89/2016. NVB határozat - dr. S. L. magánszemély által benyújtott kifogás tárgyában

A Nemzeti Választási Bizottság

89/2016. számú határozata

 

A Nemzeti Választási Bizottság dr. S. L. magánszemély (a továbbiakban: Beadványozó) által benyújtott kifogás tárgyában – 10 igen és 0 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság a kifogást érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

A határozat ellen a meghozatalától számított 5 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben, vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2016. szeptember 28-án 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

 

I.

Beadványozó, aki a Demokratikus Koalíció Bp. 13. vk. elnökeként tünteti fel magát beadványa aláírásakor, elektronikus úton 2016. szeptember 21-én 18 óra 06 perckor kifogást nyújtott be a XVI. Kerületi Helyi Választási Iroda Vezetőjéhez, melyben kérte annak továbbítását az illetékes választási bizottsághoz. Budapest 13. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság Elnöke a beadványt hatáskör hiányában 2016. szeptember 22-én áttette a Nemzeti Választási Bizottsághoz. Beadványozó amiatt élt kifogással, mert a népszavazási kampány keretében több kerületi villanyoszlopon számos plakát került elhelyezésre, és „a Jókai utca Veres Péter előtti” szakaszon a kitett plakátok mintegy felét egy vállalkozás átragasztotta. Miután a vállalkozás plakátjai eltávolításra kerültek, a Demokratikus Koalíció kampányeszközei is megsérültek; ezen tényről fényképfelvételek is csatolásra kerültek. Beadványozó a választási törvények megsértése miatti jogi lépések megtételét is megemlíti a levelében.

II.

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 1. § e) pontja szerint a Ve.-t kell alkalmazni abban az eljárásban, amelyre e törvény alkalmazását törvény elrendeli. A népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Nsztv.) 1. § (1) bekezdése szerint a törvény hatálya alá tartozó eljárásokra a Ve. Általános részét - az Nsztv.-ben foglalt eltérésekkel - kell alkalmazni.

A Ve. 213. § (1) bekezdésének utolsó mondata alapján a választási bizottság a hozzá áttett ügyben köteles eljárni.

Az alábbiak szerint a kifogás érdemi vizsgálatra nem alkalmas.

A Ve. 208. §-a szerint kifogást a választásra irányadó jogszabály, illetve a választás és a választási eljárás alapelveinek megsértésére hivatkozással a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet nyújthat be.

A Ve. 212. § (2) bekezdése rögzíti a kifogás kötelező tartalmi elemeit, melyek megléte az érdemi vizsgálat lefolytatásának feltétele.

A Ve 212. § (2) bekezdése szerint a kifogásnak tartalmaznia kell

a) a jogszabálysértés megjelölését,

b) a jogszabálysértés bizonyítékait,

c) a kifogás benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér - postai értesítési címét,

d) a kifogás benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.

 

A Ve. 215. § c) pontja kimondja, hogy a kifogást érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítni, ha az nem tartalmazza a 212. § (2) bekezdésben foglaltakat.

A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy Beadványozó elmulasztotta megjelölni, hogy a kifogásban sérelmezett magatartás a Ve., illetve az Nsztv. mely rendelkezéseinek sérelmével jár. A Nemzeti Választási Bizottság 39/2016. és 45/2016. számú határozataiban is rögzített gyakorlata szerint a jogszabály megsértésére nem általánosságban lehet hivatkozni, hanem azt konkrétan meg kell jelölni. A választásra, illetve a népszavazásra irányadó jogszabályt a jogforrás, a szakaszszám és a bekezdés megjelölésével lehet pontosan felhívni. Ennek a követelménynek azonban Beadványozó jogorvoslati kérelme nem tett eleget. Mivel a jogszabálysértés megjelölése a Ve. 212. § (2) bekezdés a) pontja szerint a kifogás kötelező tartalmi elemének minősül, ezért ennek hiánya miatt a kifogás érdemi vizsgálat nélküli elutasításának van helye.

A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja továbbá, hogy a kifogás a Beadványozó lakcímét és – ha a lakcímétől eltér – postai értesítési címét, valamint személyi azonosítóját sem tartalmazza, illetve a kifogás aláírásában megjelölt szervezet bírósági nyilvántartásba-vételi számát sem tüntette fel, valamint eljárási jogosultságát sem bizonyította, melyek a Ve. 212. § (2) bekezdés c) és d) pontjai alapján a kifogás kötelező tartalmi elemei.

A Nemzeti Választási Bizottság, mivel a kifogás nem tartalmazza a jogsértés megjelölését, illetve a Beadványozó lakcímét és személyi azonosítóját, illetve a kifogás aláírásában megjelölt szervezet bírósági nyilvántartásba-vételi számát, ezért a Ve. 215. § c) pontja értelmében a kifogást érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

III.

 

A határozat az Nsztv. 1. §-án, a Ve. 208. §-án, 212. § (2) bekezdés a), c) és d) pontjain, a 213. § (1) bekezdésén, továbbá a 215. c) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, 223. § (1) bekezdésén, 224. § (1) és (5) bekezdésein, az Nsztv. 79. § (1) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, 43. § (7) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2016. szeptember 23.

 

 

 

                                                                     Prof. Dr. Patyi András

                                                              a Nemzeti Választási Bizottság

                                                                                  elnöke