019. (V. 03.) számú határozatát, 255/2014. (XI. 19.) számú határozatát, a Balmazújváros Város Önkormányzata és a Balmazújváros Sport Korlátolt Felelősségű Társaság között 2019. szeptember 4-én létrejött megállapodást, a Balmazújvárosi Football Club szervezet törvényszéki nyilvántartásban fennálló adatairól szóló kivonatot, a „Kalmár Zoltán Általános Iskola Diáksportjáért” egyesületnek a szervezet törvényszéki nyilvántartásban fennálló adatairól szóló kivonatot, valamint a Balmazújváros Sport Kft. és a Balmazújvárosi Football Club között 2021. március 17-én létrejött adásvételi szerződést.
 7. Mindezekre tekintettel arra kérte az OEVB-t, hogy a Ve. 218. §-a alapján a kifogásnak adjon helyt, állapítsa meg a jogszabálysértés tényét, tiltsa el a jogsértőt a további jogszabálysértéstől, és kötelezze a jogszabálysértőt a „megfelelő nyilvánosság előtt bocsánatkérésre és elégtétel adására, oly módon, hogy ugyanezen a sajtótermékekben ugyanezen az oldalakon jelentessék meg, hogy nem mondott igazat az újságban.”
 8. Az OEVB az 5/2022. (II. 18.) számú határozatával a kifogásnak helyt adott, megállapította a jogszabálysértés tényét a Ve. 2. § (1) bekezdés a), c) és e) pontjai vonatkozásában és kötelezte az önkormányzati lap szerkesztőségét, hogy a határozat rendelkező részét a legközelebbi számban, a jogsértő közléshez hasonló módon tegye közzé.
 9. Az OEVB határozatának meghozatalához megkereste az önkormányzati lap kiadóját annak közlése végett, hogy a februári lapszám mely időpontban jelent meg. A kiadó 2022. február 17. napján kelt nyilatkozata szerint a lap 2022. február 10. napján került ki a nyomdából, és annak kézbesítése 2022. február 11. napján kezdődött. A kiadó 2022. február 18-án kelt nyilatkozata szerint a lap kézbesítése 2022. február 13. napján fejeződött be. Mindezek alapján az OEVB megállapította, hogy tekintettel arra, hogy a lap terjesztése nem egyszerre történt meg, vélelmezhető, hogy Kifogástevő 2022. február 13-án vette kézhez a sérelmezett lapszámot, így a Ve. 209. § (3) bekezdése szerint a kifogás határidőben került benyújtásra.
 10. Az OEVB határozatának indokolásában kifejtette továbbá, hogy a kifogást érdemben azért találta megalapozottnak, mert a véleménynyilvánítás szabadsága nem adhat teret valótlan tényállításokra alapozott, más személyre vonatkozó valótlan tények közlésére. A vizsgált kijelentések az OEVB döntése szerint alkalmasak voltak a választói akarat befolyásolására, és azáltal, hogy túlléptek a véleménynyilvánítás szabadsága által megengedett határon, egyben megsértették a Ve. 2. § (1) bekezdés a), c) és e) pontjaiban foglalt és Kifogástevő által felhívott választási eljárási alapelveket.

II.

[A fellebbezés tartalma]

 1. Beadványozó az OEVB határozata ellen 2022. február 21-én 13 óra 13 perckor elektronikus úton fellebbezést nyújtott be a Ve. 221. § (1) bekezdésére hivatkozással, a Ve. 223. § (3) bekezdés a) pontjában meghatározott okból, amely fellebbezést a Hajdú-Bihar Megyei 6. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Iroda vezetője 2022. február 21-én 15 óra 00 perckor elektronikus úton felterjesztett a Nemzeti Választási Bizottsághoz.
 2. Beadványozó álláspontja szerint az OEVB határozata jogszabálysértő, ugyanis meglátása szerint Kifogástevő elkésetten nyújtotta be kifogását. Fellebbezésében arra hivatkozott, hogy az OEVB határozatának indokolásából kitűnik, hogy a sérelmezett lapszám 2022. február 11-én jelent meg. Beadványozó álláspontja szerint e körben nincs jelentősége annak, hogy a lapszám kézbesítése 2022. február 13. napjával fejeződött be, ugyanis ezt – álláspontja szerint – a Ve. 209. § (2) bekezdésének 2. mondata kizárja. Véleménye szerint ezért Kifogástevő 2022. február 15. napján benyújtott kifogása elkésett volt, ugyanis azt – a Ve. 209. § (1) bekezdésében meghatározott háromnapos jogorvoslati határidőre figyelemmel – február 14-ig lett volna lehetőség határidőben benyújtani, ezért az OEVB-nek a kifogást a Ve. 215. § b) pontja szerint – elkésettség okán – érdemi vizsgálat nélkül el kellett volna utasítania.
 3. Mindezek alapján arra kérte a Nemzeti Választási Bizottságot, hogy az OEVB 5/2022. (II. 18.) számú határozatát a Ve. 231. § (5) bekezdés b) pontja alapján változtassa meg, és a Ve. 215. § b) pontja alapján érdemi vizsgálat nélkül utasítsa el a kifogást.

