85/2017. NVB határozat - Sebők Erzsébet képviselőjelölt és Tóth Józsefné képviselőjelölt által benyújtott fellebbezés tárgyában

A Nemzeti Választási Bizottság

   85/2017. számú határozata

 

A Nemzeti Választási Bizottság Sebők Erzsébet képviselőjelölt és Tóth Józsefné képviselőjelölt által benyújtott fellebbezés tárgyában – 7 igen és 0 nem szavazattal – meghozta a következő

 

  határozatot:

 

A Nemzeti Választási Bizottság a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Választási Bizottság 5/2017. (VI. 25.) számú határozatát megváltozatja és a kifogásokat érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

 

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben, vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2017. július 3-án 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.

 

Indokolás

I.

[1]         Sebők Erzsébet, Tóth Józsefné és Üveges Ferenc (a továbbiakban: Kifogástevők) 2017. június 22-én elektronikus úton azonos tartalommal kifogásokat nyújtottak be a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Választási Bizottsághoz (a továbbiakban: TVB). Kifogásukban előadták, hogy Szentistván településen 2017. június 19-én 18 óra 50 perckor, a helyi kábeltelevízióban Baranyi Katalin, Kiss Lajos és Barta Szilárd helyi önkormányzati képviselők Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 32. § (2) bekezdés k) pontja szerinti képviselői beszámolóinak közvetítésére került sor. Kifogástevők álláspontja szerint a képviselők által elmondottak bár tartalmaztak a képviselői munkájukkal kapcsolatos tájékoztatást, de az elmondottak összességében egyértelműen kampánycélt szolgáltak, mely alkalmas a választópolgárok befolyásolására.

[2]         Kifogástevők leírták, hogy valamennyi képviselőjelölt lehetőséget kap 2017. július 4-én a Művelődési Házban a bemutatkozásra, viszont azzal, hogy a három képviselő a beszámolóját a kitűzött időközi önkormányzati választás kampányidőszakára időzítette, ingyenes műsoridőhöz jutottak, megsértve ezzel az esélyegyenlőséget a jelöltek között. Ez különösen hátrányosan érinti azokat a képviselőjelölteket, akik első alkalommal indulnak a képviselői mandátumért. Kifogástevők megjegyezték, hogy a képviselőknek lett volna lehetőségük beszámolni a kampányidőszakot megelőzően is. Kifogástevők sérelmezték, hogy a három képviselő televíziós szereplésével több nyilvánosságot kapott a médiaszolgáltatón keresztül.

[3]         Kifogástevők kérték, hogy a három képviselőt a TVB tiltsa el annak a lehetőségétől, hogy 2017. július 4-én a szentistváni Művelődési Házban képviselőjelöltként bemutatkozhassanak, mert így lesz kiegyensúlyozott a médiaszolgáltató igénybevétele minden jelölt számára.

[4]         Kifogástevők szerint a képviselők magatartásukkal megsértették a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 2. § (1) bekezdés a) pontját a választás tisztaságának megóvása, a c) pontját az esélyegyenlőség a jelöltek és a jelölő szervezetek között, az e) pontját a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás, illetve az f) pontját választási eljárás nyilvánossága választási eljárási alapelvét.

[5]         Kifogástevők az elektronikus úton megküldött kifogásukhoz két mellékletet jelöltek meg: „A három képviselő beszámolója DVD-re írva.” és „A HVI vezetőjének levele a képviselők kábel televízióban történő kampány-jellegű bemutatkozásáról”. A TVB-hez egyik melléklet sem érkezett meg elektronikus úton.

II.

[6]         Dr. Pusztai-Csató Adrienn, Szentistván település polgármestere 2017. június 22-én 15 órakor megjelent a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Területi Választási Iroda (a továbbiakban: TVI) hivatali helyiségében és 1 példányban benyújtotta a három képviselő beszámolóját tartalmazó DVD lemezt. Előadta, hogy a három kifogástevő képviselőjelölt kifogása a TVB e-mail címére megküldésre került, azonban a kifogások mellékletében megjelölt DVD lemezt személyesen hozta, mert annak terjedelme nem engedte az elektronikus továbbítást. Elmondta továbbá, hogy az elektronikus úton való továbbítás elindításra került, azt azonban nem tudja, hogy megérkezett-e. Kérte, hogy az 1 példányban a TVI részére átadott DVD lemezt mindhárom kifogáshoz vegyék figyelembe. Mindezen túl benyújtotta 3 példányban a „Helyi Választási Iroda Vezetőjétől” kezdetű dokumentumot. Kérte, hogy a három kifogás mellé egy-egy példányban ezt is helyezze el a TVI, mert a kifogásokhoz elektronikus úton nem került megküldésre.

