8/2015. számú NVB határozat a dr. M. S. magánszemély által benyújtott fellebbezés tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság
8/2015. számú határozata
 
A Nemzeti Választási Bizottság dr. M. S. magánszemély által benyújtott fellebbezés tárgyában meghozta a következő
határozatot:
 
A Nemzeti Választási Bizottság a Veszprém megye 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (a továbbiakban: OEVB) 18/2015. (01. 22.) OEVB határozata ellen benyújtott fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.
 
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben, vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2015. január 26-án 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
 
Indokolás
I.
 
Az OEVB 18/2015. (01. 22.) számú határozatával a Veszprém megye 01. számú országgyűlési egyéni választókerületében 2015. február 22-re kitűzött időközi országgyűlési képviselő-választáson dr. Mándi Sándor független jelölt nyilvántartásba vételét elutasította, mert az nem felelt meg a törvényben támasztott követelményeknek. Az OEVB határozatában megállapította, hogy a jelölt által 2015. január 19-én leadott ajánlóíveken szereplő érvényes ajánlások száma 456 volt, mely nem éri el az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény (a továbbiakban: Vjt.) 6. §-ában rögzített, az egyéni választókerületben való jelöléshez szükséges ötszáz érvényes ajánlást.
II.
 
A beadványozó 2015. január 22-én 15 óra 11 perckor elektronikus úton fellebbezést nyújtott be az OEVB határozata ellen. Jogorvoslati kérelmében a személyes adatain túl annyit rögzített a beadványozó, hogy az OEVB 18/2015. (01. 22.) számú határozata ellen fellebbezéssel él, valamint, kéri „hogy a szavazatokat szíveskedjenek újraszámolni”.
 
III.
 
A Ve. 223. § (3) bekezdése szerint fellebbezést jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozata ellen lehet benyújtani. A Ve. 224. § (3) bekezdése kimondja, hogy a fellebbezés kötelező tartalmi eleme a 223. § (3) bekezdés szerinti jogalap megjelölése.
 
A fellebbezés esetében a kérelem jogalapjának megjelölése azt jelenti, hogy a fellebbező az első fokon eljáró bizottság által hozott határozat jogellenességére vagy a határozat meghozatala során figyelembe vett szempontok nem megfelelő mérlegelésére hivatkozik. Tekintettel arra, hogy a jelölt nyilvántartásba vétele nem mérlegelési jogkörben hozott határozat, ezért annak megtámadása esetén a fellebbezőnek a jogszabálysértés megjelölése során valamely választásra irányadó jogszabály, illetve a választás vagy a választási eljárás alapelveinek megsértésére kell hivatkoznia, oly módon, hogy a kérelemben megjelölt jogszabályhelyhez kapcsolódóan a fellebbezőnek azt is rögzítenie kell, hogy mi volt a konkrét jogszabálysértés, melyet határozott tényállítással, bizonyítékkal és jogi okfejtéssel kell alátámasztania.
 
A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a fellebbező jogorvoslati kérelme semmilyen jogszabálysértésre való hivatkozást nem tartalmaz.
 
A Ve. 224. § (3) bekezdés a) pontja rögzíti, hogy a fellebbezésnek tartalmaznia kell a kérelem jogalapját. A Ve. 231. § d) pontja szerint a fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha az nem tartalmazza a Ve. 224. § (3) bekezdésében foglaltakat.
 
Fentiek alapján a Nemzeti Választási Bizottság a fellebbezés érdemi vizsgálat nélküli elutasításáról döntött.
 
IV.
 
A határozat a Vjt. 6. §-án, a Ve. 223. § (3) bekezdésén, a 224. § (3) bekezdésén, a 231. § (1) bekezdés d) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. §-án, a 223. §-án, a 224. §-án, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, a 43. § (7) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.
 
Budapest, 2015. január 23.
 
                                                                     Prof. Dr. Patyi András
                                                              a Nemzeti Választási Bizottság
elnöke