840/2018. NVB határozat - a Magyar Kétfarkú Kutya Párt által benyújtott fellebbezés tárgyában

A Nemzeti Választási Bizottság

840/2018. számú határozata

 

A Nemzeti Választási Bizottság a Magyar Kétfarkú Kutya Párt [1115 Budapest, Thallóczy Lajos utca 26. mfszt. 1., képviseli: Kovács Gergely (a továbbiakban: Beadványozó)] által benyújtott fellebbezés tárgyában – 12 igen és 4 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság a Veszprém Megyei 04. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság 40/2018. (IV. 14.) határozatát helybenhagyja.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2018. április 22-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

[Az első fokon eljárt választási bizottság döntése és az azt megalapozó tényállás]

 1. A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 294. § (2) bekezdése alapján „az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság a szavazóköri jegyzőkönyvek alapján, legkésőbb a szavazást követő hatodik napon megállapítja a választás egyéni választókerületi eredményét”.
 2. Fenti hatáskörében eljárva a Veszprém Megyei 04. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (a továbbiakban: OEVB) 40/2018. (IV. 14.) határozatával megállapította Veszprém Megye 04. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületében az országgyűlési képviselők 2018. évi választása egyéni választókerületi eredményét.

[A fellebbezés tartalma]

 1. Beadványozó 2018. április 17-én 15 óra 28 perckor nyújtotta be fellebbezését a határozat ellen. Előadja, hogy Porva település 001. szavazókörével kapcsolatban korábban kifogást nyújtott be, amellyel kapcsolatban a jogorvoslati eljárás folyamatban van.
 2. A szavazókörben a jegyzőkönyv alapján pártlistás szavazólapból a megjelenteknél 11-gyel több volt az urnában, egyéni szavazólapból 13-nal kevesebb. Ebből okszerűen lehet következtetni szerinte, hogy 11 esetben a szavazatszámláló bizottság két pártlistás szavazólapot adott ki. A választópolgárok érdemi részének nem volt lehetősége egyéni jelöltre szóló szavazat leadására, illetve jelentős számú választópolgár pártlistás szavazata érvénytelenítésre került, így összességében a határozat sérti a Ve. 2. § (1) bekezdésében foglalt választási tisztásagának alapelvét.

II.

[A Nemzeti Választási Bizottság döntése és jogi indokai]

 1.  A fellebbezés nem alapos.
 2. Beadványozó hivatkozott jogorvoslati kérelmével kapcsolatban a Nemzeti Választási Bizottság megállapította, hogy azt az OEVB 32/2018. (IV. 12.) bírálta el. Az OEVB megállapította hogy Porva 001. sz. szavazókör szavazatszámláló bizottság megsértette a Ve. 257. § (1) bekezdését azzal, hogy 11 esetben nem egy pártlistás és egy egyéni választókerületi szavazólapot adott át a szavazáson megjelenőknek. Az OEVB további jogkövetkezmény alkalmazását nem találta indokoltnak.
 3. . A határozatot a fellebbezési eljárásban a Nemzeti Választási Bizottság 785/2018. határozatával helybenhagyta.
 4. A Bizottság álláspontja szerint a jogsértés a választási eljárás eredményére, a választókerületben a választójog gyakorlására nem volt érdemi hatással.
 5. Az érvénytelenített szavazólapok miatt a szavazás megismételtetése szoros választási eredmény mellett sem indokolt, ha a szavazatszámlálást, a szavazólapok érvénytelenítését szabályszerűen végezték. A szavazólapok érvénytelenítése során a Ve. 197. §-át megfelelően alkalmazták, a szavazókörben az érvényes szavazatokból arányosan, minden listától vontak le legfeljebb 11 szavazatot.
 6. Az eredmény befolyásolásánál ezen felül nem az összes érvénytelenné vált szavazatot kell figyelembe venni, hanem azt, hogy listánként legfeljebb hány szavazatot érinthetett. Ennek száma jelen ügyben legfeljebb listánként 12 szavazat.
 7. Az is egyértelműen megállapítható, hogy a listás többlet szavazólapok száma (11) nem egyezik a hiányzó egyéni szavazólapok számával (13). Ezért nem bizonyítható, hogy hány esetben nem kapott egyéni szavazólapot a megjelent választópolgár, és hány esetben kapta meg, de szavazás helyett elvitte azt a szavazókörből.
 8. A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja továbbá, hogy Beadványozó nem mutatott fel olyan bizonyítékot, hogy a hivatkozott szavazókörben a szavazatszámlálás Ve.-ben foglalt szabályait megsértették volna.
 9. A jogorvoslati kérelmet ezért nem alapozza meg a szavazatszámláló bizottság szavazóköri eredményt megállapító döntésének törvénysértő volta, és a szavazóköri eredmények összesítésére és a választási eredmény megállapítására vonatkozó szabályok megsértése sem.
 10. Az OEVB a leírt indokok alapján megfelelően állapította meg a választás egyéni választókerületi eredményét.
 11. A fentiek alapján a Bizottság a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.

III.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

 1. A határozat a Ve. 44. §-án, 222. § (2) bekezdésén, 242. § (1) bkezdés b) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1), (2) és (5) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2018. április 19.

 

 

                                                                                         Prof. Dr. Patyi András

                                                                                a Nemzeti Választási Bizottság

                                                                                                       elnöke