III.

[7]         A TVB eljárásában – a Ve. 217. § (1) bekezdése alapján – elrendelte a kifogások egyesítését és az 5/2017. (VI. 25.) számú határozatával azokat elutasította az alábbiak szerint.

[8]         A TVB a kifogásokat a Ve. 151. § (1) bekezdésében rögzítettek alapján a médiaszolgáltatóval szemben benyújtott jogorvoslatnak minősítette.

[9]         A TVB a rendelkezésére álló DVD lemez megtekintése alapján megállapította, hogy a képviselőjelöltek beszámolója az elmúlt évek munkájáról szól, értékeléseket tartalmaz. A TVB határozatában kiemelte, hogy bizonyítékként a dr. Pusztai-Csató Adrienn, Szentistván település polgármestere által benyújtott DVD-n található videóanyagot és a Helyi Választási Iroda vezetőjének tájékoztató levelét értékelte.

[10]      A TVB a volt képviselők és egyben nyilvántartásba vett képviselőjelöltek által elmondott beszámolóban elhangzottak és az eset körülményeinek mérlegelése alapján megállapította, hogy a kifogásolt képviselői beszámolók nem alapozzák meg a Ve. 2. § (1) bekezdés a), c), e) és f) pontjainak sérelmét. A TVB álláspontja szerint az önkormányzat és a polgármester működésére vonatkozó észrevételek megfogalmazása nem sérti a Ve. alapelveit.

[11]      A TVB azt a kifogástevői indítványt sem találta megalapozottnak, hogy tiltsa el a három képviselőjelöltet a Művelődési Házban megtartott bemutatkozási lehetőségtől, így mindezek alapján a TVB a kifogásokat elutasította.

IV.

[12]      Sebők Erzsébet és Tóth Józsefné képviselőjelöltek (a továbbiakban: Fellebbezők) 2017. június 28-án fellebbezést nyújtottak be a TVB határozata ellen. Fellebbezők előadták, hogy álláspontjuk szerint a TVB az ügy tényállását megértette, de nem ismerte fel a jogsértés súlyosságát és a mérlegelési jogkörben nem hozott jogilag elfogadható döntést.

[13]      Fellebbezők részletesen leírták a három képviselő beszámolójában elhangzott kijelentéseket és kifejtették, hogy álláspontjuk szerint a televízióban biztosított időkeretet a képviselőjelöltek arra használták fel, hogy kampánytevékenységet folytassanak.

[14]      Álláspontjuk szerint a TVB határozata nem fejti ki jogilag megfelelően, hogy miért nem sérti az esélyegyenlőséghez való jogot az általuk kifogásolt magatartás, mivel önmagában az a tény, hogy a jelölteknek lesz lehetőségük a bemutatkozásra, nem támasztja alá a TVB jogi álláspontját. Fellebbezők megítélése szerint a TVB mérlegelési jogkörben hozott határozata nem megfelelő, mert alapelvi szintű jogsértés történt.

[15]      Fellebbezők kérték a Nemzeti Választási Bizottságot, hogy állapítsa meg, hogy Baranyi Katalin, Kiss Lajos és Barta Szilárd képviselőjelöltek megsértették a Ve. 2. § (1) bekezdésének a), c) és e) pontjait, kérték megfelelő szankció alkalmazását, valamint azt, hogy a bizottság adjon lehetőséget dr. Pusztai-Csató Adrienn polgármesterjelölt részére, hogy a kábeltelevízióban reagálhasson az álláspontjuk szerint a választópolgárokat félrevezető tájékoztatásokra.

[16]      A fellebbezés mellékleteként becsatolásra került: 1. számon Dobó Anita képviselő és R. A. nyilatkozata, 2. számon képviselőtestületi ülés jegyzőkönyv részlete, 3. számon jegyzői nyilatkozatok és pályázati kiírások, 4. számon az önkormányzati dolgozók nyilatkozata, 5. számon köztisztviselő feljegyzése, 6. számon jegyzői nyilatkozat, 7. számon Bethlen Gábor Alap pályázati anyagai, 8. számon képviselőtestületi ülés jegyzőkönyv részlete, 9. számon Baranyi Katalin képviselői beszámolójának leirata, 10. számon Kiss Lajos képviselői beszámolójának leirata, 11. számon Barta Szilárd képviselői beszámolójának leirata, 12. számon cégigazolás.

