859/2018. NVB határozat - a Magyar Szocialista Párt és a Párbeszéd Magyarországért Párt által benyújtott fellebbezés tárgyában

A Nemzeti Választási Bizottság

859/2018. számú határozata

 

A Nemzeti Választási Bizottság a Magyar Szocialista Párt (1073 Budapest, Erzsébet körút 40-42. fszt/I-1., képviseli: Tóbiás József) és a Párbeszéd Magyarországért Párt (1061 Budapest, Paulay Ede utca 50. II. em., képviseli: Karácsony Gergely Szilveszter; a továbbiakban együtt: Beadványozó) által benyújtott fellebbezés tárgyában – 14 igen és 4 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság a Hajdú-Bihar Megyei 05. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság 72/2018. (IV.14.) számú határozatát helybenhagyja.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2018. április 22-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

[Az első fokon eljárt választási bizottság döntése és a fellebbezés tartalma]

 1. A Hajdú-Bihar Megyei 0          5. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (a továbbiakban: OEVB) 72/2018. (IV.14.) számú határozatában megállapította, hogy a választókerületben a választás eredményes volt és a megválasztott egyéni képviselő Bodó Sándor, a FIDESZ–KDNP jelöltje 23.444 érvényes szavazattal.

[A fellebbezés tartalma]

 1. Beadványozó a határozat ellen 2018. április 17-én 15 óra 37 perckor fellebbezést nyújtott be a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 221. § (1) bekezdése és a 241. § (1) bekezdésére figyelemmel. Rögzítette, hogy a támadott határozat a Ve. 241. § (2) bekezdés a) pontjára tekintettel törvénysértő.
 2. A jogsértés indokaként egyrészt a Hajdú-Bihar Megyei 05. számú OEVB tevékenységét jelölte meg több szempontból is. Beadványában bizonyítékként megjelölte - link formájában - Hajdúszoboszló város honlapját, mellyel kapcsolatban előadta, hogy az utolsó közzétett OEVB határozat 55/2018. (III. 08.) számmal található.
 3. Tekintettel arra, hogy a honlapon nem volt elérhető a fellebbezésében kifogásolt 72/2018. (IV.14.) számú határozat, azt az „NVI közbenjárásával” sikerült csak megkapniuk 2018. április 17-én 15 óra 18 perckor.
 4. Előadta továbbá, hogy a határozat címében a keltezés sem volt pontos, tekintettel arra, hogy a 2018. április 14-én hozott határozat címében 2018. március 12-i dátum szerepel. Véleménye szerint az „OEVB és OEVI szakmai alkalmatlansága” következtében „a Ve. szándékos és tömeges megsértésére került sor”. Állítása szerint „az OEVB legalább az utolsó 17 határozatát nem tette közzé a honlapján”. Beadványozó kifogásolta továbbá, hogy a határozat nem jelöli meg a fellebbezés e-mail címét és a benyújtás pontos határidejét sem.
 5. Mindezekre tekintettel kéri a jogsértés megállapítását és a „szükséges intézkedések megtételét” az NVI részéről.
 6. A jogsértés második indokaként idézte a választási irodák egyes feladatait rögzítő, a Ve. 75. § (1) bekezdése d), g) pont, f), valamint i) pontját. Előadta, hogy a Ve. X-XI. Fejezeteiben foglaltak értelmében a szavazáshoz és annak eredményének a megállapításhoz a törvény szigorú követelményeket állít, amelynek végén a választási bizottság megállapítja a választás eredményét. Amennyiben a Ve. hivatkozott fejezeteiben szabályozott eljárás esetében akár csak felmerül annak a lehetősége, hogy a választási eredmény nem feltétlenül tükrözi a valóságot, a választási eljárásban alkalmazandó alapelvek [Ve. 2. § (1) bekezdés a), b), e) és f) pontjai] sérül(het)nek.
 7. Előadta, hogy az egyéni választókerületi választási eredmény hitelt érdemlő pontossága alapvető, egyúttal az országgyűlési választás végeredményére is kihat. Rögzítette, hogy az, hogy a valasztas.hu oldal korábbi verziója nem elérhető, és a csökkentett adattartalmú honlap nem biztosítja a választási eljárás nyilvánosságát megfelelő mértékben és módon, sérti a választópolgárok választási eljárásban való tájékozódáshoz fűződő jogát. Álláspontja szerint a Nemzeti Választási Iroda elnöke nem tisztázta és nem alapozta meg a választási névjegyzékkel és a választási honlappal kapcsolatban felmerült informatikai problémákkal kapcsolatos álláspontját, és ezáltal kétség vetül az NVI Ve. 76. § (1) bekezdés c), f), g) pontjában előírt feladatai teljesítésével kapcsolatban. Megítélése szerint ez önmagában is sérti a választási eljárás egyik legfőbb alapelvét, a Ve. 2. § (1) bekezdés a) pontját, valamint a választási eljárás nyilvánosságát, a Ve. 2. § (2) bekezdését.
 8. Mindezek alapján kérte, hogy a Nemzeti Választási Bizottság a Ve. 231. § (5) bekezdés b) pontja alapján az OEVB határozatát változtassa meg úgy, hogy a Ve. 218. § (2) bekezdés c) pontja szerint az egyéni választókerületben az egyéni választókerületi szavazást megismételteti.

II.

