832/2014. NVB határozat - magánszemély által benyújtott kifogás tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság
832/2014. számú határozata
 
A Nemzeti Választási Bizottság magánszemély (a továbbiakban: beadványozó) által benyújtott kifogás tárgyában meghozta a következő
határozatot:
A Nemzeti Választási Bizottság a kifogásnak helyt ad az alábbiak szerint.
A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a videofelvételek készíttetője az impresszum hiánya miatt megsértette a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 2. § (1) bekezdés e) pontját, valamint a videofelvételek tekintetében alkalmazni rendelt, a médiaszolgáltatókról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény vonatkozó szabályait.
A Nemzeti Választási Bizottság a kiadványt készíttető ismeretlen személyt eltiltja a kifogásban megjelölt videofelvételek impresszum nélküli további terjesztésétől.
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. március 21-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
Indokolás
I.
Kifogást tevő 2014. március 16-án jogorvoslati kérelmet nyújtott be a Nemzeti Választási Bizottsághoz, mely szerint ismeretlen személy a www.youtube.com honlapon március 13-án, 14-én és 15-én közzétett három videofelvételt „Szavazz a Jobbik ellen!”, „Vona Gábor elhallgatott beszéde” és „Vona véleménye a Facebook-csoportról” címmel. A beadványozó álláspontja szerint a hivatkozott videofelvételek a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 140. §-a szerinti kampánytevékenységnek, valamint a médiaszolgáltatókról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) 203. § 22. d) pontja alapján kiadványnak minősülnek. Fentiek szerint a videofelvételek impresszum-kötelesek, azonban azokon a szerkesztésre és kiadásra vonatkozó információ nem került feltüntetésre.
Mindezek alapján a beadványozó kéri annak megállapítását, hogy ismeretlen személy megsértette az Mttv. 46. § (9) bekezdését, valamint indítványozza a jogsértő személy további jogszabálysértéstől való eltiltását.
II.
A kifogás alapos.
A Nemzeti Választási Bizottság a hivatkozott bizonyítékok alapján megállapította, hogy a kifogásban megjelölt videofelvételek tartalmuk alapján alkalmasak a választói akarat befolyásolására vagy annak megkísérlésére, így azok – a Ve. 140. §-a alapján – kampányeszköznek minősülnek.
A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja továbbá, hogy az Mttv. 203. § 22. d) pontja szerint a videofelvétel-készítés termékei kiadványnak minősülnek, ennek megfelelően azokon – az Mttv. 46. § (9) bekezdése alapján – fel kell tüntetni a szerkesztésre és a kiadásra vonatkozó legfontosabb adatokat.
A Nemzeti Választási Bizottság rögzíti, hogy a hivatkozott videofelvételeken nem került feltüntetésre a kiadó neve, székhelye, a kiadásért felelős személy, valamint a szerkesztésért felelős személy neve.
A Bizottság a fentiek alapján megállapítja, hogy a videofelvétel készítettője és terjesztője megsértette a Ve. 2. § (1) bekezdés e) pontjában foglalt jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás alapelvét, valamint az Mttv. 46. § (9) bekezdését, mivel a hivatkozott felvételek összeállítása során nem vette figyelembe az impresszum megjelenítésére vonatkozó törvényi rendelkezéseket.
Mindezek alapján a Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy ismeretlen személy, jelen jogorvoslati eljárás tárgyát képező videofelvételek impresszum nélküli készíttetésével és terjesztésével megsértette a Ve. 2. § (1) bekezdés e) pontját és az Mttv. vonatkozó rendelkezéseit, mely alapján a Ve. 218. § (2) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.
 
III.
A határozat Ve. 2. § (1) bekezdés e) pontján, a 140. §-án, a 141. §-án, a 212. §-án, a 214. § (1) bekezdésén, a 218. § (2) bekezdésén, az Mttv. 46. § (9) bekezdésén, a 203. § 22. d) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1)-(2) és (5) bekezdésein, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
 
Budapest, 2014. március 18.
 
 
 
                                                                          Dr. Patyi András
                                                              a Nemzeti Választási Bizottság
                                                                                  elnöke