843/2018. NVB határozat - a Magyar Kétfarkú Kutya Párt által benyújtott fellebbezés tárgyában

A Nemzeti Választási Bizottság

843/2018. számú határozata

 

A Nemzeti Választási Bizottság a Magyar Kétfarkú Kutya Párt [1115 Budapest, Thallóczy Lajos utca 26. mfszt. 1., képviseli: Kovács Gergely (a továbbiakban: Beadványozó)] által benyújtott fellebbezés tárgyában – 16 igen és 2 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság a fellebbezést elutasítja.

A Nemzeti Választási Bizottság a Ve. 242. § (1) bekezdése alapján megállapítja, hogy a Pest Megyei 02. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (a továbbiakban: OEVB) megsértette a választási eljárásról szóló 2013. évi XXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 44. § (1) bekezdését és a Ve. 294. § (2) bekezdését.

A törvénysértés megállapítása mellett a Nemzeti Választási Bizottság a Ve. 242. § (1) bekezdés b) pontja alapján gyakorolt hatáskörében a Pest Megyei 02. számú országgyűlési egyéni választókerület választási eredményét jelen határozat mellékletét képező, az OEVB által 2018. április 14. napján elfogadott, „JEGYZŐKÖNYV AZ EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLET VÁLASZTÁSI EREDMÉNYÉRŐL” című jegyzőkönyvben foglaltaknak megfelelően állapítja meg.

A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy Pest Megye 02. számú országgyűlési egyéni választókerületében a választás eredményes volt, a megválasztott képviselő Csenger-Zalán Zsolt, a FIDESZ-KDNP képviselőjelöltje 30.990 érvényes szavazattal.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2018. április 22-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

[A fellebbezés tartalma]

 1. Beadványozó 2018. április 17-én 15 óra 15 perckor nyújtotta be fellebbezését az OEVB 2018. április 14-én kelt, egyéni választókerületi választás eredményét megállapító jegyzőkönyvi döntése ellen a Ve. 221. § (1) bekezdése és 242. § (2) bekezdés a) pontja alapján.
 2. Fellebbezését tartalmilag korábbi, Biatorbágy település 002. sz. szavazókörével kapcsolatban beadott, jelenleg is folyamatban lévő jogorvoslati kérelmére alapozza. Előadta, hogy a pártlistás szavazólapok száma 24-gyel haladta meg a megjelent szavazók számát. Ez a szám nagyságrendileg közel van a nemzetiségi szavazók 32 fős létszámához. Ugyanakkor egyéni szavazólapból 25-tel kevesebb volt az urnában a szavazók számához képest.
 3. Okszerű következtetésnek véli, hogy 24 nemzetiségi szavazónak nem egy egyéni és egy nemzetiségi listás, hanem egy nemzetiségi listás és egy pártlistás szavazólapot adott a szavazatszámláló bizottság. Ezzel jelentősen megnőtt a pártlistára leadott érvénytelen szavazatok száma, illetve érdemi számú választópolgár nem szavazhatott egyéni jelöltre. A támadott határozat ezért sérti a választások tisztaságának Ve. 2. § (1) bekezdésében foglal alapelvét

II.

[A Nemzeti Választási Bizottság döntése a fellebbezésről és jogi indokai]

 1.  A fellebbezés érdemben nem vizsgálható
 2. A Ve. 221. § (2) bekezdése alapján nincs helye fellebbezésnek a jegyzőkönyvbe foglalt döntés, a másodfokon eljáró választási bizottság által hozott határozat, valamint a Nemzeti Választási Bizottság határozata ellen.
 3. Mivel Beadványozó jogorvoslati kérelmében formális határozatot megjelölni nem tudott, csak az OEVB jegyzőkönyvi döntését tudta felhívni támadott döntésként, a Ve. 221. § (2) bekezdése alapján a beadványt el kell utasítani.

