839/2018. NVB határozat - dr. Szél Bernadett jelölt fellebbezése tárgyában

A Nemzeti Választási Bizottság

839/2018. számú határozata

 

A Nemzeti Választási Bizottság dr. Szél Bernadett jelölt (a továbbiakban: Beadványozó) fellebbezése tárgyában – 14 igen és 4 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság a Pest Megye 02. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság 43/02.OEVB/2018/IV.14. számú határozatát megváltoztatja, és megállapítja, hogy Biatorbágy 002. számú Szavazókör Szavazatszámláló Bizottsága azzal, hogy a szavazáson megjelent választópolgárok részére több esetben nem egy egyéni választókerületi szavazólapot és egy nemzetiségi listás szavazólapot adott át, megsértette a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 257. § (1a) bekezdését.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3., levélcím: 1397 Budapest, Pf.: 547., e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2018. április 22-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

[Az első fokon eljárt választási bizottság döntése és az azt megalapozó tényállás]

 1. Beadványozó 2018. április 11-én 15 óra 35 perckor nyújtott be kifogást Pest Megye 02. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsághoz a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 211. §-a alapján, a szavazatszámláló bizottság tevékenysége és döntése ellen.
 2. Beadványában előadta, hogy Biatorbágy település 002. sz. szavazókörében az online jegyzőkönyv szerint kiemelkedően magas, 192 érvénytelen szavazólap volt. A szavazókörben 727 megjelent pártlistás szavazó mellett az urnában 751 listás szavazólap volt, miközben az egyéni választókerületi szavazáson megjelent 760 fő az urnába 735 szavazólapot helyezett. Ezek a számok, összevetve a nemzetiségi szavazóként megjelentek számával, arra engednek következtetni, hogy a nemzetiségi szavazók sok más helyhez hasonlóan itt is egyéni választókerületi szavazólap helyett pártlistás szavazólapot kaptak.
 3. Megsértett jogszabályként a Ve. 257. § (1a) bekezdését, a választójog egyenlőségét előíró alapelvet, amelyet az Alaptörvény 2. cikk (1) bekezdésével jelölt meg. Megsértett jogszabályként jelöli meg még az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény 12. § (2) bekezdés a) pontját és a Ve. 2. § (1) bekezdés c) pontját.
 4. Kérte a jogszabálysértések miatt a jogorvoslattal érintett szavazókörben a választási eljárás megsemmisítését és megismételtetését.
 5. Az OEVB 43/02.OEVB/2018/IV.14. határozatával a Ve. 257. § (1a) bekezdésének megsértését vélelmező részében a kifogást azért utasította el, mert kétséget kizáróan nem állapítható meg, hogy a szavazatszámláló bizottság jogszabályt sértett figyelemmel arra, hogy állampolgári bejelentés nem érkezett.
 6. Idézte továbbá a Ve. 241. § (1) bekezdését, amely szerint a szavazóköri eredményt megállapító döntés ellen csak a választási bizottság eredményt megállapító döntése elleni fellebbezéssel együtt van helye. A kifogást ezért elutasította, mert határidő előtt került benyújtásra és ezért a Ve. 218. § (1) bekezdés c) pontja szerinti jogkövetkezmény alkalmazására sem kerülhet sor.

II.

[A fellebbezés tartalma]

