850/2018. NVB határozat - a dr. A. I. magánszemély által benyújtott fellebbezés tárgyában

A Nemzeti Választási Bizottság

850/2018. számú határozata

 

A Nemzeti Választási Bizottság a dr. A. I. magánszemély (a továbbiakban: Beadványozó) által benyújtott fellebbezés tárgyában – 16 igen és 0 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 05. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság 56/2018. (IV. 14.) számú határozata ellen benyújtott fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2018. április 22-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

[Az első fokon eljárt választási bizottság döntése és az azt megalapozó tényállás]

[1]           Dr. Takács Csaba, Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 05. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Iroda (a továbbiakban: OEVI) vezetője 2018. április 12-én 15.00 órakor kifogást nyújtott be, a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 208. §-a alapján. Ebben előadta, hogy dr. A I., a Jobbik Magyarországért Mozgalom egyéni képviselőjelöltjeként 2018. április 12-én kérte az OEVI-től a szavazóköri névjegyzéki adatok kiadását. Az OEVI 2018. március 14-én kiadta az adatokat. Az átadás-átvételi elismervényen rögzítésre került, hogy az adatszolgáltatás adatait legkésőbb 2018.04.08-án meg kell semmisíteni, amelyről készült jegyzőkönyvet a szavazást követő 3 napon belül át kell adni az OEVI-nek. Dr. A. I. a Ve. 155. § (2) bekezdésében írt kötelezettségét nem teljesítette határidőben, 2018. április 11-ig a megsemmisítési jegyzőkönyvet nem adta át az OEVI-nek, amely miatt jogszabálysértést követett el.

[2]          Az OEVB határozatában megállapította, hogy dr. A. I. megsértette a Ve. 155. § (2) bekezdését azzal, hogy határidőben nem adta át az OEVI-nek a szavazóköri névjegyzékből rendelkezésre bocsátott adatszolgáltatás adatainak megsemmisítéséről készült jegyzőkönyvet határidőben. A jogszabálysértés miatt 69.000 Ft bírság megfizetésére is kötelezte a jogsértőt.

[A fellebbezés tartalma]

[3]          Beadványozó a határozat ellen 2018. április 17-én 13 óra 30 perckor fellebbezést nyújtott be. Ehhez csatolta a szavazóköri névjegyzéki adatok megsemmisítéséről készített, 2018.04.08-i keltezésű jegyzőkönyvet, amellyel kapcsolatban rögzítette, hogy azt számos körülmény miatt elfelejtette eljuttatni az OEVI-nek. Rögzítette, hogy a jogsértés nem volt szándékos, azt figyelmetlenségből adódó mulasztás idézte elő.

[4]          Kérte, hogy mivel a bírság kiszabása csak lehetőség, azt engedje el az NVB vagy csökkentse jelentősen, a fennmaradó összeg tekintetében pedig részletfizetést kért.

II.

[A Nemzeti Választási Bizottság döntése és jogi indokai]

[5]          A fellebbezés érdemi vizsgálatra nem alkalmas.

[6]          A Ve. 224. § (3) bekezdése szerint a fellebbezés kötelező tartalmi elemei az alábbiak:

- a fellebbezés 223. § (3) bekezdése szerinti jogalapja;

- a fellebbezés benyújtójának neve, lakcíme (székhelye) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címe;

- a fellebbezés benyújtójának személyi azonosítója, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusa és száma, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi száma.

[7]          A Ve. 231. § (1) bekezdés d) pontja szerint érdemi vizsgálat nélkül kell elutasítani a fellebbezést, ha nem tartalmazza a 224. § (3) bekezdésében foglaltakat.

[8]          A személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi XX. törvény 3. melléklete szerint a személyi azonosító tizenegy jegyű szám.

[9]          Beadványozó fellebbezésében személyi azonosítóként egy 6 számjegyből és két betűből álló adatsort, személyi igazolványának számát adta meg, amely nem felel meg az előző bekezdésben írtaknak.

[10]        A Nemzeti Választási Bizottság a fellebbezés vizsgálata alapján rögzíti, hogy az nem tartalmazza Beadványozó személyi azonosítóját. A Ve. 224. § (3) bekezdésében foglalt személyes adatok megadásának kötelezettségét annak érdekében írja elő a törvény, hogy a választási szervek ellenőrizhessék, hogy a fellebbezést az arra jogosult nyújtotta-e be. Ezek hiánya a fellebbezés érdemi vizsgálat nélküli elutasítását eredményezi.

[11]       A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a fellebbezés nem tartalmazza a Beadványozó személyi azonosítóját, mely miatt azt a Ve. 231. § (1) bekezdés d) pontja alapján érdemi vizsgálat nélkül utasította el.

III.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

[12]       A határozat a Ve. 224. § (3) bekezdésén, 231. § (1) bekezdés d) pontján, az 1996. évi XX. törvény 3. mellékletén, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1), (2) és (5) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2018. április 19.

 

 

                                                                                         Prof. Dr. Patyi András

                                                                                a Nemzeti Választási Bizottság

                                                                                                       elnöke