842/2018. NVB határozat - a Magyar Kétfarkú Kutya Párt által benyújtott fellebbezés tárgyában

A Nemzeti Választási Bizottság

842/2018. számú határozata

 

A Nemzeti Választási Bizottság a Magyar Kétfarkú Kutya Párt [1115 Budapest, Thallóczy Lajos utca 26. mfszt. 1., képviseli: Kovács Gergely (a továbbiakban: Beadványozó)] által benyújtott fellebbezés tárgyában – 13 igen és 3 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság a fellebbezést elutasítja.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2018. április 22-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

[A fellebbezés tartalma]

  1. Beadványozó 2018. április 17-én 15 óra 07 perckor nyújtotta be fellebbezését a Somogy Megyei 03. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (a továbbiakban: OEVB) 2018. április 14-én kelt, április 17-én közzétett, egyéni választókerületi választás eredményét megállapító jegyzőkönyvi döntése ellen.
  2. Jelzi hogy az OEVB a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban:Ve.) 49. § (2) bekezdését megsértve az eredményt megállapító döntését nem tette közzé a honlapon, nem küldte meg beadványozó részére, mindössze a jegyzőkönyv elérhető.
  3.  Előadja, Marcali település 007. számú szavazókörében a szavazóköri jegyzőkönyv szerint kiugróan magas volt az érvénytelen szavazólapok száma. Megjelöli az Index.hu portál cikkét, amely alapján valószínűsíti, hogy a szavazólapok érvénytelenítésére a Ve. 193. § (1) bekezdés a) pontjára hivatkozással került sor. Figyelemmel arra, hogy a jegyzőkönyvben erre utalás nincs, és a szavazólapok lezárt urnában vannak, további bizonyítás ennek az alátámasztására nem várható el tőle.
  4. Álláspontja szerint a Ve. 193. § (1) bekezdés a) pontjának a Ve. 178. § (1) bekezdésére is figyelemmel a helyes értelmezése az, hogy minden olyan szavazólap érvényes, amelyen a szavazatszámláló bizottság rendelkezésére bocsátott bélyegző lenyomata szerepel. Nincs olyan előírása a Ve.-nek, amely közelebbről meghatározná a „hivatalos bélyegzőlenyomat” fogalmát, ezért a szavazatszámláló bizottság rendelkezésére bocsátott bélyegző lenyomata hivatalosnak minősül. Valamennyi olyan szavazólap is érvényes, amelyen ilyen bélyegző lenyomata szerepel. A szavazatszámláló bizottság az ilyen bélyegzőlenyomatot tartalmazó szavazólapokat a Ve. 193. § (1) bekezdés a) pontjának megsértésével minősítette érvénytelennek.
  5. Álláspontja szerint a fellebbezésről érdemben csak a szavazókör érvénytelennek minősített egyéni és pártlistás szavazólapjainak újraszámolása alapján hozható döntés, ezért kéri, hogy az NVB a szavazókör érvénytelennek minősített egyéni és pártlistás szavazólapokat számolja újra.

II.

[A Nemzeti Választási Bizottság döntése és jogi indokai]

  1.  A fellebbezés érdemben nem vizsgálható.
  2. Beadványozó jogorvoslati kérelmében formális határozatot megjelölni nem tudott, csak az OEVB jegyzőkönyvi döntését tudta felhívni támadott döntésként, ezért a Ve. 221. § (2) bekezdése alapján a beadványt el kell utasítani.
  3. Korábbi jogorvoslati indítvány alapján a Nemzeti Választási Bizottság észlelte, hogy az egyéni választókerület eredményét megállapító formális határozat elmaradása miatt a Ve. 242. § (1) bekezdése szerinti választási szerv hallgatása miatti eljárás lefolytatásának van helye.
  4. A Bizottság ennek eredményeként 2018. április 18-án 800/2018. NVB határozatával pótolta az OEVB döntését. A Nemzeti Választási Bizottság hivatkozott határozata ellen, a jogorvoslati kioktatásban foglalt eljárásrend szerint bírósági felülvizsgálat iránti kérelemnek van helye.

 

 

III.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

  1. A határozat a Ve. 44. §-án, 222. § (2) bekezdésén, 242. § (1) bkezdés b) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1), (2) és (5) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2018. április 19.

 

 

                                                                                         Prof. Dr. Patyi András

                                                                                a Nemzeti Választási Bizottság

                                                                                                       elnöke