86/2022. NVB határozat - a Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata által az országgyűlési képviselők 2022. évi általános választásán állított nemzetiségi lista nyilvántartásba vételének tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság

86/2022. számú határozata

                                                                                                                                                  

A Nemzeti Választási Bizottság a Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata (1054 Budapest, Vécsey utca 5.) által az országgyűlési képviselők 2022. évi általános választásán állított nemzetiségi lista nyilvántartásba vételének tárgyában - 6 igen és 0 nem szavazattal - meghozta a következő

határozatot:

 

A Nemzeti Választási Bizottság a Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata által – az országgyűlési képviselők 2022. évi általános választásán – állított nemzetiségi listát 3 fő jelölttel nyilvántartásba veszi.

 

A Nemzeti Választási Bizottság a nemzetiségi listán szereplő jelölteket és sorrendjüket a Magyarországi Görögök Országos Önkormányzatának 10/2022. (I. 31.) számú közgyűlési határozatától eltérően, jelen határozat mellékletében foglaltak szerint állapítja meg.

A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata az országgyűlési képviselők 2022. évi általános választásán állított nemzetiségi lista alapján a központi költségvetésből támogatásra jogosult. A támogatás összege az országgyűlési képviselők választása kampányköltségeinek átláthatóvá tételéről szóló 2013. évi LXXXVII. törvény 4. §-ában foglaltak szerint kerül meghatározásra.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2022. február 26-án 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

[A nyilvántartásba vétel törvényi követelményeinek való megfelelés]

