851/2018. NVB határozat - a T. I. magánszemély által benyújtott fellebbezés tárgyában

A Nemzeti Választási Bizottság

851/2018. számú határozata

 

A Nemzeti Választási Bizottság a T. I. magánszemély (a továbbiakban: Beadványozó) által benyújtott fellebbezés tárgyában – 16 igen és 0 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 05. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság 78/2018. (IV. 14.) számú határozata ellen benyújtott fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2018. április 22-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

[Az első fokon eljárt választási bizottság döntése és a fellebbezés tartalma]

 1.  Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 05. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (a továbbiakban: OEVB) 78/2018. (IV. 14.) számú határozatával megállapította, hogy a választókerületben a választás eredményes volt, a legtöbb érvényes szavazatot, 23.544-et dr. Hörcsik Richárd, a FIDESZ-Magyar Polgári Szövetség és a Kereszténydemokrata Néppárt jelöltje szerezte meg, így a megválasztott képviselő dr. Hörcsik Richárd lett.

[A fellebbezés tartalma]

 1. Beadványozó a határozat ellen 2018. április 17-én 9 óra 31 perckor fellebbezést nyújtott be a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 241. § (2) bekezdés b) pontja alapján.
 2. Fellebbezésében előadta, 2018. április 8-án 18.45-kor észlelte, hogy a Nemzeti Választási Bizottság honlapján, a valasztas.hu oldalon nem tudta követni a hiteles adatokat az országgyűlési képviselőválasztásról, azokat nem tudta a korábbi eredményekkel összevetni. Megítélése szerint ezzel olyan adatkezelési hiba történt, ami sérti a Ve. 2. § (1) bekezdés a), c), e) és f) pontjait és a 202. §-át. Mindezek alapján kérte a Nemzeti Választási Bizottságot, hogy a Ve. 231. § (5) bekezdés b) pontja alapján, az adatok korrigálását követően változtassa meg az OEVB határozatot úgy, hogy a nagyszámú hiba és a gyanús esetek miatt semmisítse meg az eredményt és ismételt szavazást rendeljen el. Megjegyezte továbbá, hogy „a faluban” észlelte, hogy egy FIDESZ-es választópolgár próbálta meggyőzni az idős választópolgárokat, hogy a FIDESZ-re szavazzanak, „majd akinél elérte hogy a fideszre szavazzon azoknak pénzt adott”.

II.

[A Nemzeti Választási Bizottság döntése és jogi indokai]

 1. A fellebbezés érdemi vizsgálatra nem alkalmas.
 2. A Ve. 224. § (3) bekezdése szerint a fellebbezés kötelező tartalmi elemei az alábbiak:

- a fellebbezés 223. § (3) bekezdése szerinti jogalapja;

- a fellebbezés benyújtójának neve, lakcíme (székhelye) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címe;

- a fellebbezés benyújtójának személyi azonosítója, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusa és száma, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi száma.

 1. A Ve. 231. § (1) bekezdés d) pontja szerint érdemi vizsgálat nélkül kell elutasítani a fellebbezést, ha nem tartalmazza a 224. § (3) bekezdésében foglaltakat.
 2. A személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi XX. törvény 3. melléklete szerint a személyi azonosító tizenegy jegyű szám.
 3. Beadványozó fellebbezésében személyi azonosítóként egy 6 számjegyből és két betűből álló adatsort adott meg, amely nem felel meg az előző bekezdésben írtaknak.
 4.  A Nemzeti Választási Bizottság a fellebbezés vizsgálata alapján rögzíti, hogy az nem tartalmazza Beadványozó személyi azonosítóját. A Ve. 224. § (3) bekezdésében foglalt személyes adatok megadásának kötelezettségét annak érdekében írja elő a törvény, hogy a választási szervek ellenőrizhessék, hogy a fellebbezést az arra jogosult nyújtotta-e be. Ezek hiánya a fellebbezés érdemi vizsgálat nélküli elutasítását eredményezi.
 5. A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a fellebbezés nem tartalmazza a Beadványozó személyi azonosítóját, mely miatt azt a Ve. 231. § (1) bekezdés d) pontja alapján érdemi vizsgálat nélkül utasította el.

III.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

 1. A határozat a Ve. 224. § (3) bekezdésén, 231. § (1) bekezdés d) pontján, az 1996. évi XX. törvény 3. mellékletén, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1), (2) és (5) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2018. április 19.

 

 

                                                                                         Prof. Dr. Patyi András

                                                                                a Nemzeti Választási Bizottság

                                                                                                       elnöke