[A Nemzeti Választási Bizottság döntése és jogi indokai]

 1. A fellebbezés nem megalapozott.
 2. A fellebbezés első része az OEVI különböző, választással kapcsolatos tevékenységeit kifogásolja. A Ve. 210. § (1) bekezdése értelmében a választási iroda tevékenységével kapcsolatos kifogás elbírálása annak az iroda mellett működő választási bizottságnak a hatáskörébe tartozik, melyre tekintettel Beadványozó által kifogásolt tevékenységek nem az NVB hatáskörébe tartoznak. Továbbá a sérelmezett tevékenység az OEVK eredményét megállapító OEVB döntéssel szembeni fellebbezésben nem támadható.
 3. Beadványozó kifogásolta továbbá, hogy a határozat címében a dátum helytelenül van feltüntetve, valamint az nem tartalmazza a jogorvoslat helyéről és idejéről szóló tájékoztatást. Az NVB megjegyzi, hogy a címben lévő dátum elírás nem befolyásolta az eredményt, illetve a honlapon már a kijavított változat szerepel. Továbbá a határozat eleget tesz a Ve. 46. § cb) pontjában foglaltaknak, tekintettel arra, hogy tartalmazza a jogorvoslat helyéről és idejéről szóló tájékoztatást egyaránt.
 4. Beadványozó másik érve az OEVB határozatával szemben, hogy valasztas.hu oldal korábbi verziója jelenleg nem elérhető, a csökkentett adattartalmú honlap pedig nem biztosítja megfelelően a választási eljárás nyilvánosságát és sérti a választópolgárok tájékoztatáshoz való jogát. Emellett rögzítette, hogy az NVI elnöke nem tisztázta a választási névjegyzékkel és a választási honlappal kapcsolatban felmerült informatikai problémákkal kapcsolatos álláspontját, ami sérti a Ve. 2. § (1) bekezdés a) pontját, valamint a Ve. 2. § (2) bekezdését. Emellett rögzítette, hogy az NVI elnöke nem tisztázta a választási névjegyzékkel és a választási honlappal kapcsolatban felmerült informatikai problémákkal kapcsolatos álláspontját, ami sérti a Ve. 2. § (1) bekezdés a) pontját, valamint a Ve. 2. § (2) bekezdését.
 5. A fenti érveléssel kapcsolatban is megállapítható, hogy Beadványozó nem fejtette ki, hogy a valasztas.hu oldal csökkentett adattartalommal való működése hogyan függ össze az SZSZB-k szavazóköri eredményt megállapító döntésével és az azon alapuló választókerületi eredménnyel. Nincs érvelés, illetve indokolás a fellebbezésben azzal kapcsolatban, hogy az SZSZB szavazatszámláló tevékenységére mégis milyen módon hatott az, hogy az NVI 2018. április 8-án átállt a választások hivatalos oldalának csökkentett üzemmódú változatára, amelynek indoka éppen az volt, hogy a részvételi és a választás előzetes eredményével kapcsolatos tájékoztató adatok iránti rendkívül magas érdeklődést zökkenőmentesen kiszolgálhassa. A fellebbezés nélkülözi az azzal kapcsolatos jogi okfejtést, hogy hogyan függ össze a választások hivatalos oldalán közölt információ az SZSZB-k szavazatszámláló tevékenységével, a kettő közötti ok-okozati kapcsolat hiányában azonban ebből az okból kifolyólag sem vizsgálható felül a választókerületi választás eredménye.
 6. Beadványozó fellebbezése nem tartalmaz tehát egyik megjelölt jogsértési ok tekintetében sem olyan konkrét jogsértést és olyan konkrét tényállítást, amely közvetlen összefüggést mutatna a Ve. 241. § (2) bekezdés a) pontjával. A Bizottság hivatkozva a Kúria Kvk.II.37.501/2014/2. számú döntésére, amelyben szintén egyéni választókerületi választás eredménye elleni jogorvoslat alapján történt az eljárás, rögzíti, hogy „az általánosságban megjelölt és kellően nem is valószínűsített jogsértés(ek) alapján nincs mód a kérelem szerinti döntés meghozatalára. Az elszigetelt, egyedi és más jellegű jogsértések esetleges igazolása sem vezethet oda, hogy az adott országgyűlési egyéni választókerületi választási eredmény megállapításának törvényességét kétségbe lehessen vonni közelebbről meg nem határozott jogsértésekre utalással”. A végzés rögzítette azt is, hogy: „Kúria álláspontja szerint az adott esetben a fellebbezőt nem az állított jogsértés bizonyítása, hanem kellő valószínűsítése terhelte, feltételezésekre a jogorvoslati kérelem nem alapulhat.”
 7. Beadványozó által kérelmezett, a Ve. 218. § (2) bekezdés c) pontja szerinti jogkövetkezmény alkalmazása (azaz a választási eljárás egészének vagy a jogorvoslattal érintett részének megsemmisítése és megismételtetése) alapvetően a kifogás alapján indult eljárásokban lehetséges, a választási eredményt megállapító OEVB döntést azonban ilyen, a kifogás elbírálását jelentő eljárás nem előzi meg. Ezt a fajta jogkövetkezményt a választási eredmény elleni jogorvoslat esetén maga a Ve. konkretizálja, amikor a szavazatok újraszámolásáról rendelkezik, hiszen ez a mozzanat maga a választási eljárás egy kiemelkedően fontos, és az eredmény-megállapítás alapjául szolgáló részének - a szavazatok megszámolásának -  a megismétlése.
 8. Mindezek alapján a Nemzeti Választási Bizottság a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.

III.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

 1. A határozat a Ve.75. § (1) bekezdés b) pontján, a 188-199. §-ain, 210. § (1) bekezdésén, a 241. §-án, 294. §-án, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1), (2) és (5) bekezdésén, a 231. § (5) bekezdés a) pontján, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2018. április 19.

 

                                                                                          Prof. Dr. Patyi András

                                                                                  a Nemzeti Választási Bizottság

                                                                                                       elnöke