841/2018. NVB határozat - a P. R. által benyújtott fellebbezés tárgyában

A Nemzeti Választási Bizottság

841/2018. számú határozata

 

A Nemzeti Választási Bizottság a P. R. (a továbbiakban: Beadványozó) által benyújtott fellebbezés tárgyában – 16 igen és 0 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság a Veszprém Megye 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (a továbbiakban: OEVB) 24/2018. számú határozatát helybenhagyja.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2018. április 22-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

[Az első fokon eljárt választási bizottság döntése és az azt megalapozó tényállás]

 1.  A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 124. § (2)-(3) bekezdései szerint a független jelöltként indulni szándékozó választópolgár, illetve a jelöltet állítani szándékozó jelölő szervezet a rendelkezésére bocsátott összes ajánlóívet köteles átadni a választási irodának a jelölt bejelentésére rendelkezésre álló határidőben. E kötelezettség elmulasztása esetén a jelölt nyilvántartásba vételére illetékes választási bizottság hivatalból eljárva bírságot szab ki. A bírság összege minden be nem nyújtott ajánlóív után tízezer forint. Nem szabható ki bírság a legkésőbb a Ve. 124. § (2) bekezdés szerinti határidő elteltét követő napon benyújtott, ajánlást nem tartalmazó ajánlóív után.
 2.  Az OEVB a Ve. 124. § (2) bekezdésében foglalt hatásköre alapján hozott  24/2018. számú határozatában megállapította, hogy A Haza Pártja jelölő szervezet a  Veszprém Megye 01. számú országgyűlési egyéni választókerületben az ajánlások gyűjtése érdekében igényelt és átvett 100 ajánlóívből 5 darabot nem adott vissza az országgyűlési egyéni választókerületi választási iroda részére a törvény szerint rendelkezésre álló határidőben.
 3.  Az OEVB a Ve. 124. § (2)-(3) bekezdéseiben foglalt törvényi kötelezettség megszegése okán a jelölő szervezetet fenti számú határozatában 50.000 Ft bírság megfizetésére kötelezte.

II.

[A fellebbezés tartalma]

 1.  Beadványozó 2018. április 11-én 14 óra 13 perckor elektronikus úton fellebbezést nyújtott be az OEVB fent hivatkozott határozata ellen. Beadványában előadta, hogy az OEVB határozata sérti a Ve. 124. § bekezdését, tekintettel arra, hogy a Ve. hivatkozott pontja nem határozza meg dátum szerint, hogy mikor kell leadni az ajánlóíveket, csupán arról van rendelkezés, hogy a „jelölt bejelentésére rendelkezésre álló határidőben” kell azt megtenni.
 2. Beadványozó előadta, hogy a jelölt bejelentésére rendelkezésre álló határidőt a Ve. nem tartalmazza, így a Ve. 124. § -ra alapozva nem is állapítható meg, hogy időben adta-e le az ajánlóíveket. Hangsúlyozta, hogy jelölő szervezete listát szándékozott állítani, a fellebbezéséhez csatolt ajánlóívek kiadásáról szóló átadás-átvételi jegyzőkönyv tartalma szerint pedig a listát állítani szándékozó jelölő szervezet 2018. március 6-án 16 óráig köteles átadni az ajánlóíveket a választási irodának. Mivel az ajánlóíveket a jelölt bejelentésére vonatkozó határidő elteltét követő napon a szintén csatolt, leadásról szóló jegyzőkönyv tanúsága szerint 2018. március 6-án leadta, kérte a Nemzeti Választási Bizottságtól, hogy jogszabálysértés miatt helyezze hatályon kívül az OEVB 24/2018. számú határozatát.

III.

[A Nemzeti Választási Bizottság döntése és jogi indokai]

 1.  A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a Haza Pártja jelölő szervezet a Ve. 124. § (2) bekezdésében foglalt határidőn belül, 2018. március 5-én 16 óráig 5 db ajánlóívet nem adott át az országgyűlési egyéni választókerületi választási iroda részére. A Haza Pártja jelölő szervezet a korábban le nem adott ívekből a jelölt bejelentésére vonatkozó határidő elteltét követő napon, azaz 2018. március 6-án 95 db ajánlást nem tartalmazó ajánlóívet, valamint 5 db ajánlásokat tartalmazó ajánlóívet adott át a választási irodának.
 2. A jogszabály egyértelműen fogalmaz az ajánlóívek leadásának elmulasztásával kapcsolatban, azzal a jelölttel vagy jelölő szervezettel szemben, amely az előírt határidőig nem bocsátja a választási iroda rendelkezésére valamennyi felvett ajánlóívet, az OEVB hivatalból eljárva bírságot szab ki.
 3. A Nemzeti Választási Bizottság rögzíti, hogy a Ve.-ben foglalt határidők, így az egyéni jelölt bejelentésére vonatkozó határidő, ameddig az ajánlást tartalmazó íveket vissza kell szolgáltatni és az üres ajánlóívek visszaadására vonatkozó határidő (2018. március 5. 16.00 óra illetve 2018. március 6. 16.00 óra) a 10. § (1) bekezdése alapján jogvesztők, ami azt jelenti, hogy a mulasztás kimentésére nincs lehetőség, a határnap eltelte után hiánypótlásnak vagy a késedelem igazolásának nincs helye.
 4.  Az ajánlóívek átadásának elmulasztása miatt a kötelezett objektív felelősséggel tartozik, ami miatt a mulasztáshoz vezető egyedi körülmények értékelésére, mérlegelésére, méltányosság gyakorlására nincs lehetőség. Erre figyelemmel a választási szerveknek elegendő a mulasztás tényének megállapítása, egyéb körülményeket nem kell vizsgálniuk. [Kvk.II.37.273/2014/2., Kvk.II.37.274/2014/2., Kvk.III.37.275/2014/2., Kvk.III.37.297/2014/3., Kvk.III.37.312/2014/3., Kvk.V.37.318/2014/2., Kvk.I.37.319/2014/2., Kvk.I.37.320/2014/2., Kvk.I.37.321/2014/2., Kvk.I.37.322/2014/2. számú végzések]
 5.  A fent leírtak alapján a Nemzeti Választási Bizottság Beadványozó fellebbezését nem találta megalapozottnak, ezért a Ve. 231. § (5) bekezdés a) pontja alapján a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.

IV.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

 1.  A határozat a Ve. 10. §-án, 124. §-án, 231. § (5) bekezdés a) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1)-(2) és (5) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2018. április 19.

 

 

                                                                                         Prof. Dr. Patyi András

                                                                                a Nemzeti Választási Bizottság

                                                                                                       elnöke