III.

[A Nemzeti Választási Bizottság döntése és jogi indokai]

 1. A fellebbezés nem alapos
 2. A Ve. 221. § (1) bekezdése alapján a választási bizottság elsőfokú határozata ellen fellebbezést az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet nyújthat be.
 3. Az Alkotmánybíróság a 3081/2014. (IV.1.) AB számú, a 3082/2014. (IV.1.) AB számú és a 3097/2014. (IV.11.) AB számú végzéseiben az érintettségre vonatkozóan hangsúlyozta: „[a] Ve. a jogorvoslat szabályai között az adott ügyben való érintettség fogalmát nem határozza meg, az érintettség fogalom használatával az eljárásban részes felekhez képest más résztvevői körre utal, mely elvi síkon lehet többek között, akár akinek jogát, jogos érdekét, jogi helyzetét az ügy érinti, ezt azonban mindig az adott ügyben, esetről esetre a jogorvoslati kérelmet elbíráló szerv dönti el.”
 4. A Kúria a Kvk.VI.38.250/2019/4. számú határozatában és a Kvk.VI.38.006/2019/2. számú végzésben is rögzített egységes gyakorlatra hivatkozva megállapította, hogy „az ügyben való érintettség akkor áll fenn, ha a választási ügy, illetve a választási bizottság határozata nyilvánvalóan befolyással van a kérelmező saját jogi helyzetére, közvetlen hatással bír jogaira, kötelezettségeire. A választási eljárás jogszerűségéhez, az alapelvek érvényesüléséhez, továbbá a tételes rendelkezések haladéktalan betartásához valamennyi választópolgárnak érdeke fűződik, ezért az erre való általános hivatkozás – konkrét, egyedi jogi kapcsolat hiányában – a kérelmező érintettségét nem alapozza meg. Az érintettségnek kimutathatónak, közvetlennek és nyilvánvalónak kell lennie (…)”.
 5. A Bizottság megállapította, hogy Beadványozó érintettségének indokaként azt jelölte meg, hogy a Ve. 221. § (1) bekezdése szerinti érintett, a jogszabályhely megjelölésén kívül azonban fellebbezése semmifajta érvelést nem tartalmazott arra vonatkozóan, hogy az érintettsége minek okán áll fenn. Tekintettel azonban arra, hogy a fellebbezést a Veres Péter Kulturális Központ mint az önkormányzati lap szerkesztősége nyújtotta be, az OEVB kifogással sérelmezett határozata pedig kifejezetten az önkormányzati lap szerkesztőségére vonatkozóan tartalmazott kötelezést – így Beadványozó érintettsége az ügyben egyértelműen megállapítható.
 6. A Nemzeti Választási Bizottság a Ve. 231. § (4) bekezdése alapján eljárásában a sérelmezett határozatot, valamint az azt megelőző eljárást vizsgálja az irányadó jogszabályok alkalmazásával, a fellebbezés keretei között.
 7. Beadványozó fellebbezésében az OEVB határozatát kifejezetten és kizárólag azért sérelmezte, mert álláspontja szerint a határozat meghozatalára okot adó kifogást elkésetten nyújtották be.
 8. A Ve. 209. § (1) bekezdése alapján a kifogást úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a sérelmezett jogszabálysértés elkövetésétől számított harmadik napon megérkezzen a kifogás elbírálására hatáskörrel és illetékességgel rendelkező választási bizottsághoz. A Ve. 209. § (3) bekezdése szerint nyomtatott sajtótermék esetén a jogszabálysértés elkövetésének időpontja a sajtótermék megjelenésének napja. Ebben az esetben a (2) bekezdés – folyamatos jogsértésre irányadó – rendelkezései nem alkalmazhatók.
 9. Az OEVB a szóban forgó határozatában – az önkormányzati lap szerkesztősége által az OEVB megkereséseire közölt válaszok alapján – rögzítette, hogy az érintett lapszám kézbesítése 2022. február 11. napján kezdődött meg és február 13. napjával fejeződött be.
