8/2013. OVB határozat - Huber Károly által a Felelős Társadalomért Közhasznú Alapítvány képviseletében benyújtott országos népszavazási kezdeményezések tárgyában

 

Az Országos Választási Bizottság
8/2013. határozata
 
Az Országos Választási Bizottság – 2013. április 10-én megtartott ülésén – a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 124/A. § (3) bekezdés b) pontjában foglalt hatáskörében eljárva Huber Károly (továbbiakban: beadványozó) által a Felelős Társadalomért Közhasznú Alapítvány képviseletében benyújtott országos népszavazási kezdeményezések tárgyában meghozta a következő
 
határozatot:
 
Az Országos Választási Bizottság az aláírásgyűjtő ívek mintapéldányainak hitelesítését megtagadja.
A határozat ellen – a Magyar Közlönyben való közzétételét követő 15 napon belül – a Kúriához címzett kifogást lehet benyújtani az Országos Választási Bizottságnál (1051 Budapest, Arany J. u. 25.; levélcím: 1357 Budapest, Pf. 2.; fax: 06-1-7950-143). A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. Az illeték mértéke 15000 Ft. Faxon benyújtott beadványon az illeték nem róható le.
 
Indokolás
 
I.
 
A beadványozó a Felelős Társadalomért Közhasznú Alapítvány képviseletében, mint az Alapítvány kuratóriumának tagja 2013. március 12-én alapítványi fejléces levél kíséretével 12 aláírásgyűjtő ív mintapéldányát nyújtotta be az Országos Választási Bizottsághoz az országos népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 1998. évi III. törvény (a továbbiakban: Nsztv.) 2. §-a szerinti hitelesítés céljából. Az aláírásgyűjtő íveken a következő kérdések szerepeltek:
 
„Egyetért-e Ön azzal, hogy az önkormányzati, országgyűlési képviselők, valamint az európai parlamenti képviselők választásának és választhatóságának feltétele legyen a magyarországi bejelentett állandó lakcím?”
 
„Egyetért-e Ön azzal, hogy a listás (lajstromos) választás alapján megválasztott országgyűlési képviselők elveszítsék mandátumukat abban az esetben, ha már nem a pártlistáról megszerzett mandátumuknak megfelelően megalakult országgyűlési képviselőcsoport vagy a listás mandátumunkat kijelölő párt tagjai?”
 
"Egyetért-e Ön azzal, hogy a fedezet alapú hitelszerződésekben a fedezet elkobzását, kisajátítását követően a hitelező a fedezeten felül további követelésekkel ne élhessen?"
 
"Egyetért-e Ön a személyes csőd bevezetésével, mely a fizetésképtelen személyek esetében az adós és a hitelező független segítővel próbálják az adósságokat átütemezni és a fizetőképességet helyreállítani?"
 
"Egyetért-e Ön a Magyar Hitelminősítő Hivatal létrehozásával, mely központilag tárolja és értékeli az ismétlődő tranzakciók és szerződések gazdasági és fizetési adatait?”
 
"Egyetért-e Ön azzal, hogy kizárólag nemzetbiztonsági okokból titkosíthasson anyagot vagy információt az országgyűlés és a kormány?”
 
"Egyetért-e Ön azzal, hogy minden közpénzből – részben vagy egészben – finanszírozott pénzügyi művelet nyilvános legyen, naprakészen és időrendben legyen feltüntetve az interneten egy könnyen átlátható és hozzáférhető módon?”
 
"Egyetért-e Ön azzal, hogy a már telepített internet-infrastruktúrával rendelkező helyszíneken, valamint a mobil internettel rendelkező felhasználóknál a szolgáltató és az üzemeltető ingyenes internetes hozzáférést garantáljon a kormányzati, az önkormányzati és a közhasznú oldalakhoz?”
 
"Egyetért-e Ön azzal, hogy az általános iskolákban kötelező legyen a diákok gépírás-oktatása?”
 
"Egyetért-e Ön azzal, hogy az állami és önkormányzati fenntartású középiskolákban kötelező legyen a diákok általános, az életvitelhez szükséges pénzügyi készségeinek fejlesztése?”
 
"Egyetért-e Ön azzal, hogy az állami és önkormányzati fenntartású iskolák megfélemlítést megelőző és megszüntető programot vezessenek be?"
 
"Egyetért-e Ön, a Magyar Társadalmi Kamara létrehozásával, melyben kamaraszerűen tömörülnének a civil, a non-profit és a közhasznú szervezetek?”
 
Az Nsztv. az aláírásgyűjtő ív benyújtására jogosultak körét nem szabályozza, így azt mind magánszemélyek, mind szervezetek benyújthatják. Ugyanakkor a Bizottság rögzíti, hogy a Ve. 3. § d) pontjában foglalt alapelvet, a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás követelményét a népszavazás kezdeményezésére vonatkozó eljárás folyamán is érvényesíteni kell.
Előzőekből következően a Bizottság álláspontja, hogy kezdeményező csak olyan személy lehet, aki magánszemélyként vagy az adott szervezet képviselőjeként jogosult eljárni. A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 29. § (3) bekezdése szerint a jogi személy – mint a 74/A. § (1) bekezdése szerinti alapítvány is – nevében aláírásra a jogi személy képviselője jogosult. A képviseleti jogosultságot az illetékes törvényszék nyilvántartása tartalmazza.
 
Előzőekre tekintettel, a képviseleti jog ellenőrzése céljából az Országos Választási Bizottság beszerezte a Fővárosi Törvényszéktől a Felelős Társadalomért Közhasznú Alapítvány nyilvántartási adatairól szóló kivonatot. A kivonat szerint az Alapítvány képviseletére Srej Ádám jogosult.
Az Országos Választási Bizottság fentiek alapján megállapítja, hogy beadványozó nem jogosult az Alapítvány képviseletére, és beadványához sem csatolt olyan, a képviseletre jogosulttól származó okiratot, mely feljogosította volna, hogy az Alapítvány nevében aláírásgyűjtő ívek mintapéldányait nyújthatott volna be országos népszavazás kezdeményezése céljából.
 
Az Országos Választási Bizottság megjegyzi, hogy beadványozó eljárása azért sem jóhiszemű, mert 2011. március 24-én is hasonló módon járt el, és akkor a Bizottság már felhívta figyelmét, hogy nem jogosult kezdeményezés benyújtására.
Az Országos Választási Bizottság előzőekre tekintettel megállapítja, hogy nevezett a kezdeményezés és az aláírásgyűjtő ívek benyújtására nem volt jogosult, így megsértette a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás Ve. 3. § d) pontjában foglalt alapelvet, ezért az Nsztv. 10. § e) pontja alapján az aláírásgyűjtő ívek hitelesítését megtagadta.
 
II.
 
A határozat a Ve. 3. § d) pontján, az Nsztv. 2. §-án, a 10. § e) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 130. §-ának (1) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, 39. § (3) bekezdés d) pontján, 42. § (1) bekezdés g) pontján alapul.
 
 
 
Dr. Bordás Vilmos
az Országos Választási Bizottság
elnöke