 1. A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata mint jelölő szervezet az országgyűlési képviselők 2022. évi általános választásán állított nemzetiségi listáját 2022. február 22-én 4 fő jelölttel bejelentette.
 2. A bejelentés alkalmával csatolta a Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata közgyűlésének 10/2022. (I.31.) számú határozatát, amelyben a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Njtv.) 117/A. § (1) bekezdése alapján döntött a nemzetiségi lista állításáról, valamint a határozatban megjelölt 4 jelölt közül 3 jelöltnek - az országgyűlési képviselők általános választásán és az azzal közös eljárásban lebonyolított országos népszavazáson a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól, a választási és népszavazási eredmény országosan összesített adatai körének megállapításáról, a fővárosi és megyei kormányhivatal választásokkal összefüggő informatikai feladatai ellátásának részletes szabályairól, valamint a közös eljárásban használandó nyomtatványokról szóló 3/2022. (I. 11.) IM rendelet 18. számú melléklete (a továbbiakban: SZ lap) szerinti - személyi lapját.
 3. A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata közgyűlésének 10/2022. (I. 31.) számú határozata ellen – Budapest Főváros Kormányhivatalának, az Njtv. 117/B. § (6) bekezdése szerinti, 2022. február 22. napján kelt, BP/2800/00276-4/2022. iktatószámú értesítése alapján – egy jogorvoslati kérelmet nyújtottak be, amelyet a Fővárosi Törvényszék 2022. február 9-i keltezésű 103.Kpk. 750.052/2022/7. számú végzésében érdemi vizsgálat nélkül utasított el.
 4. Az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény (a továbbiakban: Vjt.) 7. §-a szerint az országgyűlési képviselők általános választásán országos lista pártlistaként vagy nemzetiségi listaként állítható. A Vjt. 9. § (1) és (2) bekezdése alapján az országos nemzetiségi önkormányzat nemzetiségi listát állíthat. A nemzetiségi lista állításához a névjegyzékben nemzetiségi választópolgárként szereplő választópolgárok legalább egy százalékának ajánlása, de legfeljebb ezerötszáz ajánlás szükséges. A Vjt. 9 § (4) bekezdése alapján, a nemzetiségi listán legalább három jelöltnek kell szerepelnie.
 5. A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 253. § (1) és (2) bekezdése alapján a nemzetiségi listát a szavazást megelőző harminchatodik napig, azaz jelen választási eljárásban 2022. február 26-án 16.00 óráig lehet bejelenteni. Az országos listát a Nemzeti Választási Bizottság veszi nyilvántartásba legkésőbb a bejelentését követő második napon.
 6. A Ve. 255. § (1) és (2) bekezdése szerint a központi névjegyzékben az országgyűlési képviselők választására is kiterjedő hatállyal nemzetiségi választópolgárként szereplő választópolgár ajánlhat nemzetiségi listát. A névjegyzékben a nemzetiség választópolgáraként szereplő választópolgárok számának megállapításakor a nemzetiségi választópolgárként a szavazást megelőző ötvenedik napon a központi névjegyzékben az országgyűlési képviselők választására is kiterjedő hatállyal nemzetiségi választópolgárként szereplő választópolgárokat kell figyelembe venni.
 7. A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a központi névjegyzékben 2022. február 12-én az országgyűlési képviselők választására is kiterjedő hatállyal 403 fő szerepelt görög nemzetiségi választópolgárként, ezért a Vjt. 9. § (2) bekezdése alapján, a görög nemzetiségi lista állításához legalább 5 érvényes ajánlás szükséges.
 8. A Ve. 127. § (2) és (3) bekezdése, valamint a 255. § (1) bekezdése alapján az ajánlások tételes ellenőrzését nem kell tovább folytatni, ha bizonyossá válik, hogy az érvényes ajánlások száma eléri a listaállításhoz szükséges számot. Az ajánlások ellenőrzését a Nemzeti Választási Iroda elvégezte és annak eredményéről tájékoztatta a Nemzeti Választási Bizottságot.
 9. Az ellenőrzés eredménye alapján a Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata által benyújtott ajánlóíveken szereplő érvényes ajánlások száma eléri a nemzetiségi lista állításához szükséges számot.
 10. A Vjt. 9. § (3) bekezdése alapján, a nemzetiségi listán a névjegyzékben az adott nemzetiség választópolgáraként szereplő választópolgár lehet jelölt. A jogalkotó az aktív és a passzív választójog gyakorlásának feltételévé szabta a nemzetiségi névjegyzékbe vételt, amelyet a magyarországi lakóhellyel rendelkező magyar állampolgárok kérhetik. A Ve. 86. § c) pontja szerint a nemzetiségi választópolgárként történő nyilvántartás iránti kérelemnek tartalmaznia kell annak megjelölését is, hogy nemzetiségi választópolgárként történő névjegyzékbe vételét a választópolgár az országgyűlési képviselők választására kiterjedően kéri-e. Ezen jognyilatkozat megtétele alapján gyakorolható az aktív és passzív választójog, vagyis e feltétel teljesülése esetén szerepelhet az adott személy nemzetisége listáján jelöltként, és lesz jogosult a Ve. 255. § (1) bekezdése alapján a nemzetiségi lista ajánlására.
 11. A Ve. 130. § (1) és (2) bekezdése alapján, a listán szereplő jelöltek sorrendjét a lista bejelentése után nem lehet módosítani. Ha valamelyik jelölt a listáról kiesett, helyére a listán soron következő jelölt lép. A bejelentett listára új jelölt nem jelenthető be.
 12. A Ve. 133. § (1) és (2) bekezdése értelmében a választási iroda a bejelentett jelölt adatait a központi névjegyzékben ellenőrzi. A választási bizottság visszautasítja a jelölt, illetve a lista nyilvántartásba vételét, ha bejelentése a törvényes feltételeknek nem felel meg.
 13. A Nemzeti Választási Iroda elvégezte a nemzetiségi listán szereplő jelöltek adatainak ellenőrzését. Az ellenőrzés során megállapítást nyert, hogy a nemzetiségi lista 3. sorszáma alatt megjelölt Fokasz Nikosz nemzetiségi választópolgárként történő névjegyzékbe vételét az országgyűlési képviselők választására is kiterjedően nem kérte, így a Vjt. 9. § (3) bekezdése szerinti passzív választójoggal, azaz a nemzetiségi listán való jelöltség jogával nem rendelkezik.
 14. A Ve. 129. §-ának (1) bekezdése alapján a lista bejelentésének tartalmaznia kell a listán állított valamennyi jelölt nevét, személyi azonosítóját – ennek hiányában a személyazonosságát igazoló hatósági igazolványának számát -, lakcímét, valamint nyilatkozatát arról, hogy
 1. a jelölést elfogadja,
 2. nincs olyan tisztsége, amely összeférhetetlen a képviselői megbízatással, illetve megválasztása esetén az összeférhetetlenséget megszünteti,
 3. az országgyűlési képviselők választása kampányköltségeinek átláthatóvá tételéről szóló törvény szerinti párttámogatás visszafizetésére a tartozás párttól való behajthatatlansága esetére kötelezettséget vállal.
 1. A Ve. 129. § (1) bekezdése szerinti jognyilatkozatokat a listás jelölt az SZ lapon teszi meg, amelyet a lista bejelentéséhez csatolni kell.
 2. A Bizottság másodsorban azt is megállapítja, hogy a nemzetiségi lista 3. sorszáma alatt megjelölt Fokasz Nikosz SZ lapja sem került benyújtásra a lista bejelentésekor, ezért a nemzetiségi lista 3. sorszám alatt szereplő jelöltjének bejelentése nem felel meg a Ve. 129. § (1) bekezdésében foglalt és az IM rendelet szerinti formai feltételeknek sem.
 3. A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata által – a 10/2022. (I. 31.) számú közgyűlési határozattal – bejelentett nemzetiségi lista 3. sorszáma alatti jelöltjének bejelentése a törvényes feltételeknek nem felel meg, mivel az a Vjt. 9. § (3) bekezdésébe, a Ve. 129. § (1) bekezdésébe és az IM rendelet 22. § (1) bekezdés i) pontjába ütközik. Ebből kifolyólag a Nemzeti Választási Bizottság a lista 3. helyén szereplő jelölt nyilvántartásba vételét visszautasítja. A kiesett jelölt helyére a listán soron következő lép.
 4. A Ve. 133. § (3) bekezdése alapján, ha a listán szereplő jelölt nem vehető nyilvántartásba, de a lista egyebekben a törvényi feltételeknek megfelel, a választási bizottság a listát az érintett jelölt mellőzésével veszi nyilvántartásba.
 5. Mindezekre figyelemmel a Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata nemzetiségi listájának bejelentése egyebekben megfelel a jogszabályi feltételeknek, ezért azt a Nemzeti Választási Bizottság a 10/2022. (I. 31.) számú közgyűlési határozat szerinti 3. sorszámú jelölt mellőzésével veszi nyilvántartásba.

