84/2003. (IV. 13.) OVB határozat - M. Gy.-nek, az MSZP XVI. kerületi Szervezete kampányfőnökének kifogása tárgyában

Az Országos Választási Bizottság
84/2003. (IV. 13.) határozata

Az Országos Választási Bizottság a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 34. §-ának (2) bekezdésében megállapított hatáskörében eljárva M. Gy.-nek, az MSZP XVI. kerületi Szervezete kampányfőnökének kifogása tárgyában meghozta a következő

határozatot:

Az Országos Választási Bizottság a kifogást elutasítja.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül a Legfelsőbb Bírósághoz címzett kifogást lehet az Országos Választási Bizottságnál benyújtani. A kifogást úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2003. április 16-án 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban a jogi képviselet kötelező.

Indokolás

I.

A beadványozó 2003. április 7-én kelt beadványában a Fővárosi Választási Bizottsághoz fordult azzal a kéréssel, hogy a testület állapítsa meg, hogy K. P., a választókerület képviselője a választópolgárok megtévesztésére alkalmas szóróanyagot terjesztett, mert a "Képviselői Híradó" című kiadványban az európai uniós népszavazás időpontjára vonatkozóan megtévesztő dátumot közölt: a népszavazás időpontját 2003. április 13-i dátummal jelölte meg.

A Fővárosi Választási Bizottság a panaszról 10/2003. (IV. 10.) számú FVB határozatával döntött.

II.

Az Országos Választási Bizottság a kifogást nem találta megalapozottnak és a Fővárosi Választási Bizottság határozatával teljes mértékben egyetért.

A fentiek alapján az Országos Választási Bizottság a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.

III.

A határozat a Ve. 34. §-ának (2) bekezdésének e) pontján, a jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve. 77. §-án és 80. §-án alapul.

Budapest, 2003. április 13.


                                                           
Dr. Ficzere Lajos
                                                         az Országos Választási Bizottság
                                                        elnöke