800/2014. NVB határozat - K. G. magánszemély által benyújtott fellebbezés tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság
           800/2014. számú határozata       
 
A Nemzeti Választási Bizottság K. G. magánszemély (a továbbiakban: beadványozó) által benyújtott fellebbezés tárgyában meghozta a következő
határozatot:
A Nemzeti Választási Bizottság a Pest megye 08. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (a továbbiakban: OEVB) 43/2014. (III. 10.) számú határozatát részben megváltoztatja a jelen határozatban foglalt indokok alapján.
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben, vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. március 19-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
Indokolás
I.
Kifogást tevő 2014. március 7-én kifogást nyújtott be az OEVB-hez, amelyben előadta, hogy Szigetszentmiklóson a Gyári út 32., a Gyári út 8. és az Ifjúság útja 9. szám előtt a közút mellett elhelyezkedő közvilágítási villanyoszlopokon Kuncze Gábor plakátja került kihelyezésre. Kifogást tevő kérte az OEVB-t, hogy állapítsa meg a plakátokról, hogy azok jogsértő helyre kerültek kihelyezésre. A kifogás mellékleteként csatolt a jogszabálysértést alátámasztó 9 db fényképfelvételt.
Az OEVB a 2014. március 10-én tartott ülésén meghozott 43/2014. (III. 10.) számú határozatával a kifogásnak helyt adott és megállapította, hogy a Magyar Szocialista Párt, az Együtt a Korszakváltók Pártja, a Demokratikus Koalíció, a Párbeszéd Magyarországért Párt és a Magyar Liberális Párt a kifogásolt plakátkihelyezéssel megsértette a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 2. § (1) bekezdés a) és e) pontját, és eltiltotta a további jogszabálysértéstől. OEVB álláspontja szerint a plakát kihelyezése a reklámtáblák, reklámhordozók és egyéb reklám célú berendezések közutak melletti elhelyezésének részletes szabályairól szóló 224/2011 (X. 21.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 3. § (2) bekezdés b) pontjába ütközik, amely tiltja plakát elhelyezését a közút tartozékain. Ezen jogszabályi rendelkezés megsértésével a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás és a választási tisztaságának alapelvi szintű megsértése is megvalósult.
Az OEVB határozata úgy rendelkezett, hogy a jogsértő személye konkrétan nem állapítható meg és kifogást tevő ezzel kapcsolatos bizonyítékot nem csatolt, azonban mindez nem akadálya annak rögzítésére, hogy az adott plakátot a Magyar Szocialista Párt, az Együtt a Korszakváltók Pártja, a Demokratikus Koalíció, a Párbeszéd Magyarországért Párt és a Magyar Liberális Párt érdekében helyezték el, így a jelölő szervezeteket eltiltotta a további jogsértéstől.
II.
Beadványozó 2014. március 12-én 19 óra 29 perckor elektronikus úton fellebbezést nyújtott be, amelyben kérte, hogy a Nemzeti Választási Bizottság vizsgálja felül az OEVB 43/2014. (III. 10.) számú határozatát. Fellebbező előadta, hogy nem azonosítható be a jogsértő személye, ezért a határozat sérti a Ve. 218. § (2) bekezdés b) pontját. Álláspontja szerint az OEVB határozatában hivatkozott a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (a továbbiakban: Kkt.), valamint Korm. rendelet nem minősül választásra irányadó jogszabálynak, ezért ezek nem alapozhatják meg jogsértés megállapítását. Előadta továbbá, hogy a fenti Korm. rendelet reklám célú berendezésekre és nem a plakátokra vonatkozik.
Fellebbező álláspontja szerint a Ve. 144. §-a nem tiltja a villanyoszlopra történő plakát elhelyezését, ugyanis a Ve. 144. § (4) bekezdése kizárólag az önálló hirdető-berendezés elhelyezésére, valamint óriásplakátok vonatkozásában rendeli alkalmazni a közterület-használatról szóló jogszabályokat. Álláspontja szerint az OEVB határozat úgy állapítja meg a Ve. 2. § (1) bekezdésében foglalt a) és e) pont megsértését, hogy arra a kifogás tevő nem hivatkozott. Kiemelte továbbá, hogy úgy tiltotta el a jelölő szervezeteket a további jogszabálysértéstől, hogy a jogsértés elkövetőjét nem tudta megállapítani.
 
III.
A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy bár a Ve. plakátokról rendelkező 144. §-a kifejezetten nem tiltja plakátok kihelyezését közlekedési táblákra, azonban a Korm. rendelet - amelynek 1. §-a kifejezetten kiterjeszti hatályát a választási plakátokra is - 3. § (2) bekezdés b) pontja tartalmaz erre vonatkozó tilalmat. Mindezek alapján az OEVB helyesen állapította meg, hogy jelen esetben a plakát kihelyezése más jogszabályban foglalt tilalom megszegése folytán a Ve. 2. § (1) bekezdés e) pontja szerinti, a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás alapelvébe ütközik.
A Kúria 2014. március 5-én kelt Kvk.37.186/2014./10. számú végzésében – a Nemzeti Választási Bizottság 128/2014. számú határozatát helyben hagyva – megállapította, hogy a Ve. 144. §-a szerinti választási plakátokra is vonatkozik a Kkt. 12. § (3b) bekezdésében és a Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésének a) pontjában rögzített tilalom. Ebből a Kúria fenti számú végzésében azt a következtetést vonta le, hogy a Ve. 144. §-ában szabályozott plakátokra is alkalmazni kell az előbbi jogszabályi rendelkezéseket.
A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja továbbá, hogy az a tény, hogy egy plakát formailag és tartalmilag egy adott jelölthöz, illetve jelölő szervezetekhez köthető, illetve a plakát kihelyezése egy adott jelölt vagy jelölő szervezetek érdekében történt, még nem bizonyítja, hogy az érintett jelölő szervezetek követték el a jogszabálysértést. Az elkövető és az a személy, akinek érdekében a jogszabálysértő cselekményt elkövették nem feltétlenül azonos. A jogszabálysértés megállapításához vizsgálni kell azt is, hogy mely személy vagy szervezetek helyezték ki a választási plakátot ténylegesen az adott közterületre. Erre utaló bizonyítékot kifogást tevő az OEVB-hez benyújtott kifogáshoz nem csatolt, az eljárás során egyéb módon sem merült fel olyan tény vagy bizonyíték, amely a plakátot kihelyező személy kilétére utalt volna. Erre tekintettel a Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy nem állapítható meg a jogszabálysértést elkövető személye és ezzel összefüggésben a Ve. 2. § (1) bekezdés a) pontja szerinti, a választások tisztaságának megóvására vonatkozó alapelvi sérelme sem.
A Nemzeti Választási Bizottság a fentiekben rögzített indokok alapján – hivatkozva a Ve. 231. § (5) bekezdés b) pontjára - a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.
III.
A határozat a Ve. 2. § (1) bekezdés a) és e) pontján, 144. §-án, 231. § (5) bekezdés b) pontján, a Korm. rendelet 1. §-án, 3. § (2) bekezdés b) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. §-án, a 223. §-án, a 224. §-án, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, 39. § (3) bekezdés d) pontján, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.
Budapest, 2014. március 16.
 
 
 
                                                                          Dr. Patyi András
                                                              a Nemzeti Választási Bizottság
                                                                                  elnöke