852/2018. NVB határozat - a T. I. K. magánszemély által benyújtott fellebbezés tárgyában

A Nemzeti Választási Bizottság

852/2018. számú határozata

 

A Nemzeti Választási Bizottság a T. I. K. magánszemély (a továbbiakban: Beadványozó) által benyújtott fellebbezés tárgyában – 16 igen és 0 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság a Csongrád Megye 04. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság 44/2018. (IV. 14.) számú határozata ellen benyújtott fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2018. április 22-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

[Az első fokon eljárt választási bizottság döntése és a fellebbezés tartalma]

 1.  Csongrád megye 04. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (a továbbiakban: OEVB) 44/2018. (IV. 14.) számú határozatával megállapította, hogy a választókerületben a választás eredményes volt, a legtöbb érvényes szavazatot, 29.534-et Lázár János, a FIDESZ-Magyar Polgári Szövetség és a Kereszténydemokrata Néppárt jelöltje szerezte meg, így a megválasztott képviselő Lázár János lett.

[A fellebbezés tartalma]

 1. Beadványozó a határozat ellen 2018. április 17-én 16 óra 43 perckor fellebbezést nyújtott be az OEVB határozatával szemben.
 2. Fellebbezésében előadta, hogy az NVI honlapja nem teljesen megbízható. Rögzítette, hogy 2018.04.15-én a honlapon a Feldolgozás állása 100% volt, amiről képernyőmentést is csatolt, majd másnap ez 99,99%-os volt. Erről szintén csatolt képernyőmentést. Előadta, hogy a promenad.hu oldalon lévő információk szerint Lázár János 28.846 érvényes szavazatot kapott, ami a szavazatok 52,43%-a, 99,08 %-os feldolgozottságnál. A makohirado.hu oldala szerint azonban Lázár János a szavazatok 51,78%-át szerezte meg, ami 29.534 szavazat. Ezek miatt álláspontja szerint „zavaros és kérdéses az eredmény”.

II.

[A Nemzeti Választási Bizottság döntése és jogi indokai]

 1. A fellebbezés érdemi vizsgálatra nem alkalmas.
 2. A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 224. § (3) bekezdése szerint a fellebbezés kötelező tartalmi elemei az alábbiak:

- a fellebbezés 223. § (3) bekezdése szerinti jogalapja;

- a fellebbezés benyújtójának neve, lakcíme (székhelye) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címe;

- a fellebbezés benyújtójának személyi azonosítója, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusa és száma, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi száma.

 1. A Ve. 231. § (1) bekezdés d) pontja szerint érdemi vizsgálat nélkül kell elutasítani a fellebbezést, ha nem tartalmazza a 224. § (3) bekezdésében foglaltakat.
 2. A Ve. 241. § (2) bekezdése szerint a választási bizottságnak a választás eredményét megállapító döntése ellen

a) a szavazatszámláló bizottság szavazóköri eredményt megállapító döntésének törvénysértő voltára, vagy

b) a szavazóköri eredmények összesítésére és a választási eredmény megállapítására vonatkozó szabályok megsértésére

hivatkozással lehet fellebbezést benyújtani.

 1. A Nemzeti Választási Bizottság a fellebbezés vizsgálata alapján rögzíti, hogy az nem tartalmazza a fellebbezés a Ve. 241. § (2) bekezdése szerinti jogalapját, a tételes jogszabálysértésre való hivatkozást.
 2. A Bizottság a fellebbezésben foglaltakkal kapcsolatban megállapítja, hogy a jogszabálysértésre nem lehet általánosságban hivatkozni, hanem azt konkrétan meg kell jelölni a jogforrás, a szakaszszám és a bekezdés megjelölésével. [Kvk.II.37.323/2014/2., Kvk.II.37.257/2014/2. Kvk.III.37.258/2014/2., Kvk.III.37.259/2014/2., Kvk.II.37.309/2014/2. és Kvk.II.37.310/2014/2. számú végzések].
 3. A személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi XX. törvény 3. melléklete szerint a személyi azonosító tizenegy jegyű szám.
 4. Beadványozó fellebbezésében személyi azonosítóként egy 6 számjegyből és két betűből álló adatsort, személyi igazolványának számát adta meg, amely nem felel meg az előző bekezdésben írtaknak.
 5.  A Nemzeti Választási Bizottság a fellebbezés vizsgálata alapján rögzíti, hogy az nem tartalmazza a fellebbezés jogalapját, valamint Beadványozó személyi azonosítóját, amely miatt azt a Ve. 231. § (1) bekezdés d) pontja alapján érdemi vizsgálat nélkül utasította el.

III.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

 1. A határozat a Ve. 224. § (3) bekezdésén, 231. § (1) bekezdés d) pontján, 241. § (2) bekezdésén, az 1996. évi XX. törvény 3. mellékletén, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1), (2) és (5) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2018. április 19.

 

 

                                                                                         Prof. Dr. Patyi András

                                                                                a Nemzeti Választási Bizottság

                                                                                                       elnöke