[17]      2017. június 28-án a Nemzeti Választási Bizottságot Barta Szilárd képviselő, illetve az időközi választás egyik képviselőjelöltje elektronikus levélben tájékozatta, hogy az általa képviselőként üzemeltetett blogon megtalálható a 2017. évi beszámolója, és felhívta a Bizottság figyelmét arra, hogy amennyiben azt választási kampánytevékenységnek minősítené, vegye figyelembe a 2016-os beszámolóját is, amely még az időközi választás kitűzése előtt született. Álláspontja szerint az sokkal „erősebb”.

V.

[18]      A fellebbezés nem alapos.

[19]      A Nemzeti Választási Bizottság a Ve. 231. § (4) bekezdése alapján a fellebbezés alapján a sérelmezett határozatot, valamint az azt megelőző eljárást vizsgálja.

[20]      A Nemzeti Választási Bizottság elsőként megállapítja, hogy a TVB tévesen minősítette a benyújtott kifogásokat a Ve. 151. § (1) bekezdése alapján a médiaszolgáltató elleni jogorvoslatnak. Egyértelműen megállapítható ugyanis, hogy Kifogástevők nem a helyi médiaszolgáltató kampányban való tevékenységét kifogásolták, hanem három képviselőnek, akik egyben a 2017. július 9-re kitűzött időközi választáson nyilvántartásba vett képviselőjelöltek is, a helyi televízióban elhangzott kijelentéseinek tartalmát sérelmezték.

[21]      A rendelkezésre álló nyilatkozatokból továbbá az a következtetés vonható le, hogy a műsorszolgáltató nem a választáshoz, hanem a képviselői közfeladat ellátásához biztosította a megjelenési lehetőséget, a műsor tartalmát nem szerkesztette, és a beszámolók időpontja nem a műsorszolgáltató, hanem a képviselők döntésén alapult.

[22]      A Nemzeti Választási Bizottság rögzíti, hogy a fentiekből az következik, hogy a Sebők Erzsébet, Tóth Józsefné és Üveges Ferenc által 2017. június 22-én benyújtott kifogások elbírálására a Ve. 307/P. § (1) bekezdése értelmében a helyi választási bizottság rendelkezett hatáskörrel. Mivel a helyi választási bizottság jogosult dönteni minden olyan kifogásról, amely kifejezetten az egyéni listás, az egyéni választókerületi vagy a polgármester-választáshoz kapcsolódik.

[23]      A Nemzeti Választási Bizottság hangsúlyozni kívánja, hogy a TVB akkor járt volna el helyesen a benyújtott kifogásokkal összefüggésben, ha azokat a Ve. 213. § (1) bekezdésében rögzített hatáskörében eljárva áttette volna az elbírálására hatáskörrel és illetékességgel rendelkező helyi választási bizottsághoz.

[24]      A Nemzeti Választási Bizottság a TVB határozatával összefüggésben az alábbiakat állapítja meg.

[25]      A kifogás benyújtásának szabályait a Ve. 208-212. §-ai, az elbírálásra vonatkozókat a 214-220. §-ai tartalmazzák. A Ve. 212. § (2) bekezdése tartalmazza a kifogás kötelező tartalmi elemeit, amelyek megléte az érdemi elbírálás feltétele. E jogszabályhely szerint a kifogásnak tartalmaznia kell többek között a jogszabálysértés bizonyítékait. Mivel a kifogás tartalma szerint nem a Ve. 151. § (1) bekezdés alapján médiaszolgáltató ellen benyújtott jogorvoslati kérelem, az erre vonatkozó eltérő szabályok az eljárásban nem alkalmazhatók.

[26]      A Ve. 212. § (2) bekezdése úgy fogalmaz, hogy a kifogásnak tartalmaznia kell:

a) a jogszabálysértés megjelölését,

b) a jogszabálysértés bizonyítékait,

c) a kifogás benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér - postai értesítési címét,

d) a kifogás benyújtójának személyi azonosítóját.

 

[27]      A Ve. 215. § c) pontja értelmében a kifogást érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha

a) nem a 208. § szerinti jogosult nyújtotta be,

b) elkésett,

c) nem tartalmazza a 212. § (2) bekezdésében foglaltakat vagy

d) annak elbírálása nem tartozik egyik választási bizottság hatáskörébe sem.

[28]      A Nemzeti Választási Bizottság Titkársága a fellebbezés felterjesztését követően megkereste a TVI vezetőjét a kifogások mellékleteként megjelölt bizonyítékok benyújtásával kapcsolatban.

