816/2014. NVB határozat - a Magyar Gazdaság Párt jelölő szervezet elnöke által benyújtott fellebbezés tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság
                     816/2014. számú határozata           
 
A Nemzeti Választási Bizottság a Magyar Gazdaság Párt jelölő szervezet elnöke (a továbbiakban: beadványozó) által benyújtott fellebbezés tárgyában meghozta a következő
határozatot:
A Nemzeti Választási Bizottság Pest Megye 08. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (a továbbiakban: OEVB) 39/2014. (III.06.) számú határozata ellen benyújtott fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben, vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. március 19-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
Indokolás
I.
Az OEVB 39/2014. (III.06.) számú határozatával a jelölő szervezetre 50.750,- Ft bíráságot szabott ki a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 124. §-a alapján. Beadványozó a határozat ellen fellebbezést nyújtott be a választási irodához.
II.
A fellebbezés az alábbiak miatt érdemben nem vizsgálható.
A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy az 39/2014. (III.06.) számú, 2014. március 6-án meghozott határozata ellen beadványozó fellebbezése 2014. március 14-én érkezett meg az Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Irodához.
 
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 224. § (2) bekezdése szerint a fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a megtámadott határozat meghozatalától számított harmadik napon megérkezzen a megtámadott határozatot hozó választási bizottsághoz. A Ve. 10. § (3) bekezdése szerint a határidő annak utolsó napján 16 órakor jár le. A fentiek alapján a Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a fellebbezési kérelem 2014. március 9-én 16 óráig nem érkezett meg, így az elkésettnek minősül.
 
A Nemzeti Választási Bizottság hangsúlyozza továbbá, hogy az ajánlóívek leadására vonatkozó, a Ve. 124. §-a szerinti kötelezettség elmulasztása esetén kimentésre nincs lehetőség, a jelölt vagy jelölő szervezet felelőssége objektív. A bírságot még akkor is meg kell fizetni, ha az ajánlóívek valamely oknál fognál elvesztek vagy megsemmisültek. Az OEVB számára a Ve. a bírság kiszabása során semmilyen körülmény mérlegelésére nem ad lehetőséget.
 
A Ve. 224. § (3) bekezdés b) pontja alapján a fellebbezésnek tartalmaznia kell a kérelem benyújtójának lakcímét vagy székhelyét. Ugyanezen szakasz c) pontja szerint a fellebbezésnek jelölő szervezet vagy más szervezet esetében tartalmaznia kell a kérelem benyújtójának a bírósági nyilvántartásba-vételi számát. A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a fellebbezés sem a jelölő szervezet székhelyét sem annak bírósági nyilvántartásba-vételi számát, mint szükséges törvényi feltételt nem tartalmazza.
 
A Nemzeti Választási Bizottság a Ve. 231. § (1) bekezdés b) és d) pontja alapján - mely szerint a fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha az elkésett vagy nem tartalmazza a Ve. 224. § (3) bekezdésében foglaltakat – a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.
III.
A határozat a Ve. 10. § (3) bekezdésén, 124- §-án, a 224. § (2) és (3) bekezdésén, 231. § (1) bekezdés b) és d) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. §-án, a 223. §-án, a 224. §-án, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, 39. § (3) bekezdés d) pontján, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
Budapest, 2014. március 16.
 
                                                                                              Dr. Patyi András
                                                                                a Nemzeti Választási Bizottság
                                                                                                       elnöke