 10. A Nemzeti Választási Bizottság rámutat arra, hogy az ügyben annak van jelentősége, hogy mely időpontot kell az állított jogsértés elkövetése időpontjának tekinteni. A Kúria következetes joggyakorlata szerint a jogsértés kezdő időpontjának a nyomtatott sajtótermék esetén nem azt az időpontot kell tekinteni, amikor ahhoz a jogsértést állító kérelmező hozzájutott, hanem a kiadvány megjelenésének, terjesztése megkezdésének időpontját. Ez az időpont ellenkező bizonyítás hiányában az az időpont, amelyet a kiadvány feltüntet megjelenés napjaként. (Kvk.III.37.484/2014/3.) A közvetlenül (például személyesen) átadott, terjesztett sajtóanyagok esetében az átadás, elhelyezés időpontja az irányadó, függetlenül attól, hogy a választópolgár mikor szerez tudomást az abban foglalt tartalomról. (Fővárosi Ítélőtábla 11. Pk.50.005/2014/2.)
 11. A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a sérelmezett lapszám nem jelöli meg napra pontosan a megjelenés időpontját, kizárólag a „2022. február” dátum szerepel rajta. A Nemzeti Választási Bizottság álláspontja szerint – egyetértve az OEVB határozatban foglaltakkal – az ügyben beszerzett bizonyítékok alapján a tényállás megállapításához szükséges bizonyossággal megállapítható, hogy az állított jogsértés elkövetésének időpontjaként 2022. február 13-át kell tekinteni. Ugyanis a szerkesztőség nyilatkozataiból is megállapítható, hogy az említett dátum volt az, amikorra Balmazújváros minden háztartásába eljutott az önkormányzati lap, függetlenül attól, hogy magát a lapot mikor olvasták a választópolgárok. A Nemzeti Választási Bizottság hangsúlyozza továbbá, hogy Kifogástevő nyilatkozata is az említett időpontot erősíti, hiszen a 2022. február 13-ai keltezésű kifogásában nyilatkozott úgy, hogy aznap jutott a lap birtokába. Mindezekre figyelemmel az OEVB helyesen jutott arra a következtetésre, hogy a jogszabálysértés vélelmezett időpontja 2022. február 13. napja volt, így tehát Kifogástevő a kifogást – a Ve. 209. § rendelkezéseinek a betartásával – határidőben nyújtotta be.
 12. A Nemzeti Választási Bizottság rögzíti, hogy a Ve. 231. § (4) bekezdése alapján a fellebbezés elbírálására jogosult választási bizottság a sérelmezett határozatot, valamint az azt megelőző eljárást vizsgálja. A felülbírálat terjedelmét ugyanakkor alapvetően meghatározza a fellebbezés tartalma. Beadványozó az OEVB határozata ellen kizárólag eljárási okból, az elkésettségre hivatkozva nyújtott be fellebbezést, a határozat érdemi megállapításait nem sérelmezte, ezért a Nemzeti Választási Bizottság is kizárólag a fellebbezésben írt kérelem keretei között vizsgálta felül a sérelmezett határozatot.
 13. Mindezekre tekintettel a Nemzeti Választási Bizottság a Hajdú-Bihar Megye 06. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság 5/2022. (II. 18.) számú határozatát a Ve. 231. § (5) bekezdés a) pontja alapján helybenhagyja.

IV.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

 1. A határozat a Ve. 209. § (1)-(3) bekezdésein, a 221. § (1) bekezdésén, a 223. § (3) bekezdésének a) pontján, a 231. § (1) bekezdés a) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1), (2) és (5) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2022. február 23.

 

 

                                                                                              Dr. Bozsóki Éva

                                                                                a Nemzeti Választási Bizottság

                                                                                              elnökhelyettese