II.

[A központi költségvetési támogatásra való jogosultság feltételei]

 1. Az országgyűlési képviselők választása kampányköltségeinek átláthatóvá tételéről szóló 2013. évi LXXXVII. törvény (a továbbiakban: Kktv.) 4 § (1) bekezdése alapján az országgyűlési képviselők általános választásán nemzetiségi listát állító országos nemzetiségi önkormányzatok együttesen a központi költségvetésből az 5. § szerinti összeg 30%-ával megegyező összegű támogatásra jogosultak.
 2. A Kktv. 4. § (2) bekezdése alapján az (1) bekezdés szerinti támogatásból az egyes, nemzetiségi listát állító országos nemzetiségi önkormányzatnak járó összeget a Nemzeti Választási Bizottság a választási eljárásról szóló törvényben az országos lista bejelentésére meghatározott határidő letelte után, valamennyi bejelentett nemzetiségi lista nyilvántartásba-vétele tárgyában hozott határozat jogerőre emelkedését követően haladéktalanul, a Kktv. 1. mellékletben meghatározott eljárás szerint határozza meg, és erről a Nemzeti Választási Iroda útján értesíti a kincstárt.

III.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

 1.  A határozat a Vjt. 7. §-án, a 9. § (1), (2), (3) és (4) bekezdésén, a Kktv. 4. §-án, a Ve. 86. § c) pontján, 127. § (2) és (3) bekezdésén, a 129. § (1) bekezdésén, a 130. § (1) és (2) bekezdésén, 132. §-án, 133. § (1), (2) és (3) bekezdésén, a 253. § (1) és (2) bekezdésén, a 255. § (1) és (2) bekezdésén, az IM rendeleten, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1), (2) és (5) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2022. február 23.

 

 

                                                                                              Dr. Bozsóki Éva

                                                                                a Nemzeti Választási Bizottság

                                                                                              elnökhelyettese