[A Nemzeti Választási Bizottság döntése a választási szerv mulasztásával kapcsolatban]

 1. Beadványozó indítványa alapján a Nemzeti Választási Bizottság észlelte, hogy az egyéni választókerület eredményét megállapító döntés elmaradása miatt a Ve. 242. § (1) bekezdése szerinti, választási szerv hallgatása miatti eljárás lefolytatásának van helye.
 2. A Bizottság ennek során megvizsgálta az országgyűlési egyéni választókerületi választási eredmény megállapításával összefüggésben OEVB-t terhelő kötelezettségeket.
 3. A Ve. 200. §-a alapján a választási bizottság megállapítja a választás eredményét.
 4. A Ve. 202. § (1) bekezdése alapján a szavazóköri, valamint a választási eredményről jegyzőkönyvet kell készíteni.
 5. A Ve. 294. § (2) bekezdése alapján az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság a szavazóköri jegyzőkönyvek alapján, legkésőbb a szavazást követő hatodik napon megállapítja a választás egyéni választókerületi eredményét. Az országgyűlési egyéni választókerületi választási iroda a választás egyéni választókerületi eredményéről kiállított jegyzőkönyv egy példányát – annak jogerőre emelkedését követően haladéktalanul – a Nemzeti Választási Irodához juttatja el.
 6. A Ve. a választás eredménye elleni jogorvoslatok között a 241. § (2) bekezdésében úgy rendelkezik, a választási bizottságnak a választás eredményét megállapító döntése ellen

a) a szavazatszámláló bizottság szavazóköri eredményt megállapító döntésének törvénysértő voltára, vagy

b) a szavazóköri eredmények összesítésére és a választási eredmény megállapítására vonatkozó szabályok megsértésére

hivatkozással lehet fellebbezést benyújtani.

 1. A fentiek alapján a választás eredményének megállapítása és a jegyzőkönyv készítésére vonatkozó kötelezettség elkülönült kötelezettségek, az eredmény-megállapítás során mindkettőnek teljesülnie kell, a választás eredményével kapcsolatos döntés során a határozathozatal nem mellőzhető.
 2. Az OEVB figyelmen kívül hagyta a Ve. 22. „A választási bizottság döntése” alcímének rendelkezéseit. Ezen belül a Ve. 44. § (1) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a választási bizottság az ügy érdemében határozatot, az eljárás során felmerült minden egyéb kérdésben jegyzőkönyvbe foglalt döntést hoz. A választókerületi választási eredmény megállapítása, a győztes képviselő rögzítése az ügy érdemében történő döntésnek minősül, amelynek része az eredményről az országgyűlési képviselők választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól, a választási eredmény országosan összesített adatai körének megállapításáról, valamint a választási eljárásban használandó nyomtatványokról, valamint egyes választási tárgyú rendeletek módosításáról szóló 1/2018. (I. 3.) IM rendelet 28. melléklete szerint kiállított jegyzőkönyv is.
 3. Az IM rendelet szerinti jegyzőkönyv önmagában nem azonos az eredményhatározattal, az OEVB ülésén született jegyzőkönyvi döntésbe foglalt eredménymegállapítás pedig nem a megfelelő, Ve. által előírt határozati forma.
 4. A Ve. 296. § (2) bekezdése alapján a Nemzeti Választási Bizottság legkésőbb a szavazást követő tizenkilencedik napon, azaz 2018. április 27-én megállapítja a választás országos listás eredményét. A határidő teljesítéséhez szükséges az egyéni választókerületi eredmények megállapítása. A választási eljárás további késedelmének megakadályozása érdekében a Ve. 242. § (1) bekezdés b) pontja alapján a Nemzeti Választási Bizottság az elmulasztott döntés pótlásáról döntött.

III.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

 1. A határozat a Ve. 44. §-án, 200. §-án, 202. §-án, 241. §-án, 242. §-án, 294. §-án, 296. §-án, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1), (2) és (5) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

 

Budapest, 2018. április 19.

 

 

                                                                                         Prof. Dr. Patyi András

                                                                                a Nemzeti Választási Bizottság

                                                                                                       elnöke