8/2013. NVB határozat - Földi Ágnes, a Szexmunkások Érdekvédelmi Egyesületének elnöke valamint Alföldi Andrea, a Magyar Nők Szövetségének elnöke által benyújtott országos népi kezdeményezés tárgyában

 

A Nemzeti Választási Bizottság
8/2013. számú határozata
 
A Nemzeti Választási Bizottság Földi Ágnes, a Szexmunkások Érdekvédelmi Egyesületének elnöke valamint Alföldi Andrea, a Magyar Nők Szövetségének elnöke (a továbbiakban: beadványozók) által benyújtott országos népi kezdeményezés tárgyában meghozta a következő
 
határozatot:
 
A Nemzeti Választási Bizottság a
 
„Támogatja-e, hogy az Országgyűlés napirendjére tűzze a bűncselekmények elleni harc jegyében az erőszakos bűncselekmények bántalmazott áldozatai látleletének ingyenessé tételéről szóló javaslatot?
Aláírásommal támogatom, hogy a bűncselekmények elleni harc jegyében az Országgyűlés napirendjére tűzze az erőszakos bűncselekmények elkövetését bizonyító bántalmazott áldozatok részére kiadott orvosi látleletek ingyenessé tételéről szóló javaslatot.”
 
kérdést tartalmazó aláírásgyűjtő ív hitelesítését megtagadja.
 
A határozat ellen – a Magyar Közlönyben való közzétételét követő 15 napon belül – a Kúriához címzett kifogást lehet benyújtani a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; fax: 06-1-795-0304). A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. Az illeték mértéke 15000 Ft. A kifogás benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
 
Indokolás
 
I.
 
A beadványozók 2013. szeptember 24-én aláírásgyűjtő ív mintapéldányát nyújtották be a Nemzeti Választási Bizottsághoz az országos népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 1998. évi III. törvény (a továbbiakban: Nsztv.) 2. §-a szerinti hitelesítés céljából.
 
Az Nsztv. 1. §-a akként rendelkezik, hogy az országos népi kezdeményezés arra irányulhat, hogy az Országgyűlés a feladat- és hatáskörébe tartozó kérdést tűzze napirendjére. A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: régi Ve.) 131. §-a az országos népi kezdeményezések vonatkozásában is alkalmazni rendeli a jogszabály 117-121. §-ig terjedő rendelkezéseit. A régi Ve. 118. § (3) bekezdése rögzíti, hogy az aláírásgyűjtő ívet a népi kezdeményezésre javasolt kérdéssel kell kezdeni és az íven csak egy kérdés szerepelhet. A jogszabály tehát egyértelműen kizárja annak lehetőségét, hogy az országos népi kezdeményezés tárgyát képező kérdésen túl az aláírásgyűjtő íven más megjegyzés vagy egyéb szöveges kiegészítés szerepeljen.
 
A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a beadványozók által benyújtott aláírásgyűjtő íven az Országgyűlés által megtárgyalásra javasolt kérdés és egy állítás is szerepel. Tekintettel az aláírásgyűjtő íven szereplő többlettartalomra, a Bizottság álláspontja szerint az ív nem felel meg a régi Ve. 118. § (3) bekezdésében meghatározott törvényi feltételeknek.
 
Az Nsztv. 17. §-a rögzíti továbbá, hogy a népi kezdeményezésnek pontosan és egyértelműen kell tartalmaznia a megtárgyalásra javasolt kérdést. A Kúria több döntésében is kifejtette azon álláspontját, hogy az országos népi kezdeményezések során is érvényesíteni kell az Alkotmánybíróság által kidolgozott ún. egyértelműségi tesztet. A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a kezdeményezés azáltal, hogy a kérdés mellett egy állítás is szerepel azt a látszatot kelti, mintha az valójában országos népszavazási kezdeményezés lenne. A Nemzeti Választási Bizottság döntése szerint az aláírásgyűjtő íven szereplő kérdésből és az azt követő állításból nem derül ki egyértelműen, hogy az egy, az Országgyűlés által megtárgyalandó kérdést tartalmaz, és a választópolgárok számára sem derül ki, hogy pontosan miről döntenek. A fentiek alapján a népi kezdeményezésre feltett kérdés alkalmas arra, hogy megtévessze a választópolgárokat és így az Nsztv. 17. §-ban foglaltakba ütközik.
A fentiekre tekintettel a Nemzeti Választási Bizottság – az Nsztv. 18. §-ának b) és c) pontjai alapján, mivel a kérdés megfogalmazása nem felel meg a törvényben foglalt követelményeknek és az aláírásgyűjtő ív nem felel meg a régi Ve.-ben foglalt rendelkezéseknek – az aláírásgyűjtő ív mintapéldányának hitelesítését megtagadja.
 
II.
 
A határozat a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 349. § (1) bekezdés c) pontján és a (2) bekezdésén, az Nsztv. 1. §, 2. §., 17. §., a 18. § b) és c) pontján, a régi Ve. 118. § (3) bekezdésén, a 117-121. §-án, a 131. §-án és a 131/A. § b) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a régi Ve. 130. §-ának (1) bekezdésén, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, 39. § (3) bekezdés d) pontján, 42. § (1) bekezdés g) pontján, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.
Budapest, 2013. október 8.
                                                                                    
 
 
                                                                        Dr. Patyi András
                                                            a Nemzeti Választási Bizottság
                                                                                elnöke