883/2014. NVB határozat - R. P. magánszemély által benyújtott fellebbezés tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság
             883/2014. számú határozata       
 
A Nemzeti Választási Bizottság R. P. magánszemély (a továbbiakban: beadványozó) által benyújtott fellebbezés tárgyában meghozta a következő
határozatot:
A Nemzeti Választási Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) a Bács-Kiskun Megye 1. számú Országgyűlési Egyéni Választókerület Választási Bizottsága (a továbbiakban: OEVB) 35/2014. (III. 25.) számú határozatát helybenhagyja.
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben, vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. március 30-án 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
Indokolás
I.
Beadványozó 2014. március 22-én kifogást nyújtott be az OEVB-hez a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 2. § (1) bekezdésében foglalt választási alapelvek, valamint a 141. § és a 145. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezések megsértése miatt. Kérelmében előadta, hogy a KEOL Kecskeméti Online és a Kecskeméti Online Hírhatár 2014. március 20-i kiadása „Almaadományt vitt Lajosmizsére dr. Salacz László” címmel arról tudósított, hogy dr. Salacz László képviselőjelölt almaadományt vitt a Meserét óvodába. Beadványozó véleménye szerint e tevékenység kampánytevékenységnek minősül, mivel az a gyermekeken keresztül a szülők és a közvélemény befolyásolására alkalmas. A kifogást benyújtó a megjelent cikket DVD lemezen csatolta kifogásához. Fentiek alapján beadványozó kérte jogszabálysértés tényének megállapítását, valamint dr. Salacz László további jogszabálysértéstől való eltiltását.
Az OEVB március 24-i ülésén a kifogást elutasította. Az OEVB álláspontja szerint a Ve. 2. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt esélyegyenlőség alapelve nem sérült, mivel a kifogást tevő nem bizonyította, hogy más jelölt vagy jelölő szervezet is szeretett volna hasonló tevékenységet folytatni, de visszautasításban lett volna része. Az elsőfokon eljárt OEVB hivatkozott továbbá a Kúria Kvk.II.37.307/2014/3. számú végzésére, mely szerint a Ve. olyan zárt szabályrendszer, melynek alkalmazása során ágazati jogszabályok nem alkalmazhatók. Fentiekre tekintettel az OEVB álláspontja szerint nem sérült a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás alapelve sem, mivel választási eljárásra vonatkozó törvény rendelkezései a benyújtott bizonyítékok alapján nem sérültek.
II.
Beadványozó az OEVB határozata ellen 2014. március 26-án a Nemzeti Választási Bizottsághoz fellebbezést nyújtott be, melyben kifejtette, hogy az OEVB nem vizsgálta teljes körűen az elé tárt tényállást és bizonyítékokat. Helytelenül értelmezte a Ve. 145. § (2) bekezdését, valamint megsértette a Ve. 218. § (2) bekezdés a) és b) pontját, mivel nem állapította meg a jogszabálysértés tényét és nem tiltotta el a jogszabálysértőt a további jogszabálysértéstől.
Beadványában kifejtette, hogy a Ve. tételesen meghatározza azt a feltételrendszert, amely alapján választási kampányt lehet folytatni. Ennek megfelelően a Ve. 145. § (2) bekezdése alapján az állami és önkormányzati költségvetési szervek választási kampány céljára kizárólag helyiségeiket, berendezéseiket bocsáthatják a jelöltek, jelölő szervezetek rendelkezésére, azonban az ott dolgozó közalkalmazottakat munkaidőben, munkafeladataik teljesítése közben a kampányba nem vonhatják be.
III.
A Nemzeti Választási Bizottság álláspontja szerint az elsőfokon eljárt bizottság helytállóan állapította meg a tényállást az alábbiak alapján.
A Nemzeti Választási Bizottság véleménye szerint – figyelemmel a Kúria Kvk.II.37.307/2014/3. számú és Kvk.III.37.355/2014/3. számú végzésében foglaltakra – a választási eljárásról szóló törvény egy zárt szabályrendszert alkot, melynek alkalmazása során az ágazati törvényi rendelkezések nem alkalmazhatók. Választásra irányadó jogszabályként csak azokat a jogszabályokat lehet értékelni, melyek kifejezetten a választás intézményére, a választási eljárásra vagy a választási szervekre vonatkozóan tartalmaznak rendelkezéseket.
Mindezek alapján a Bizottság véleménye szerint az elsőfokon eljárt bizottság helytállóan állapította meg azt, hogy a Ve. 2. § (1) bekezdés e) pontjában foglalt jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás sérelme nem valósult meg, mivel a választási törvény rendelkezési a jogorvoslati kérelemben foglaltak, valamint a mellékelt bizonyítékok alapján nem sérültek.
A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja továbbá, hogy a Ve. 145. § (2) bekezdése arra vonatkozóan tartalmaz rendelkezéseket, hogy állami, illetve önkormányzati költségvetési szervek helyiségeiket milyen feltételekkel bocsáthatják rendelkezésre jelöltek, illetve jelölő szervezetek számára. A Ve. hivatkozott szakasza szerint önkormányzati költségvetési szervek azonos feltételekkel kötelesek biztosítani helyiségeiket politikai kampány céljára. A Bizottság megállapítja, hogy a beadványozó nem szolgáltatott arra vonatkozóan bizonyítékot, hogy más jelölt, illetve jelölő szervezet a hivatkozott önkormányzati költségvetési szervben kívánt hasonló tevékenységet folytatni, de visszautasításban lett volna része.
Mindezek alapján a Nemzeti Választási Bizottság véleménye szerint a Ve. 2. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt esélyegyenlőség alapelvének, valamint a Ve. 145. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezések sérelme nem valósult meg.
Fentiekre tekintettel a Nemzeti Választási Bizottság – a Ve. 231. § (5) bekezdés a) pontjában foglalt jogkörében eljárva – a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.
IV.
A határozat a Ve. 2. § (1) bekezdés c) pontján, a 145. § (2) bekezdésén, a 231. § (5) bekezdés a) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. §-án, a 223. §-án, a 224. §-án, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, 39. § (3) bekezdés d) pontján, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
Budapest, 2014. március 27.
 
 
 
                                                                          Dr. Patyi András
                                                              a Nemzeti Választási Bizottság
                                                                                  elnöke