[29]      A TVI vezető nyilatkozta szerint sem a TVB-hez, sem a TVI-hez nem érkezett olyan irat, amely azt bizonyítaná, hogy a kifogásokat benyújtók – a kifogásuk mellékleteként megjelölt – DVD tartalmát elektronikus úton megkísérelték volna megküldeni. A DVD lemez tartalmának elektronikus úton történő továbbításának megkísérléséről dr. Pusztai-Csató Adrienn tett említést a TVI munkatársának akkor, amikor személyesen átadta a DVD lemezt.

[30]       A fentiek alapján megállapítható, hogy Kifogástevők az általuk megjelölt jogsértések alátámasztására szolgáló bizonyítékot nem a kifogással egyidejűleg, hanem csak utólag és egy másik személy – dr. Pusztai-Csató Adrienn – személyes közreműködésével nyújtották be a TVB-hez.

[31]      A Nemzeti Választási Bizottság a 13/2016. számú, az 58/2015. számú és a 129/2016. számú határozatában követett következetes gyakorlatára utalva megállapítja, hogy a Ve. 212. § (2) bekezdése egyértelmű rendelkezést tartalmaz, mikor rögzíti, hogy „A kifogásnak tartalmaznia kell (...)”. A jogszabályhely nyelvtani és rendszertani értelmezésének az az álláspont felel meg, mely szerint a kifogásnak, mint jogorvoslati kérelemnek a benyújtására egy alkalommal van lehetőség, az egy egyszeri cselekmény. Az ilyen módon benyújtott kifogásnak kell tartalmaznia minden, a Ve. 212. § (2) bekezdésében előírt kötelező tartalmi elemet annak érdekében, hogy a kifogás érdemi elbírálásra alkalmas legyen.

[32]      A Kúria a 129/2016. NVB határozatot helybenhagyó Kvk.I.37.951/2016/3. számú végzésében egyértelműen kimondta, hogy a Ve. nem ad lehetőséget hiánypótlásra, a Ve. 43. § (1) bekezdése szerint a választási bizottság a rendelkezésre álló bizonyítékok alapján köteles a tényállás tisztázására, melynek szolgáltatása azonban a kérelmező feladata. Attól, hogy a Ve. nem szűkíti a felhasználható bizonyítékok körét, még nem jelenti, hogy a bizottság feladata lenne ezek felkutatása, esetleges tanúbizonyítás lefolytatása.

[33]      A Nemzeti Választási Bizottság rögzíti továbbá, hogy Kifogástevők a beadványokban nem jelölték meg a sérelmesnek tartott kijelentéseket vagy állításokat, így kizárólag az utólag benyújtott DVD-n megtalálható műsorszám szolgált annak bizonyítására. A Nemzeti Választási Bizottság és a Kúria joggyakorlata szerint a kifogás előterjesztése során – a választási eljárásban szabott rövid határidők és az eljárások sommás jellegéből adódóan – a jogszabálysértésre vonatkozó konkrét bizonyítékot a Ve. szabályaival összhangban a kifogástevőnek kell szolgáltatnia. Bizonyítékként értékelhető a releváns tények tekintetében szolgáltatott, illetve ezek megállapítása érdekében felhasználható, a Ve. 43. § (2) bekezdésében rögzített nyilatkozat, irat, tanúvallomás, tárgyi bizonyíték stb.

[34]      A Nemzeti Választási Bizottság hangsúlyozni kívánja, hogy mivel a jelen ügyben benyújtott kifogások nem minősülnek a médiaszolgáltató kampánytevékenységével összefüggő jogorvoslatnak, így a kérelmezőknek a kifogásolt műsorszámot a Ve. 212. § (2) bekezdése b) pontja alapján csatolniuk kellett volna.

[35]      A fentiekben kifejtettek alapján a Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy mivel a kifogások a benyújtás során nem tartalmazták a jogszabálysértés bizonyítékait, melyek a Ve. 212. § (2) bekezdés b) pontja szerint annak kötelező tartalmi eleme, ezért a Ve. 231. § (5) bekezdés b) pontjában foglalt jogkörében eljárva a Nemzeti Választási Bizottság a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Választási Bizottság 5/2017. (VI. 25.) számú határozatát megváltozatta és a kifogásokat érdemi vizsgálat nélkül elutasította.

VI.

[36]      A határozat a Ve. 43. § (2) bekezdésén, a 208-212. §-ain, a 231. § (5) bekezdés b) pontján, a 307/P. § (1) bekezdésén, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, 223. § (1) bekezdésén, 224. § (1)-(2) és (5) bekezdésein, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, 43. § (7) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2017. június 30.

 
 

                                                                     Prof. Dr. Patyi András

                                                              a Nemzeti Választási Bizottság

                                                                                  elnöke