87/2016. NVB határozat -dr. H. M. magánszemély által benyújtott kifogás tárgyában

A Nemzeti Választási Bizottság

87/2016. számú határozata

 

A Nemzeti Választási Bizottság dr. H. M. magánszemély (a továbbiakban: Beadványozó) által benyújtott kifogás tárgyában – 9 igen és 2 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság kifogást elutasítja.

A határozat ellen a meghozatalától számított 5 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben, vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2016. szeptember 28-án 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

Beadványozó 2016. szeptember 21-én 15 óra 12 perckor elektronikus úton kifogást nyújtott be Tatabánya és Budapest VIII. kerületi önkormányzatok tevékenysége miatt. Beadványozó megemlíti, hogy a 2016. szeptember 15-én is kifogást nyújtott be a Megyei Jogú Városok szövetsége által szervezett konferencián elhangzottak miatt, mely beadványt ismételten mellékelte és a konferencián elhangzott több kijelentést ismételten beidézett jelen beadványában is. Véleménye szerint a kormánytagok és az önkormányzati vezetők, polgármesterek nem hirdethetnek törvényekkel ellentétes mozgósítást. Beadványozó szerint az országos népszavazásra és a választási eljárásra vonatkozó törvény tiltja, hogy az állami szervek és az önkormányzatok kampányoljanak.

Beadványozó kiemelte, hogy az egész települést képviselni köteles közfeladat ellátóknak nincs joguk kampányolni. Mivel a Kormány és a kormánypártok is kampányolhatnak, így az önkormányzatok egyoldalú kampánya még nagyobb aránytalanságot okoz.

Beadványozó előadta, hogy 2016. szeptember 16-án a www.index.hu internetes portálon cikk jelent meg a tatabányai önkormányzattal kapcsolatban. Eszerint: "Helyi kampányt indít Tatabánya önkormányzata saját költségvetéséből, 3,5 millió forintból annak érdekében, hogy város lakói minél nagyobb arányban vegyenek részt a kényszerbetelepítés elleni népszavazáson, írja az MTI. Erről pénteken döntött a helyi közgyűlés, az egyetlen napirendet tárgyaló rendkívüli ülésén. Schmidt Csaba (Fidesz-KDNP) polgármester előterjesztése szerint a népszavazás önkormányzati közfeladatokkal is összefügg, ezért helyi közügynek minősül, és fontos, hogy Tatabánya kifejezze elkötelezettségét Magyarország kormányának a népszavazás sikere mellett".

Beadványozó kifogásában kiemelte azt is, hogy Budapest VIII. kerülete saját transzparenseket gyártatott, a kocsikra szerelt plakátok emlékeztetik a választópolgárokat, hogy október 2-án lehet szavazni. Mindezek alátámasztására hivatkozik a www.444.hu 2016. szeptember 17-én megjelent cikkére, a www.mandiner.hu portálon 2016. szeptember 16-án és 19-én megjelent cikkekre. Ezeken túl a beadványba idézte a www.nol.hu 2016. szeptember 19-i cikkét, megjelölte még a www.erdmost.hu 2016. szeptember 14-i cikkét, továbbá a www.hirado.hu oldalon megjelent 2016. augusztus 31-i cikket a Kormány népszavazási kampányával kapcsolatban.

Beadványozó szerint az önkormányzati vezetők kampánya sérti a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 2. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt választások tisztaságának megóvása, a c) pont szerinti esélyegyenlőség a jelöltek és a jelölő szervezetek között és a Ve. 2. § (1) bekezdés e) pontja szerinti jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás alapelvét. A kampány sérti az Alaptörvény VIII. cikk (3) bekezdését és a C. cikk (1) és (2) bekezdését.

II.

A Ve. 1. § e) pontja szerint a Ve.-t kell alkalmazni abban az eljárásban, amelyre e törvény alkalmazását törvény elrendeli. A népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Nsztv.) 1. § (1) bekezdése szerint a törvény hatálya alá tartozó eljárásokra a Ve. Általános részét - az Nsztv.-ben foglalt eltérésekkel - kell alkalmazni. Az országos népszavazási kampányra vonatkozó szabályokat az Nsztv. 69-70. §-ai és a Ve. Általános része VIII. Fejezetének szabályai tartalmazzák.

 

A Ve. 208. §-a szerint kifogást a választásra irányadó jogszabály, illetve a választás és a választási eljárás alapelveinek megsértésére (a továbbiakban együtt: jogszabálysértés) hivatkozással a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet nyújthat be.

 

Beadványozó kérelmének első részében – a www.index.hu oldalon megjelent cikkre, hírre hivatkozva – a Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlése által az október 2-i népszavazással összefüggésben meghozott döntését kifogásolja. A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy Beadványozó kifogásában mindösszesen egy hírre hivatkozott, azt jelölte meg bizonyítékként a jogsértéssel kapcsolatban. Megállapítható, hogy Beadványozó kizárólag egy sajtótermékben megjelent cikk alapján kívánja jogsértés elkövetésének tényét bizonyítani. A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a Beadványozó további bizonyítékot nem csatolt az önkormányzat döntésével kapcsolatban, így a döntés pontos időpontját vagy annak tartalmát sem tudja a Bizottság megvizsgálni.

