814/2014. NVB határozat - Földesné Keresztes Mariann a JÓLÉT ÉS SZABADSÁG DEMOKRATA KÖZÖSSÉG egyéni képviselőjelöltje által benyújtott fellebbezés tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság
                  814/2014. számú határozata           
 
A Nemzeti Választási Bizottság Földesné Keresztes Mariann (a továbbiakban: beadványozó) a JÓLÉT ÉS SZABADSÁG DEMOKRATA KÖZÖSSÉG egyéni képviselőjelöltje által benyújtott fellebbezés tárgyában meghozta a következő
határozatot:
A Nemzeti Választási Bizottság a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 03. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (a továbbiakban: OEVB) 31/2014. (III. 11.) számú határozata ellen benyújtott fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben, vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. március 19-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
Indokolás
I.
Az OEVB 31/2014. (III.11.) számú határozatában megállapította, hogy a JÓLÉT ÉS SZABADSÁG DEMOKRATA KÖZÖSSÉG jelölő szervezet a részére korábban rendelkezésre bocsátott 125 db összes ajánlóívből 5 db ajánlóívet a jelölt bejelentésére rendelkezésre álló határidőben nem adott át. Az OEVB a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 124. § (2) bekezdésében foglaltakra hivatkozással a JÓLÉT ÉS SZABADSÁG DEMOKRATA KÖZÖSSÉG jelölő szervezetet ajánlóív átadási kötelezettségének elmulasztása miatt 253.750,-Ft bírság megfizetésére kötelezte.
Beadványozó 2014. március 13-án fellebbezést nyújtott be az OEVB 31/2014. (III. 11.) számú határozata ellen. Fellebbező hivatkozott arra, hogy az ajánlóívek leadásának elmulasztásával kapcsolatos bírság kiszabásáról nem volt tudomása. Az OEVI vezetője a fellebbezést továbbította a hatáskörrel rendelkező Nemzeti Választási Bizottsághoz.
II.
A fellebbezés az alábbiak miatt érdemben nem vizsgálható.
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 224. § (3) bekezdés b) és c) pontja alapján a fellebbezésnek tartalmaznia kell a kérelem benyújtójának lakcímét és a személyi azonosítóját. A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a fellebbezés a jelölt lakcímét és a személyi azonosítóját, mint szükséges törvényi feltételt nem tartalmazza.
A Ve. 124. § (1) bekezdés szerint a jelöltet az ajánlóívek átadásával kell bejelenteni a nyilvántartásba vételére illetékes választási bizottságnál. E § (2) bekezdése kimondja, hogy a független jelöltként indulni szándékozó választópolgár, illetve a jelöltet állítani szándékozó jelölő szervezet a rendelkezésére bocsátott összes ajánlóívet köteles átadni a választási irodának a jelölt bejelentésére rendelkezésre álló határidőben. E kötelezettség elmulasztása esetén a Ve. 124. § (2) bekezdése alapján a jelölt nyilvántartásba vételére illetékes választási bizottság hivatalból eljárva bírságot szab ki. A bírság összege minden be nem nyújtott ajánlóív után a kötelező legkisebb munkabér havi összegének fele.
A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a JÓLÉT ÉS SZABADSÁG DEMOKRATA KÖZÖSSÉG 5 db ajánlóívet nem adott át időben a választási iroda részére, mely tényt a beadványozó elismert fellebbezésében. A jogszabály egyértelműen fogalmaz az ajánlóívek leadásának elmulasztásával kapcsolatban, vagyis az a jelölt vagy jelölő szervezet, amely a határidőig nem bocsátja a választási iroda rendelkezésére valamennyi ajánlóívet azzal szemben az OEVB hivatalból bírságot szab ki. A Nemzeti Választási Bizottság hangsúlyozza, hogy e kötelezettség elmulasztására vonatkozó kimentésre nincs lehetőség, a jelölt vagy jelölő szervezet felelőssége objektív. A bírságot még akkor is meg kell fizetni, ha az ajánlóívek valamely oknál fognál elvesztek vagy megsemmisültek.
A Nemzeti Választási Bizottság megjegyzi továbbá, hogy az egyéni jelölt bejelentésére vonatkozó határidő a Ve. 10. § (1) bekezdése értelmében jogvesztő, a határnap eltelte után hiánypótlásnak vagy a késedelem igazolásának nincs helye. A jelölő szervezetet az ívekkel való elszámolási kötelezettség alól nincs kimentési lehetőség, ugyanis a felelősség objektív. Az OEVB számára a Ve. a bírság kiszabása során semmilyen tény vagy körülmény mérlegelésére nem ad lehetőséget, a határidő elmulasztása miatti igazolásra nincs lehetőség.
A Ve. 231. § (1) bekezdés d) pontja alapján a fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha az nem tartalmazza a 224. § (3) bekezdésében foglaltakat. A Nemzeti Választási Bizottság a fentiekben rögzített indokok alapján – hivatkozva a Ve. 231. § (1) bekezdés d) pontjára – a rendelkező részben foglaltaknak megfelelően határozott.
III.
A határozat a Ve. 10. § (1) bekezdésé, a 124. § (1)-(2) bekezdésén, a 223. § (3) bekezdésén, 224. § (3) bekezdés b) és c) pontján, a 231. § (1) bekezdés d) pontján,a jogorvoslatról szóló tájékoztatás aVe. 222. §-án, a 223. §-án, a 224. §-án, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, 39. § (3) bekezdés d) pontján, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III.23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
Budapest, 2014. március 9.
 
 
 
                                                                                              Dr. Patyi András
                                                                                a Nemzeti Választási Bizottság
                                                                                                       elnöke