888/2014. NVB határozat - dr. D. D. magánszemély által benyújtott fellebbezés tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság
             888/2014. számú határozata       
 
A Nemzeti Választási Bizottság dr. D. D. magánszemély (a továbbiakban: beadványozó) által benyújtott fellebbezés tárgyában meghozta a következő
határozatot:
A Nemzeti Választási Bizottság a Pest Megyei 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (a továbbiakban: OEVB) 49/2014. (III. 24.) számú határozatát helyben hagyja.
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben, vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. március 30-án 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
Indokolás
I.
Érd Megyei Jogú Város polgármestere 2014. március 17-én kelt, 7-17158/2014. számú határozatában megállapította, hogy dr. Dorosz Dávid képviselő-jelölt plakátjai jogsértő módon villanyoszlopokra kerültek kihelyezésre és elrendelte azok azonnali eltávolítását.
Beadványozó 2014. március 21-én kifogást nyújtott be a Pest Megyei 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsághoz, melyben sérelmezte, hogy a plakátokra vonatkozó polgármesteri határozat jogerőre emelkedését megelőzően, jogalap nélkül a közterület-felügyelők 2014. március 18-án eltávolították a plakátjait. Ennek igazolására fényképeket is becsatolt a választási plakátok eltávolítását végző közterület-felügyelőkről. Kifogást tevő kifejtette, hogy a jogszerűen elhelyezett plakátjait álláspontja szerint választási eljárásról szóló törvényben foglalt jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás követelményébe ütköző módon távolították el.
Az OEVB 49/2014. (III. 24.) számú határozatában a kifogást érdemi vizsgálat nélkül elutasította. Az OEVB megállapította, hogy Érd Város polgármesterének határozata a közterületek használatáról szóló 68/2011. (X.26.) ÖK rendelet alapján hatósági jogkörben meghozott döntés, mellyel szembeni jogorvoslati lehetőség a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény alapján biztosított. Az OEVB megállapította, hogy nincs törvényi felhatalmazása a polgármester által hozott hatósági döntés felülvizsgálatára vagy arra, hogy a döntés megváltoztatására utasítsa a hatóságot.
Beadványozó 2014. március 25-én 8 óra 45 perckor fellebbezést nyújtott be az OEVB 49/2014. (III. 24.) számú határozata ellen. Kifejtette, hogy a kifogása nem a polgármester határozata elleni jogorvoslati kérelem, hanem a közterület-felügyelőknek a plakátok eltávolítására vonatkozó intézkedését kifogásolta. Fellebbező hivatkozik a Kúria idevágó határozatára, melyet a villanyoszlopon elhelyezett plakátokkal kapcsolatban hozott és arra, hogy a közterületről a plakátjait a határozat jogerőssé válását megelőzően távolították el. Álláspontja szerint a plakátok eltávolítása a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlásba alapelvébe ütközik, ezét kéri az elsőfokú határozat megváltoztatását és annak megállapítását, hogy jogsértő módon intézkedtek a közterület-felügyelők, valamint a további jogsértéstől történő eltiltást.
II.
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 297. § (1) bekezdés b) pontja szerint az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság dönt minden olyan kifogásról, amely kifejezetten az egyéni választókerületi választáshoz kapcsolódik.
A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy Érd város polgármesterének választási plakátokkal kapcsolatos, hatósági jogkörben hozott határozata azáltal nem válik a választási bizottságok hatáskörébe tartozóvá, hogy a választási eljárás valamely szereplőjét érinti, különös tekintettel a Kúria Kvk.II.37.307/2014/3. számú és a Kvk.III.37.355/20104/3. számú döntéseiben kifejtett a választási szervek hatáskörére vonatkozó indokolásra.
Fentiek alapján a Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy az OEVB helyesen járt el, mikor hatáskör hiányában elutasította a kifogást, ezért a rögzített indokok alapján – hivatkozva a Ve. 231. § (5) bekezdés a) pontjára - a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.
 
III.
A határozat a Ve. 231. § (5) bekezdés a) pontján, a 297. § (1) bekezdés b) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. §-án, a 223. §-án, a 224. §-án, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, 39. § (3) bekezdés d) pontján, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
Budapest, 2014. március 27.
 
 
 
                                                                          Dr. Patyi András
                                                              a Nemzeti Választási Bizottság
                                                                                  elnöke