 1. Beadványozó 2018. április 17-én 14 óra 39 perckor fellebbezést nyújtott be az OEVB határozta ellen a Nemzeti Választási Bizottsághoz a Ve. 223. § (3) bekezdés a) pontjára hivatkozva.
 2. Kéri az OEVB határozatának megváltoztatását és a jogorvoslattal érintett szavazókörben a választási eljárás megsemmisítését, és a szavazás megismételtetését.
 3. Előadja, hogy kifogása nem a Ve. 241. § (1) bekezdése szerinti eredmény elleni jogorvoslatként került benyújtásra, és ezzel kapcsolatban hivatkozik az NVB 774/2018. határozatára, amely a tájékoztató rendszerben közzétett szavazóköri jegyzőkönyvre és azok adataira alapozott érvelést okszerű bizonyítékként elfogadta, és érdemben, nem eredmény elleni jogorvoslatként bírálta el a kifogásával megegyező jellegű jogszabálysértést.
 4. Ismételten előadja továbbá a kifogásában megjelölt adatokat az érvénytelen szavazólapokkal, és a megjelentek számával összefüggésben, illetve megjelöli példálózó jelleggel a bekövetkezett különbségeket a jelöltre és jelölő szervezetének listájára leadott szavazatok száma között.
 5. Csatolja továbbá fellebbezéséhez azt a külön jegyzőkönyvet, amelyet a szavazatszámláló bizottság a 181 db érvénytelenített szavazólappal kapcsolatban készített. Kifejti továbbá, hogy a szavazatszámláló bizottság tevékenysége a Ve. 257. § (1a) bekezdését sérti, amely érdemben hatott a szavazóköri szintű eredményre, a megjelent választók több mint negyede önhibáján kívül nem tudta befolyásolni a választás eredményét. Kéri az eset kivizsgálását és a kifogásban megjelölt jogkövetkezmény alkalmazását.

III.

[A Nemzeti Választási Bizottság döntése és jogi indokai]

 1. A fellebbezés részben megalapozott.
 2. A fellebbezés elbírálása során a Bizottságnak arról kellett döntést hoznia, hogy az OEVB a kifogás elbírálása során jogszerűen állapította-e meg az oksági összefüggés hiányát a szavazatszámláló bizottság tevékenysége és az urnában lévő szavazólapok eltérése között.
 3. A fellebbezéshez benyújtott jegyzőkönyv alapján a szavazatszámláló bizottság a többlet pártlistás szavazólapok tényét rögzítette, és a Ve. 197. §-a szerint járt el. A többlettel kapcsolatban további intézkedést nem tett, eltűnt szavazólapot nem jelzett.
 4.  Ennek hiányában okszerű következtetés a bizottság tagjainak tévedése a szavazólapok kiosztásakor, aminek következtében egyes választópolgárokhoz nemzetiségi listás szavazólap mellett pártlistás szavazólap került egyéni választókerületi szavazólap helyett, amellyel a szavazatszámláló bizottság megsértette a Ve. 257. § (1a) bekezdését.
 5. A Bizottság a jogorvoslati kérelmet kifejezetten eljárásjogi, a szavazólapok kiadásával kapcsolatos jogorvoslatnak tekintette, amely nem irányul a Ve. 241. § (1) bekezdése szerinti eredmény elleni jogorvoslatra. A Bizottság megjegyzi továbbá, hogy a választási bizottságoknak okszerűen kell a súlyosabb jogkövetkezményt megállapítaniuk.
 6. Az érvénytelenített szavazólapok miatt a szavazás megismételtetése szoros választási eredmény mellett sem indokolt, ha a szavazatszámlálást, a szavazólapok érvénytelenítését szabályszerűen végezték. A szavazólapok érvénytelenítése során a Ve. 197. §-át megfelelően alkalmazták, a szavazókörben az érvényes szavazatokból összesen 181 került levonásra, azonban arányosan minden listától, így érdemi befolyással a választás eredményére nem volt.
 7. Az eredmény befolyásolásánál nem az összes érvénytelenné vált szavazatot kell figyelembe venni, hanem azt, hogy listánként legfeljebb hány szavazatot érinthetett. Ennek száma jelen ügyben legfeljebb listánként 24 szavazat.
 8. Az ügyben ki lehet zárni a szavazatszámláló bizottság szándékos jogsértését a mellékelt jegyzőkönyv erre nem tartalmaz bizonyítékot, csak az megállapítható belőle, hogy az urnába a megjelenteknél több lepecsételt szavazólap került. A megállapított jogsértés nagyobb számú szavazókört sem érintett, mindezért a választási eljárásban kiszabható legsúlyosabb szankció alkalmazása nem indokolt.

IV.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

 1. A határozat a Ve. 43. §-án, 197. §-án, 231. § (5) bekezdés b) pontján, 241. §-ának (1)-(2) bekezdésein, 257. § (1a) bekezdésén, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1), (2) és (5) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2018. április 19.

 

 

 

                                                                                         Prof. Dr. Patyi András

                                                                                a Nemzeti Választási Bizottság

                                                                                                       elnöke