82/2013. OVB határozat - J. Cs. magánszemély által benyújtott országos népi kezdeményezés tárgyában

 

Az Országos Választási Bizottság
82/2013. határozata
 
Az Országos Választási Bizottság – 2013. július 2-án megtartott ülésén – a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: régi Ve.) 131/A. § b) pontjában foglalt hatáskörében eljárva J. Cs. magánszemély (továbbiakban: beadványozó) által benyújtott országos népi kezdeményezés tárgyában meghozta a következő
 
 
határozatot:
 
 
Az Országos Választási Bizottság az aláírásgyűjtő ív mintapéldányának hitelesítését megtagadja.
 
A határozat ellen – a Magyar Közlönyben való közzétételét követő 15 napon belül – a Kúriához címzett kifogást lehet benyújtani az Országos Választási Bizottságnál (1051 Budapest, Arany J. u. 25.; levélcím: 1357 Budapest, Pf. 2.; fax: 06-1-7950-143). A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. Az illeték mértéke 15000 Ft. A kifogás benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
 
 
Indokolás
 
I.
 
A beadványozó 2013. június 16-án aláírásgyűjtő ív mintapéldányát nyújtotta be az Országos Választási Bizottsághoz az országos népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 1998. évi III. törvény (a továbbiakban: Nsztv.) 2. §-a szerinti hitelesítés céljából. Az aláírásgyűjtő íven a következő szerepelt:
 
„Egyetért-e Ön azzal, hogy társasházban a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény hatálya alá tartozó kereskedelmi tevékenységet folytatni csak a társasház szervezeti-működési szabályzatában meghatározott keretek között lehessen?”
 
Az Országos Választási Bizottság megállapítja, hogy a kezdeményezés nem felel meg az Nsztv. 17. §-ában foglaltaknak, amely szerint a népi kezdeményezésnek pontosan és egyértelműen kell tartalmaznia a megtárgyalásra javasolt kérdést.
 
A társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény (a továbbiakban: Társasházi tv.) 13. § (3) bekezdése értelmében a legfeljebb hatlakásos társasház közössége maga döntheti el, hogy szervezeti-működési szabályzatot kíván-e létrehozni. Ebből következik, hogy a Társasházi tv. csak a hat lakásnál több lakással rendelkező társasházat kötelezi szervezeti-működési szabályzat létrehozására, és így a legfeljebb hatlakásos társasházak nem feltétlenül rendelkeznek szervezeti-működési szabályzattal.
 
Az Országos Választási Bizottság álláspontja szerint tehát nem egyértelmű, hogy a társasházak mely körét érinti a népi kezdeményezés tárgyát képező kérdés. Mivel a legfeljebb hatlakásos társasházak nem minden esetben rendelkeznek szervezeti-működési szabályzattal, így ezen társasházak szervezeti-működési szabályzatára irányuló kérdés nem értelmezhető.
 
A népi kezdeményezés tárgyát képező kérdés továbbá megtévesztő is, mert a választópolgárok számára azt a téves látszatot kelti, mintha a jelenlegi szabályozás értelmében kereskedelmi tevékenységgel kapcsolatos minden kérdésben a szervezeti és működési szabályzatnak kellene rendelkeznie.
 
Mivel a kezdeményezés nem felel meg az Nsztv. 17. §-ában foglalt követelményeknek, ezért ugyanezen jogszabály 18. §-ának b) pontja értelmében az Országos Választási Bizottság az aláírásgyűjtő ív mintapéldány hitelesítésének megtagadásáról döntött.
 
II.
 
A határozat a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 349. § (1) bekezdés c) pontján, az Nsztv. 2. §-án, 17. §-án, 18. § b) pontján, a Társasházi tv. 13. § (3) bekezdésén, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a régi Ve. 130. § (1) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, 39. § (3) bekezdés d) pontján, 42. § (1) bekezdés g) pontján valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.
 
 
 
 
 
Dr. Bordás Vilmos
az Országos Választási Bizottság
elnöke