 

Beadványozó kérelmének második felében a www.444.hu oldalon megjelent internetes cikkre és a www.mandiner.hu oldalon megjelent két internetes cikkre alapítja a Budapest VIII. kerületi önkormányzat tevékenységével kapcsolatos kifogását. A kifogás további cikkeket is megjelölt bizonyítékként, melyek közül az egyik a Nemzeti Választási Bizottság korábbi döntéséről adott hírt, egy másik a Beadványozó korábban benyújtott és elbírált kifogásához kapcsolódik, míg a megjelölt utolsó cikk Magyarország Kormányának népszavazási kampányával kapcsolatosan jelent meg.

A Ve. 43. § (5) bekezdése szerint a választási bizottság a bizonyítékokat egyenként és összességükben értékeli, és az ezen alapuló meggyőződése szerint állapítja meg a tényállást. A Ve. 218. § (1) bekezdése kimondja, hogy a választási bizottság a kifogásról a rendelkezésére álló adatok alapján dönt.

A Bizottság megállapítja, hogy Beadványozó az önkormányzat tevékenységének jogszerűségét kifogásolja, mely vonatkozásában sem az elkövetés pontos időpontját sem annak pontos helyét nem jelöli meg. Kizárólag sajtótermékek által megírt hírek és cikkek alapján kívánja jogsértés elkövetését bizonyítani. A Beadványozó által bizonyítékként megjelölt www.mandiner.hu oldalon 2016. szeptember 16-án megjelent cikk, egy korábban megjelent forrásra, a Józsefváros Újság 2016. szeptember 14-én megjelent számára hivatkozik. A www.mandiner.hu 2016. szeptember 19-i cikke biciklis plakátokról ír, de ezzel kapcsolatban sem jelölte meg Beadványozó a pontos helyszínt, sem az időpontot. A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a www.444.hu megjelent cikkhez tartozó fényképfelvétel alapján sem lehet megállapítani sem a tevékenység helyét vagy idejét, erre a cikk sem utal, mivel az kizárólag annak tényét rögzíti, hogy Józsefváros polgármestere kocsikkal folytat kampányt a kerületben.

 

Az Nsztv. 79. § (1) bekezdése az országos népszavazási eljárásban a jogorvoslat benyújtására és elbírálására öt napos jogvesztő határidőt állapít meg.

A Nemzeti Választási Bizottság rögzíti, hogy Beadványozó által megjelölt internetes sajtótermékekben megjelent sajtóhírek és cikkek nem alkalmasak arra, hogy a Beadványozó által jogsértőnek tartott tevékenységek elkövetésének idejét, helyét megállapítsa vagy a kifogásolt önkormányzati határozat tartalmát megvizsgálja. A Bizottságnak nincs lehetősége annak megállapítására sem a Beadványozó által megjelölt cikkek és hírek alapján, hogy a kifogás benyújtása során Beadványozó megtartotta-e az Nsztv. 79. § (1) bekezdésében rögzített öt napos eljárási határidőt.

 

A Nemzeti Választási Bizottság jelen üggyel kapcsolatban hivatkozik a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 2. § (2) bekezdésére, mely az Alaptörvényben deklarált önkormányzáshoz való jogot bontja ki. Az Mötv. hivatkozott rendelkezése rögzíti, hogy a helyi önkormányzás a helyi közügyekben demokratikus módon, széles körű nyilvánosságot teremtve kifejezi és megvalósítja a helyi közakaratot. A választópolgárok az önkormányzáshoz való közösségi jogaikat az Mötv. 3. § (4) bekezdése szerint választott képviselőik útján és a helyi népszavazáson történő részvételükkel gyakorolják.

 

A Nemzeti Választási Bizottság hangsúlyozza továbbá, hogy Ve. 145. § (2) bekezdésének második mondata kizárólag az önkormányzati hatóság elhelyezésére szolgáló épületben tiltja meg választási kampánytevékenység folytatását és választási gyűlés megtartását.

A fentiekre tekintettel a Nemzeti Választási Bizottság a kifogását a Ve. 220. §-a alapján elutasította.

A Nemzeti Választási Bizottság jelen ügy kapcsán indokoltnak tartja rögzíteni arra vonatkozó véleményét, hogy nem sérti az Nsztv. illetve a Ve. szabályait az, ha az Alaptörvény XXIII. cikk (7) bekezdése szerinti, a szavazásban való részvételi jog gyakorlására történik felhívás, ahogyan a szavazásról való tájékoztatás sem, amennyiben az megfelel a hatályos jogszabályoknak. Az országos népszavazás kapcsán a szavazásra való felhívás értelemszerűen az Alaptörvényben biztosított joggyakorlásra való felhívást jelent, nem pedig a népszavazási kérdésre adható valamelyik válaszra történő voksolásra való felhívást.

III.

A határozat az Alaptörvény XXIII. cikkén, a Ve. 43. §-án, a 218. §-án, a 220. §-án, az Nsztv. 1. § (1) bekezdésén, 79. §-án, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, 223. § (1) bekezdésén, 224. § (1) és (5) bekezdésein, az Nsztv. 79. § (1) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, 43. § (7) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2016. szeptember 23.

 

 

                                                                     Prof. Dr. Patyi András

                                                              a Nemzeti Választási Bizottság

                                                                                  elnöke