83/2013. OVB határozat - J. Cs. magánszemély által benyújtott országos népi kezdeményezés tárgyában

 

Az Országos Választási Bizottság
83/2013. határozata
 
Az Országos Választási Bizottság – 2013. július 2-án megtartott ülésén – a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: régi Ve.) 131/A. § b) pontjában foglalt hatáskörében eljárva J. Cs. magánszemély (továbbiakban: beadványozó) által benyújtott országos népi kezdeményezés tárgyában meghozta a következő
 
határozatot:
 
Az Országos Választási Bizottság az aláírásgyűjtő ív mintapéldányának hitelesítését megtagadja.
 
A határozat ellen – a Magyar Közlönyben való közzétételét követő 15 napon belül – a Kúriához címzett kifogást lehet benyújtani az Országos Választási Bizottságnál (1051 Budapest, Arany J. u. 25.; levélcím: 1357 Budapest, Pf. 2.; fax: 06-1-7950-143). A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. Az illeték mértéke 15000 Ft. A kifogás benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
 
 
Indokolás
 
I.
 
A beadványozó 2013. június 16-án aláírásgyűjtő ív mintapéldányát nyújtotta be az Országos Választási Bizottsághoz az országos népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 1998. évi III. törvény (a továbbiakban: Nsztv.) 2. §-a szerinti hitelesítés céljából. Az aláírásgyűjtő íven a következő szerepelt:
 
„Egyetért-e Ön azzal, hogy magánszemély ügyvéd közreműködése nélkül köthessen az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésre alkalmas ingatlan adásvételi szerződést?”
 
Az Országos Választási Bizottság megállapítja, hogy a kezdeményezés nem felel meg az Nsztv. 17. §-ában foglaltaknak, amely szerint a népi kezdeményezésnek pontosan és egyértelműen kell tartalmaznia a megtárgyalásra javasolt kérdést.
 
Az Országos Választási Bizottság megállapítja, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 365. § (3) bekezdése szerint egy ingatlanra vonatkozó adásvételi szerződés megkötésének érvényességéhez annak írásba foglalása szükséges. A hatályos rendelkezések azonban a szerződés megkötéséhez nem követelik meg, hogy a szerződő felek ügyvéd közreműködését vegyék igénybe. A népi kezdeményezésben feltenni kívánt kérdés félrevezető, megtéveszti a választópolgárt, ezáltal nem felel meg a törvényben foglalt egyértelműség követelményének, mivel az ingatlan-nyilvántartással kapcsolatos jelenleg hatályos jogszabályok értelmében „ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésre alkalmas ingatlan adásvételi szerződés” nemcsak ügyvédek, hanem közjegyzők vagy jogtanácsosok közreműködésével is létrejöhet. Ennek értelmében nem állapítható meg egyértelműen, hogy a beadványozó csupán az ügyvédek vonatkozásában kívánná kezdeményezni a jogalkotást vagy esetleg a közjegyzők, jogtanácsosok vonatkozásában is.
 
Az Országos Választási Bizottság megállapítja továbbá, hogy a népi kezdeményezésben feltenni kívánt kérdés nem egyértelmű, mert csak a magánszemélyeket nevesíti, mint az ingatlan adásvételi eljárás szereplőit. A magánszemélyeken kívül azonban a jogi személyek és egyéb jogi személyiség nélküli társaságok is köthetnek ingatlan adásvételi szerződést. Mindezek alapján nem állapítható meg, hogy a beadványozó kívánna-e a személyek között ily módon különbséget tenni.
 
Mivel a kezdeményezés nem felel meg az Nsztv. 17. §-ában foglalt követelményeknek, ezért ugyanezen jogszabály 18. §-ának b) pontja értelmében az Országos Választási Bizottság az aláírásgyűjtő ív mintapéldány hitelesítésének megtagadásáról döntött.
 
II.
 
A határozat a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 349. § (1) bekezdés c) pontján, az Nsztv. 2. §-án, 17. §-án, 18. § b) pontján, a Ptk. 365. § (3) bekezdésén, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a régi Ve. 130. § (1) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, 39. § (3) bekezdés d) pontján, 42. § (1) bekezdés g) pontján valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.
 
 
 
 
Dr. Bordás Vilmos
az Országos Választási Bizottság
elnöke