886/2014. NVB határozat - Kerék-Bárczy Szabolcs, a Magyar Szocialista Párt, Együtt - a Korszakváltók Pártja, Demokratikus Koalíció, Párbeszéd Magyarországért Párt, Magyar Liberális Párt képviselőjelöltje által benyújtott fellebbezés tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság
            886/2014. számú határozata       
 
A Nemzeti Választási Bizottság Kerék-Bárczy Szabolcs, a Magyar Szocialista Párt, Együtt - a Korszakváltók Pártja, Demokratikus Koalíció, Párbeszéd Magyarországért Párt, Magyar Liberális Párt képviselőjelöltje (a továbbiakban: beadványozó) által benyújtott fellebbezés tárgyában meghozta a következő
       határozatot:     
A Nemzeti Választási Bizottság a Budapesti 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (a továbbiakban: OEVB) 23/2014. (III.21.) számú határozatát helybenhagyja.
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben, vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. március 30-án 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
Indokolás
I.
Beadványozó 2014. március 19-én kifogást nyújtott be az OEVB-hez, melyben előadta, tudomására jutott, hogy az V. kerületben megjelenő „Mai Belváros” című újság 2014. március 07-i számának 2. oldalán „Vadonatúj szociális akció, Ajándékalma az önkormányzattól” című cikkben, valamint ugyanezen lapszám 11. oldalán megjelent felhívásban, illetve szórólapokon, valamint a társasházak kapuira ragasztott plakátokon olvasható felhívás szerint Budapest V. Kerület Önkormányzata almaosztást rendez 2014. március 22-én. A felhívást Rogán Antal, Budapest V. Kerület polgármestere – aki egyben a FIDESZ-KDNP egyéni képviselőjelöltje a Budapesti 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületben (továbbiakban: OEVK) - jegyzi. Beadványozó szerint hasonló jellegű akcióra a kerületben korábban még nem került sor. Beadványozó álláspontja szerint mindez alkalmas a választói magatartás befolyásolására, ezáltal sérti a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 2. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott, a választás tisztaságának megóvása választási alapelvet.
Az OEVB 23/2014. (III.21.) számú határozatával a kifogást elutasította. Álláspontja szerint a Budapest Főváros V. Kerületi Önkormányzat 41/2012. (X.18.) számú rendelet (továbbiakban: Önkorm. rendelet) 3. § (4) bekezdése alapján a polgármester jogosult természetbeni juttatásokról dönteni. A juttatásra csak azok jogosultak, akik a kiadványban megnevezett egyéb szociális juttatásban is részesülnek, illetve V. kerületi lakosok. Az OEVB szerint a fent említett okokból nem sérült a Ve. 2. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott alapelv.
II.
Beadványozó 2014. március 24-én fellebbezést nyújtott be az OEVB 23/2014. (III.21.) számú határozata ellen. Álláspontja szerint a levélben foglaltak sértik a Ve. 2. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott, esélyegyenlőség a jelöltek és a jelölő szervezetek között alapelvet, mivel az nyilvánvalóan Rogán Antal képviselőjelölt támogatására ösztönöz. Álláspontja szerint a kiadványt politikai reklámnak kell minősíteni annak ellenére, hogy azt az Önkormányzat készíti. Ezen állítása alátámasztására a Kúria Kvk. III. 37.328/2014/6 számú végzésére hivatkozott.
A Nemzeti Választási Bizottság az OEVB álláspontjával egyezően megállapítja, hogy az érintett természetbeni juttatásokról történő döntés Rogán Antalnak, mint Budapest V. Kerület polgármesterének hatáskörébe tartozik, önkormányzati ügynek minősül. A polgármester felett a munkáltatói jogokat a képviselő testület gyakorolja, törvényességi felügyeleti jogköre az Önkormányzat székhelye szerinti Kormányhivatalnak van, ezért a polgármester ilyen jellegű döntése a választási eljárásban nem vizsgálható. Az a tény, hogy Rogán Antal egyben az OEVK-ban egy jelölő szervezet jelöltje is, nem érinti az őt polgármesterként – amely tisztség nem összeférhetetlen az egyéni képviselőjelöltséggel - jogszabály alapján megillető hatáskört. A természetbeni juttatás azon személyeket illeti meg, akik V. kerületi lakosok és a kiadványban megnevezett egyéb szociális juttatásokban részesülnek. A juttatás ezért nem azon alapszik, hogy az adott személy az országgyűlési képviselők választásán az OEVK-ban választójoggal rendelkezik. Ezen okból az OEVK-ban választójoggal rendelkező azon választópolgárok, akik nem rendelkeznek lakcímmel az V. Kerületben, nem részesülnek a hivatkozott természetbeni juttatásban. A Nemzeti Választási Bizottság álláspontja szerint – mivel a kiadvány a Ve. konkrét rendelkezéseit nem sérti, továbbá nem ütközik a Ve. 2. § (1) bekezdésében foglalt választási alapelvekbe sem – az OEVB helyesen döntött a kifogás elutasításáról.
A Nemzeti Választási Bizottság megjegyzi továbbá, hogy a beadványozó által hivatkozott Kvk. III. 37.328/2014/6 számú végzés jelen ügy által érintett kérdéskörtől eltérően politikai reklám közzétételére vonatkozóan tartalmaz rendelkezéseket, ezért a fellebbezés elbírálása során annak figyelembe vételét mellőzte.
A Nemzeti Választási Bizottság a fentiekben rögzített indokok alapján – a Ve. 231. § (5) bekezdés a) pontjára hivatkozva – a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.
III.
A határozat a Ve. 2. § (1) bekezdésén, 231. § (5) bekezdés a) pontján, az Önkorm. rendelet 3. § (4) bekezdésén, a Kúria Kvk. III. 37.328/2014/6 számú végzésén, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. §-án, a 223. §-án, a 224. §-án, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, 39. § (3) bekezdés d) pontján, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
Budapest, 2014. március 27.
 
 
 
 
                                                                          Dr. Patyi András
                                                              a Nemzeti Választási Bizottság
                                                                                  elnöke