8/2001. (VIII. 21.) OVB határozat - a Magyar Szocialista Párt által kezdeményezett országos népszavazás tárgyában

Az Országos Választási Bizottság
8/2001. (VIII.21.) OVB határozata

Az Országos Választási Bizottság a Magyar Szocialista Párt által kezdeményezett országos népszavazás tárgyában meghozta a következő

határozatot:

Az Országos Választási Bizottság az aláírásgyűjtő ívet és az azon szereplő kérdést hitelesíti.

Az aláírásgyűjtő íveket az aláírásgyűjtő ív hitelesítésének jogerőre emelkedésétől számított négy hónapon belül egyszer lehet benyújtani az Országos Választási Bizottság elnökéhez. A pótlólag benyújtott, a kezdeményezést kiegészítő aláírások érvénytelenek.

A határozat ellen a Magyar Közlönyben való közzétételétől számított 15 napon belül az Alkotmánybírósághoz címzett kifogást lehet benyújtani az Országos Választási Bizottságnál.

INDOKOLÁS

I.

A Magyar Szocialista Párt 2001. augusztus 1-jén aláírásgyűjtő ív mintapéldányát nyújtotta be az Országos Választási Bizottsághoz. A kérelmező országos népszavazást kíván kezdeményezni a következő kérdésben:

"Akarja-e Ön, hogy a közoktatás az érettségi megszerzéséig minden tanuló számára térítésmentesen biztosítsa legalább egy idegen nyelvből a középfokú nyelvtudás megszerzésének és államilag elismert nyelvvizsga letételének feltételeit?"

II.

A benyújtott aláírásgyűjtő ívvel és az azon szereplő kérdéssel kapcsolatban az Országos Választási Bizottság a következő jogszabályi rendelkezéseket vizsgálta:

Az Alkotmány 28/B. § (1) bekezdése szerint "Országos népszavazás és népi kezdeményezés tárgya az Országgyűlés hatáskörébe tartozó kérdés lehet."

Az Alkotmány 28/C. § (5) bekezdése szerint "Nem lehet országos népszavazást tartani:

a) a költségvetésről, a költségvetés végrehajtásáról, a központi adónemekről és illetékekről, a vámokról, valamint a helyi adók központi feltételeiről szóló törvények tartalmáról,

b) hatályos nemzetközi szerződésből eredő kötelezettségekről, illetve az e kötelezettségeket tartalmazó törvények tartalmáról,

c) az Alkotmány népszavazásról, népi kezdeményezésről szóló rendelkezéseiről,

d) az Országgyűlés hatáskörébe tartozó személyi és szervezetalakítási (-átalakítási, -megszüntetési) kérdésekről,

e) az Országgyűlés feloszlásáról,

f) a Kormány programjáról,

g) hadiállapot kinyilvánításáról, rendkívüli állapot és szükségállapot kihirdetéséről,

h) a fegyveres erők külföldi vagy országon belüli alkalmazásáról,

i) a helyi önkormányzat képviselő-testületének feloszlatásáról,

j) a közkegyelem gyakorlásáról."

Az országos népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 1998. évi III. törvény (Nsztv.) 2. §-a szerint "Az aláírásgyűjtő ív mintapéldányát az aláírásgyűjtés megkezdése előtt - hitelesítés céljából - be kell nyújtani az Országos Választási Bizottsághoz."

Az Nsztv. 10. §-a szerint "Az Országos Választási Bizottság megtagadja az aláírásgyűjtő ív hitelesítését, ha

a) a kérdés nem tartozik az Országgyűlés hatáskörébe,

b) a kérdésben nem lehet országos népszavazást tartani,

c) a kérdés megfogalmazása nem felel meg a törvényben foglalt követelményeknek,

d) az aláírásgyűjtő ív nem felel meg a választási eljárásról szóló törvényben foglalt követelményeknek."

Az Nsztv. 13. § (1) bekezdése szerint "A népszavazásra feltett kérdést úgy kell megfogalmazni, hogy arra egyértelműen lehessen válaszolni."

A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (Ve.) 118. § (3)-(5) bekezdése szerint "(3) Valamennyi aláírásgyűjtő ívet a népszavazásra javasolt kérdéssel kell kezdeni. Az aláírásoknak a kérdéssel azonos oldalon kell szerepelniük.

(4) Az aláírásgyűjtő íveken a saját kezű aláírás mellett - az aláírás hitelességének ellenőrzése céljából - fel kell tüntetni a kezdeményező olvasható családi és utónevét, lakcímét, valamint személyi azonosítóját.

(5) Az aláírásgyűjtő ívet az aláírásgyűjtő polgár az aláírásával látja el."

III.

Az Országos Választási Bizottság megvizsgálta, hogy a benyújtott aláírásgyűjtő ív, illetve az azon szereplő kérdés megfelelnek-e a hatályos törvényi rendelkezéseknek.

Az Országos Választási Bizottság megállapította, hogy a népszavazás tárgya az Országgyűlés hatáskörébe tartozik, a feltett kérdésben az Alkotmány 28/C. § (5) bekezdésére figyelemmel az országos népszavazás nem kizárt, a kérdés megfogalmazása megfelel az Nsztv. 13. § (1) bekezdésében foglalt követelménynek, továbbá az aláírásgyűjtő ív megfelel a Ve. 118. § (3)-(5) bekezdésében foglalt alaki követelményeknek.

IV.

A határozat az Alkotmány 28/B. § (1) bekezdésén, a 28/C. § (5) bekezdésén, az Nsztv. 2. §-án, 10. §-án és 13. § (1) bekezdésén, a Ve. 117. §-án, 118. § (3)-(5) bekezdésén, a jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve. 130. § (1) bekezdésén alapul.

Budapest, 2001. augusztus 21.

Dr. Máthé Gábor s.k.
az Országos Választási Bizottság
elnöke